^
1 Tesalonaika
Polna Tesalonaika lifate mago onehome tako maninibomu lamëtletëma
Pol, Tesalonaika oneho, Jisasme kë lowene sle mëgletlabë lowenebëme, fleflesu tletëme
Pol Tesalonaika lifatëme kë wege tëglebëme, gali tle
Kristen oneho, bume kë fata mëtletëmebë tëbo wesibime boblo lamototoma
Polbë lowene huju tletle, Tesalonaika lifate mago onehome ita hwi nalugujelëmeme
Pol Timotime jine tlële, Tesalonaika lifate mago onehome lëgaitame nalëgleme
Timoti lale gali tehitleme nëgeme, Pol këme fleflesu tle
Pol, Gotome gali tlole, bume lëgaitale nalëgleme, Tesalonaika lifate mago onehome hwime lugujutëme nalëgleme
Sebo Goto kë tole lëgletlebë tolewa sa esogo neglelëlame
Sobo sobolalo yonane egelome
Tako Ho Jisas ita ligisime
Sebo Jisas ligisibëme sagli nëglëtlame
Jisasme kë lowene mëgletlabë onehome, lale lowene fabëme, Goto lëgaitameme