^
Matyu
Jisas re nowselke yam.
Jisas Krais eterri yeiwarege sig.
Maria te Jisas Krais rene wurem.
Agerbo kwomri purerekene tame rem Jisas rene late yam.
Josep re yenta panen Isip nowselke yim.
Keryen Yen Herot re ei nai tame remne werasemke, rem yen nugwape pen sam.
Josep re yentakene rem sene yam.
Tatame Remne Okke Tirmunbem Tame, Jon, re tuma wesowbem.
Jon re Jisas rene okke panen waren tirmunem.
Satan re Jisas rene seilam.
Jisas re Galilike yaku tobotam.
Jisas re God re nowsel panen sibo tuma wesowben re sikanuma tatame remne heyarbem.
Jisas re omyen potbem tame eis remne wepotem.
Jisas re tuma wesowbem, re nugwape tatame remne heyarem.
Jisas re kwowke yawun tuma etek wesowbem.
Jisas re tatame remne metekwaste tuma wem.
Tame rem wiyakekap, rem tuwkap.
God reri Wuleri tuma.
Kem pap kap yokte.
Tamekene takene rem kep opkap tete.
Tame rem ta remne kap pelebitete.
Warege puromobo tuma.
Kem yaper sein kap nente.
Peiktame remne pap yewobo wule.
Tame kwobo labo wule.
God rekene tuma namrebo wule.
Awos pelebitebo wule.
God reri kwomke tetane wos.
Tame reri le et tuwkap.
Tame re temnas yi tame pes repne yaku kebese be nente.
Kem kap op habo op habote.
Tatame remri wuribai kap se pete.
Kem God rene som wemetbet.
Nem eru eisowke wurte.
Nem yikoko tuma wesow tame remri nenbokap heyar la.
Ake nenbo wule pes.
Jisas re noma pe tame rene heyarem.
Jisas re ei nai tame keryen yen reri yen heyarem.
Jisas re Pita reri owyi tene heyarem.
Jisas re nugwape tatame remne heyar nenem.
Tame wuri re Jisas rene anepoi yite wem.
Jisas re mou marye bukre weragerem.
Jisas re tame pesne gureremenem gambo wekrokem.
Jisas re let tewo negel metem tame rene heyarem.
Jisas re Matyu rene wepotem.
Awos pelebitete yabel.
Jisas re ta pes repne heyarem.
Jisas re le sim tame pes repne heyarem.
Jisas re tuma tibe tame rene heyarem.
Jisas re reri anepoi tame remne yaku nente werasem.
Jisas re tatame remne pap metem.
Jisas reri werasem tame etemri sig.
Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne yaku newom.
Tatame rem Jisas rene omuteke habobo tatame remne yaper nente.
Tame rem God eternewou akte.
Nem Jisas eterri sukuw, eker nem sebera kap yate.
Jisas re yam, tatame rem pekam.
Tokwo yenbo potte wule.
Jisas re yike?
Jon re reri anepoi tame remne werasen rem Jisas rene lasyim.
Kwom pesri tatame rem Jisas rene magel tayem.
Tatame rem Jisas rene lasyin rem ege site.
Rem ege si yabel tuma namrem.
Jisas re ya yaper tame rene heyarem.
Jisas re God reri yaku nen tame.
Rem Jisas eterne op webem. Reri yaku re Belsebul reri kitimenak nenbo.
Me yaper rem supa yaper yabo.
Rane tame rem Jisas rene op wem. Ne kitimenakene bukre wos nentek, nem late.
Yim gambo re sene yam.
Yike Jisas reri nawokene masekene?
Tame re awos supa nowke seiten sewurem.
Sikur sakur tuma wule.
Awos supa sikur sakur tuma tobo.
Mastet supa sikur sakur tuma.
Yis reri sikur sakur tuma
Jisas re sikur sakur tumawou webem.
Top yaper sikur sakur tuma tobo.
Tame re kel mate selke potem sikur sakur tuma.
Gaituk yenbowai sikur sakur tuma.
Wuli sikur sakur tuma.
Nasaret kwomri tatame rem Jisas rene magel tayem.
Tatame Remne Okke Tirmunbem Tame, Jon, re sam.
Jisas re ok yen ok tame (5,000) remne awos newon am.
Jisas re wame ok luwke yim.
Jisas re sikanuma tame remne Genesaret kwomke heyarem.
God reri wule et yeiwarege remri tuma teitkwuntene.
Wuribai re yaper tete wule.
Kenan nowselri ta te Jisas rene omuteke habom.
Jisas re nugwape sikanumakene tatame remne heyarem.
Jisas re nugwape okyen oktame tatame (4,000) remne awos newon am.
Rem Jisas rene op wem. Ne kitimenakene bukre wos nentek, nem late.
Farisi tamekene Sadyusi tamekene remri peikbem tuma yaper et geil pelbo yiskap.
Pita re Jisas rene op wem. Ne Krais, God eter lebam tame.
Jisas re sate nenbem, re reri anepoi tame remne reri wule sebo tuma peikem.
Jisas re wem. An sate, an sene wayen site.
Jisas reri wesom re agerbo legem.
Gambo re yen rene gureremenem, Jisas re gambo rene wekrokem.
Jisas re tewo peswe sene op wem. An sate, an sene wayen site.
Jisas re God Reri Kwoborke kel rasem.
Yike re keryen yen?
Wule yaper re nemri habobokap yaper nenbo.
Sipsip por mow yim sikur sakur tuma.
Yaper nen tame rene sein nente wule.
Yaku nen tame re agerbo tame reri yaper nen wos som habobem.
Tame re ta panete, re tene sene kap pelebitete.
Jisas re eisow yen remne tuma yenbo wem.
Muyensi yen tame re nugwape wos temenem.
Now yaku nen tame sikwur sakwr tuma.
Jisas re tewo murwe sene op wem. An sate, an sene wayen site.
Jemskene Jonkene rep keryen yen tete wem.
Jisas re le si tame pes heyarem.
Jisas re Jerusalemke yam, re tatame remne tuma peikem.
Jisas re Jerusalem kwomke keryen yenkap yin wurem.
Jisas re God Reri Kwobor wurem, tokwo tupabem tame remne wekrokem.
Jisas re yipige me wen sam.
Rem Jisas rene op wemetbem. Yike nene er yaku werasem?
Tame re yen pes temenem sikur sakur tuma.
Tame yaper rem wain now lakerebem sikur sakur tuma.
Tame re ta pane kisen awos abo sikur sakur tuma.
Rem Jisas rene takis kel raste wemetem.
Sa tame rem sene wayen site tuma.
God reri wule bukre.
Jisas re Farisi tame remne tuma wuri wemetem.
Farisi tame remri yaper nenbem wule.
Farisi remri yikokobo wule.
Jisas re Jerusalem kwom lam, re me kiram.
Jisas re op wem. God Reri Kwobor re yaper tete tetane.
Jisas re op wem. Yabel yaper yate tetane.
Yaper wos rem God Reri Kwoborke nente.
Krais re yuri sene yate tetane.
Guwb elbu tuma.
Jisas reri yate yabel tatame rem be mettene.
Muyensi yen ta letpeis etemne sikur sakur tuma.
Yaku nen tame mur sikur sakur tuma.
More Tame Tem Tame re tatame remne se pete.
Jisas re mus meten sam, re sene wayen sim.
Taresi tame rem Jisas rene pen sate tuma natobom.
Ta wuri te Jisas reri tarek kwar sirem.
Judas re Jisas reri peiktame remkene tuma natobon op wem. An kemne Jisas rene peterate.
Jisas re reri anepoi tamekene God re Israel Tatame Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabelri awos am.
Jisas re geilkene wain okkene anepoi tame remne newon am.
Jisas re Pita rene op wem. Keraket tete, ne anne magel taite.
Jisas re Getsemani nowke yin God rekene tuma namrem.
Rem Jisas rene keikeren panen yim.
Saberawiykene Tame rem Jisas rene tuma nenem.
Pita re Jisas reri sig yikokon nesem.
Rem Jisas rene Pailat reri akek panen yim.
Judas re sam.
Pailat re Jisas rene tuma wemetem.
Pailat re op wem. Kem Jisas rene pen sate.
Ei nai tame rem Jisas rene tuma yaper wem.
Rem Jisas rene me kwuren peikkerem.
Jisas re sam.
Jisas reri kupa rem pa purik rasem.
Ei nai tame rem sele lakerebem.
Jisas re sene wayen sim.
Ei nai tame remri wem tuma.
Jisas re reri anepoi tame remne yaku newom.