^
MAK
Jon kêmasaŋ Yisu ndê seŋ
Jon kêku Yisu
Sadaŋ kêsahê Yisu
Yisu gic hu iŋ ndê gweleŋ
Yisu mbwêc lauŋgac hale tu sêŋkuc iŋ-ŋga
Yisu kêdôhôŋ lau ma soc ŋalau sac yêc malac Kapenaom
Yisu gêm lau gêmbac daêsam sa
Yisu hu malac Kapenaom siŋ
Yisu kôm ŋgac ti gêmbac leprasi ŋayham sa
Yisu kôm ŋgac bôliŋ daŋ ŋayham sa
Yisu kêgalêm Liwai bu êŋkuc iŋ
Yao gêŋ daneŋ-ŋga-ŋga
Yisu ndê yom gitôm gêŋ wakuc
Yisu iŋ Pômdau bêc Sabat-ŋga
Yisu kôm ŋgac amba balê ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga
Yisu kêdôhôŋ lau ma kôm gêmbac ŋayham sa
Yisu kêyaliŋ ŋgacsêŋomi 12 sa
Lau sêŋgihi Yisu ahuc ŋapaŋ
Yisu ndê ŋaclai ŋahu
Yisu dinda ti asii
Yom gôliŋ pi ŋgac kêbalip wit ŋawhê
Yisu whê yom gôliŋ wit ŋawhê-ŋga ŋahu sa
Dasiŋ lam ŋawê kwi dom
Yom gôliŋ pi gêŋ ŋawhê naŋ po pi meŋ
Yom gôliŋ pi gêŋ ŋawhê sauŋ
Yisu kôm bu ŋampoŋ timalô
Yisu kôm ŋgac ti ŋalau sac ŋayham sa
Yisu kôm awhê lu ŋayham sa
Yisu ndê lau sêkôc iŋ sa dom
Yisu kêkiŋ ŋgacsêŋomi 12 sêsa si
Herod gauc gêm yom daêsam pi Yisu
Herod gic Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndu ŋamiŋ
Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêmbu sêmeŋ
Yisu gôlôm lau 5,000
Yisu kêsêlêŋ mbo bu ŋahô
Yisu gêm lau gêmbac sa yêc malac Genesaret
Gêŋ naŋ kôm ŋamalac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga
Awhê Kanan-ŋga daŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga
Ŋgac awha mba ma daŋgasuŋ bic
Yisu gôlôm lau 4,000
Lau Palêsai sêndac Yisu bu kôm gêŋ dalô
Yisu puc lau Palêsai ti Herod si giso asê
Yisu kôm ŋgac tapec ŋayham sa
Pita hoc Yisu ŋahu asê
Yisu sôm gwanaŋ bu iŋ oc hôc ŋandê
Lau naŋ sêŋkuc Yisu oc sêhôc ŋawapac
Pita, Jems ma Jon sêlic Yisu ndê ŋawasi
Gêndac pi Elaija
Yisu soc ŋalau sac su yêc balê daŋ
Yisu sôm tiyham bu iŋ oc mbac ndu ma tisa
Asa ti ŋamalac ŋamata-ŋga?
Lau naŋ sêkôm gweleŋ tu Yisu-ŋga, naŋ sêwhê dau kôc dom
Puc pi lêtôm
Anötö tec bu awhê lu ŋgac sêhu dau siŋ
Yisu gêm mbec balêkoc
Ŋgac ti lêlôm
Puc pi awa ti wapa
Yisu sôm tiyham bu iŋ oc mbac ndu
Jems lu Jon bu sêhôc gêlêc ŋgacsêŋomi ŋatô
Yisu kôm ŋgac tapec Batimeas ŋayham sa
Yisu sôc Jerusalem gi
Yisu pucbo a kiŋ daŋ
Yisu soc lau su yêc lôm dabuŋ
Yom pi lêŋ dakêŋ whiŋ ti dateŋ mbec-ŋga
Gêndac pi Yisu ndê ŋaclai ŋahu
Yom gôliŋ pi lau sêyob ôm wain-ŋga
Lau bu sêtim Yisu pi yom takis-ŋga
Lau Sadiusi bu sêtim Yisu pi yom datisa akêŋ lau batê-ŋga
Yomsu ŋamata-ŋga
Yisu kêsahê lau si gauc pi Mesaya
Yisu ndê puc pi lau Skraib si mêtê sac
Awhê tuc daŋ kêŋ da daŋge
Yisu sôm yom pi lôm dabuŋ Jerusalem-ŋga
Gêŋ wapac têm ŋambu-ŋga-ŋga
Ŋawapac gameŋ Judia-ŋga
Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga
Lau daŋ sêŋyalê Yisu ndê bêc mbu meŋ-ŋga dom
Sêkic yom bu sêndic Yisu ndu
Awhê daŋ gêm oso Yisu
Judas sôm tidôŋ bu hoc Yisu asê
Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêmasaŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga
Yisu sôm asê bu ŋgac daŋ oc hoc iŋ asê
Yisu gic hu Mwasiŋ Dabuŋ
Yisu sôm bu Pita oc sêc iŋ ahuc
Yisu teŋ mbec mbo ôm Getsemani
Sêkôc Yisu dôŋ
Lau bata Israel-ŋga sêmatôc Yisu
Pita sêc Yisu ahuc
Pailot kêsu Yisu
Lau siŋ-ŋga sêsu Yisu susu
Sic Yisu pi a gicso dau
Yisu mbac ndu
Josep kêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc hoc ŋasuŋ
Yisu tisa
Yisu kêŋ gweleŋ têŋ lau naŋ sêŋkuc iŋ