^
MARK
John te Baptis e hakaea naa taratara TeAtua
Te saaita Jesus ni hakaukau tapu ina, aa tana saaita ni usuusuhia Satan
Naa disaipol mua Jesus
Te tanata e tauria te tipua
Jesus e haia a Ia te lopo tama e mmaki no taukalleka.
Jesus e hakaea naa taratara TeAtua i Galilee
Te tanata e maki e haia Jesus no taukareka
Ttama see lavaa te sasare e haia Jesus no taukareka
Jesus e kannaa i Levi
Te taratara i te hakapakuu
Jesus ko TeAriki te Sabat
Te tanata e mmate tana rima
Te kuturana tama i tai te Namo Galilee
Jesus e hiri te taka sinahuru maa te takarua aposol
Jesus laaua ma Belsebul
Te tinna ma naa taaina Jesus
Te parapol i te tama e pesipesi naa hua laakau
Te hakataakoto naa parapol
Jesus e hakailoa ake te hakataakoto te parapol te tama e pesipesi naa hua laakau.
Te lamu e uhi ki te kamete
Te parapol te hua laakau e somo
Te parapol te hua te laakau e ttapa ma se mastat
Jesus e haia a ia te lani raa no lauhie
Jesus e haia a Ia te tama e tauria te tipua raa ka taukareka.
Te tamariki ffine Jairus aa ma te ffine e tere tana ttoo
Jesus e sahea naa tama i Nazareth
Jesus e heuna te taka sinahuru maa te takarua disaipol aana raa ki oo
Te mate John Baptis
Jesus e haanai te kuturana tama e lasi
Jesus e sare vaaruna te kirikiri ttai
Jesus e hakamasike naa tama e mmaki i Genesaret
Te akonaki naa tippuna
Naa mee e mee te tama ki kerekere
Te ffine haka Syria
Jesus e haia a Ia te tama e tturi ana kautarina, aa see iloa te taratara
Jesus e haanai naa tama e lava naa simata e haa
Naa Faarisi raa ku mee ake ki Jesus ki huri ake naa mahi TeAtua
Matamata hakaraaoi naa akonaki hakalellesi naa Faarisi ma Herod
Te tama e ppuni ana karamata e haia Jesus no taukareka i Bethsaida
Peter e taratara maa Jesus ko te Mesaea
Jesus e taratara hakaoti i tana mate
Naa mahi TeAtua e hakatii maarama mai i te haitino Jesus
Te tamariki tanata e uruhia te tipua e haia Jesus no taukareka
Jesus ku taratara hoki i tana mate
Ko ai te tama e hakamaatua?
Ttama see taukaa ma taatou raa teenaa se tama kootou
Te tiputipu e usu te tama ki ppena naa haisara
Jesus e taratara i te tiputipu te hai aavana e mavvae
Jesus ma naa tamalliki punaammea
Te tama e hai mane
Te ttoru i naa saaita Jesus ku taratara i tana mate
Te hiihai James laaua ma John
Bartimius, ttama e ppuni ana karamata, e haia Jesus no kite
Jesus ku hanake ki Jerusalem ma se Ariki
Jesus e tuku haaeo ki te laakau ‘fig’
Jesus ku hano ki loto te Hare Tapu TeAtua
Te haimahi te tama e hakataakoto tonu i TeAtua
Naa mahi Jesus
Te parapol naa tama e mmata ake te verena naa ‘grape’
Te taratara i te pesi naa takis
Te taratara i naa tama e massike i te mate
Te Loo Hakamau
Te taratara i te Mesaea.
Poopoo tonu i naa tisa naa Loo
Te mane te puruna e hookii ki TeAtua
Jesus e taratara i te saaita te Hare Tapu raa ma ki seua
Te saaita te haaeo raa ma ki tae mai
Te mee hakamataku e seu henua
Te saaita te Tama te Henua ma ki au
Te taratara i te laakau ‘fig’
See hai tama e iloa i te aso aa ma te saaita
Jesus e haia ki tauhia no taia ki mate
Jesus e aamosia ki te kaakaa manoni i Bethany
Judas e hakaari ake Jesus ki naa hakamau naa Jew
Te Kaikai te Pasova
Te Kaikai Hakaoti TeAriki
Jesus e taratara maa Peter ma ki huu maa ia see iloa i aa Ia
Jesus e taku iloto Gethsemane
Jesus ku tauhia
Jesus e hakatuuria imua te Kansol
Peter e taratara hakaseesee maa ia see iloa i Jesus
Jesus ku toa kimua Pilate
Jesus ku tukua ki mate
Naa soldia raa e tautaussua i Jesus
Jesus ku tuukia ki te kros
Te mate Jesus
Jesus ku tanumia
Jesus ku hakamasikeria i te mate
Jesus ku hakasura ake ki Mary Magdalene
Jesus e hakasura ake ki te takarua disaipol
Jesus e hakasura ake ki te taka sinahuru maa te tama tokotasi i ana disaipol
Jesus ku toa ki te lani