^
Ruku
Rukuni Esé Baya Ino
Yoni Monó Non Péantan Banta Ma Kain Nain Baya Ino
Yisasin Ma Kain Baya Ino
Maria Ano Ma Erisabetin Onano Van Beni Varufá Orein Baya Ino
Mariani Í Ino
Yoni Monó Non Péantan Banta Ma Kain Baya Ino
Sekaraiyani Í Ino
Yisasin Ma Kaein Baya Ino
Sipisipirá Dafisin Banta Kéká Bá Enisori Kayo Vái Vaya Ino
Yisasin Ma Au Kharen Bafan Amein Baya Ino
Simioni Ano Ma Yisasin Avu Amein Baya Ino
Sakhanampa Nanin Ana Ano Ma Yisisin Nan Tiyarafenun Tusu Siantein Baya Ino
Yosepin Má Be Aná Bá Yisasi Má Ma Evaránen Nasaretí Barufá Orein Baya Ino
Yisasi Ma Tiyan Míkan Mifo Sirantan Kan Orun Kádan (12) Oranaí Uven Ma Yerusaremí Monó Namumpin O Vá Ein Baya Ino
Monó Non Péantan Banta Yoni Ano Ma Yisasini Aa Uvíden Puntáantein Baya Ino
Eroti Ano Ma Yonin Karavusifin Kaein Baya Ino
Yoni Ano Ma Yisasin Monó Non Péantein Baya Ino
Yisasin Anafu Yan Ma Ayun Man En Erikheí Pákena Vaya Ino
Ban Anon Mano Ma Yisasin Akhenóka Ein Baya Ino
Yisasi Ma Karirifá Monó Doran Mo Araí Ein Baya Ino
Nasaretí Nanin Banta Ano Ma Yisasin Oyan Amein Baya Ino
Yisasi Ma Namu Aunan Do Siantein Baya Ino
Yisasi Ma Pitan Aná Anóen Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Kokhon Nanin Banta Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Ena Varu Kayo Fimpá Monó Dorarí Ein Baya Ino
Yisasi Ma Pitan Nan Base Karúdare Noyana Fákano Sein Baya Ino
Amon Dana Aí Bain Banta Ma Yisasi Ayofein Baya Ino
Ai Ayan Púká Ein Banta Ma Yisasi Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Rivain Ne Sin Banta Arein Baya Ino
Dunan Ma Aurá Pákena Van Ma Yisasin Inaein Baya Ino
Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino
Yisasi Ma Mana Ayan Púkein Banta Ma Sabati Yamú Ayofein Baya Ino
Tiyan Míkan Mifo Sirantan Kan Orun Kádan (12) Eyo Iyampon Kayo Ma Yisasi Aní Ein Baya Ino
Yisasi Ma Aí Nanin Banta Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Vanasi Ano Avu Vá Uman Má Ma Varan Nain Afova Amein Baya Ino
Tiretíi Namuro Ma Avábá Uantan Baya Ino
Banasii Avúavá Ma Yaimin Baya Ino
Daa Ana Vá Beni Aran Mái Vaya Ino
Kama Afova Vain Banta Vá Ída Kama Afova Vain Banta Vá Ano Ma Má Uvaran Baya Ino
Mana Antareti (100) Aruvin Banta Kayoi Ayafa Vanta Ano Ma Mumunan Ein Baya Ino
Yisasi Ma Varé Nanin Anin Púkaréin Evaránen Avían Mantein Baya Ino
Monó Non Péantan Banta Yonin Nú Yisasi Núi Vaya Ino
Ume Nanin Mano Ma Yisasin Kama Aunka Iyain Uveri Féantein Baya Ino
Manáa Nanin Mano Ma Yisasin Bákuren Noré Ein Baya Ino
Danayun Ma Fafasin Bantará Ma Sian Baéádein Baya Ino
Yisasi Ma Ovaeran Baya Fákena Ma Sian Amá Ein Baya Ino
Danayun Pafasí Pákenai Ovaeran Baya Ma Sian Amá Ein Baya Ino
Oon Ma Uruan Takhóká Kaí Pákena Ovaeran Baya Ino
Yisasin Anóen Má Be Afá Kayo Vái Vaya Ino
Yisasi Ma Kákan Uva Yo Siantein Baya Ino
Yisasi Ma Namu Aunan Bain Banta Ayofein Baya Ino
Yisasi Ma Fúká Ein Arinta Avían Manten Ma Aí Nanin Ayofen Ma Ein Baya Ino
Yisasi Vei Eyo Iyampon Kayo Siantan Ma Monó Dorantá Orera Ein Baya Ino
Eroti Ma Yisasi Iye Fino Van Ma Afová Ono Van Ina Ein Baya Ino
Yisasi Ma Yan Manápá Tauseni (5,000) Vanta Yunan Amein Baya Ino
Pita Ma Yisasi Nan Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Ono Sein Baya Ino
Yisasin Au Vukhafá Ma Enará Ein Baya Ino
Namu Aunan Bá Ein Iyampon Ma Yisasi Ayofein Baya Ino
Yisasi Veyan Ma Fúaren E Mantan Nain Nan Ma Kan Dádasi En Tein Baya Ino
Inaru Yafisimpin Iyé Kákaní Inten Nafino Ma Sen Ina Ein Baya Ino
Iyé Ída Setinti Namuroí Inten Nafino Mai Setin Tirona Ino Ma Sein Baya Ino
Sameriá Kéká Ano Ma Yisasin Oyan Amein Baya Ino
Yisasin Ánain Dakhafiyain Nan Ma Uman Baran Baya Ino
Yisasi Ano Ma Seventi-tu (72) Vantan Avían Kaúden Tiantan Orein Baya Ino
Ída Ma Ará Baeran Nain Baru Kayo Ano Ma Kákan Uman Baran Nain Baya Ino
Seventi-tu (72) Vanta Ma Yisasi Siantan Orikhá ein Kéká Ma Ovaránen Erein Baya Ino
Sameriá Banta Ano Ma Kama Avúavá Mantein Pákena Ma Ovaékein Baya Ino
Mata Nú Maria Nú Amápin Ma Yisasi O Varé Ein Baya Ino
Yisasi Ma Amúkin Afova Amein Baya Ino
Yisasi Má Namu Aunani Ánon Banta Van Ma Beseburi E Ma Siyain Mái Vaya Ino
Namu Aunan Kayo Ano Ma Evaránen Banta Aúpin Oriyain Baya Ino
Inte Kéká Anó Kákan Amusin Baranten Nafino
Yisasi Ano Yonan Pin Ma Aní Daná Afoká Ukhá Ein Baya Sen Mino
Auu Ma Vain Mai Au Vukhafai On Mino
Yisasi Ma Farasisi Kayo Van Amaan Baya Sein Mino
Amaan Baya Kayo Vá Ará Ákona Uantan Baya Kayo Vá Ino
Namuro Kayo Van Ma Ída Feran Baya Ino
Yisasini Vaya Sin Nan Ma Ída Ayave In Baya Ino
Ída Kama Inin Bain Moní Bantai Ovaeran Baya Ino
Ída Ma Kokhon Ineine In Baya Ino
Moní Bá Ona Vá Ma Kaiyan Ban Baya Ino
Dafían Ákona Ukhen Ma Van Baya Ino
Kama Yoran Banta Vá Namu Yoran Banta Vái Vaya Ino
Yisasi Ída Kusin Baren Eren Mifo Vanasi Aúban Daimin Mi Varen Eren Mino
Aní Danasinta Ma Yaíden Afováin Baya Ino
Puntákein Avúavá Pó Ma Ará Manafiní In Baya Ino
Ída Ma Ará Baeranteya Purin Nono
Fiki Yaa Ana Ma Ída Aran Ireintá Ma Ovaéádan Baya Ino
Yisasi Ano Ma Ayorun Davénakhein Nanin Sabati Yamú Ayofein Baya Ino
Mastati Arantá Ma Ovaéádan Baya Ino
Yisirá Ma Ovaéádan Baya Ino
Titó Onai Vaya Ino
Yisasi Ma Yerusaremí Baru Van Arunaná Barein Baya Ino
Yisasi Ma Farasisi Vanta Amá O Varéeí Pákena Vaya Ino
Tiretiyan Ma Maman Bararasí In Baya Ino
Éi Ma Anona Ída Ameren Kéká Ma Amí Pákena Vaya Ino
Kákan Omáká Ma Ovaeran Baya Ino
Yisasin Ánain Ma Vákurin Mai Ída Sesosikhen Mino
Yisasi Siyáken Banasi Ano Un An Mi Yakhen Mino
Sipisipi Afeyorantá Ma Sian Baéádan Baya Ino
Mana Moní Afeyorantá Ma Sian Baéádan Baya Ino
Mana Ain Iyampon Ma Afeyorantá Ma Sian Baéádan Baya Ino
Anona Ma Evaránen Ameno Van Mantaré Ein Kayo Ma Funtaraein Ayafai Ovaeran Baya Ino
Yisasi Ma Tiyarafenui Yafisin Má Man Baya Vá Ma Siamein Baya Ino
Umeíin Avúavá Ano Ma Vanasi Aunan Namu Uanté Iyain Baya Ino
Moní Banta Vá Rasarusin Mái Vaya Ino
Umeíin Avúava San Ma Yafíken Ban Baya Ino
Yisasi Ma Mumunan In Avúava San Tiamein Baya Ino
Yisasi Ma Mana Yoran Bantará O Sian Baéádan Baya Ino
Yisasi Ano Ma Siyan Míkan Amon Daná Aí Ma Vain Banta Kéká Ma Ayofein Baya Ino
Tiyarafenu Yafisin Ma Erinaí Pákena Vaya Ino
Baré Nanin Mano Ma Ínanen Inaein Baya Ino
Farasisi Vanta Vá Takisi Varan Banta Vái Ovaeran Baya Ino
Yisasi Ma Arará Iyampon Arintan Avu Uantein Baya Ino
Kokhon Ona Ma Vain Bantai Vaya Ino
Yisasi Veyan Ma Fúaren E Mantan Nain Nan Ma Kanú Manaú Dádasí En Tein Baya Ino
Yisasi Ano Moni San Ma Inantin Auu Yufúkukhein Banta Auu Evaránen Kama Uantein Baya Ino
Sakiasi Sakisi Varan Bantai Vaya Ino
Moní Ma Yafisin Banta Kayoi Ovaeran Baya Ino
Yisasi Ma Kin An Daven Yerusaremí Ódein Baya Ino
Yisasi Ma Yerusaremí Ban Ifí Dein Baya Ino
Yisasi Ma Kákan Monó Namun Pinte Ma Minó Daná Saríin Banta Kayo Yo Siantein Baya Ino
Yisasini Ákona Van Ma Monó Átaru Namuntá Ma Ánoni Ukhein Banta Kéká Ano Ma Inaein Baya Ino
Uvaini Yunan Anaará Ma Namu Yafisirí in Banta Kéká Pákena Ma Sian Ovaéádan Baya Ino
Kamanin Ma Takisi Amin Baya Ino
Púkaren Ma E Mantaven Ábasuí Inain Baya Ino
Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Mai Iyen Anin Nafino
Yisasi Ma Au Khákan In Banta Kayo Van Ma Sein Baya Ino
Baré Nanin Mano Susu Sin Moní Ma Karú Dein Baya Ino
Kákan Monó Namun Ma Varákin Nain Baya Ino
Ma Vara Ma Kípan Akhempá Ma Aní Daná Afoká Inaí Pákena Vaya Ino
Mana Namu Yana Suron Ma Afoká Inain Baya Ino
Tiyarafenu Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino
Fiki Yaa Anará Ma Afova Varan Baya Ino
Eyo Iyampon Kayo Ano Ma Yafíken Ban Baya Ino
Yisasin Arin Aa Van Ma Yosein Baya Ino
Yudasi Ma Yisasin Namuro Ayampin Avían Kaono Van Kana Ino Sein Baya Ino
Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Vá Avo Uantan Dunan Típá Nein Baya Ino
Yisasi Ano Ma Bereti Vá Uvaini Vá Bei Eyo Iyampon Kayo Amein Baya Ino
Eyo Iyampon Kayo Ano Ma Iyé Kákaní Inten Nafino Sen Asive Asive Ein Baya Ino
Yisasi Ma Pita Nan Téin Oyan Timin Nono Sein Baya Ino
Yisasi Ma Ketsemaní Amúkein Baya Ino
Yisasini Namuro Kayo Ano Ma Véin Pákein Baya Ino
Pita Ma Yisasin Nan Ída Afová Ukhé Uno Sein Baya Ino
Dafisin Banta Kéká Ano Ma Yisasin Máká Máká Ein Baya Ino
Erotin Nú Pairotin Nú Ano Ma Yisasin Daimein Baya Ino
Monó Ánon Banta Kéká Ano Ma Yisasin Pairotin Ayampin Kaein Baya Ino
Pairoti Ano Ma Yutan Kéká Ayampin Yisasin Amein Baya Ino
Daa Unkamádantá Ma Yisasin Arein Baya Ino
Yisasi Ma Furein Baya Ino
Yisasin Ma On Aimpin Masí Ein Baya Ino
Yisasi Ma Evaránen E Mantein Baya Ino
Emeasí Ayana Fáke Ma Kankanan Banta Ano Yisasin Onein Baya Ino
Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Avorá Ma Afoká Ein Baya Ino
Yisasi Má Inarufá Ódein Baya Ino