^
1 Samuwela
Samuwela ena Fuya Tubu
Hana, Samuwela ya Fele Afulen Guyau lisina.
Hana ena Fadebasae Lilina
Liba Famahata
Guyau, Samuwela ya Yogai
Isalaela, Kin sa Anꞌetai
Samuwela, Saulo ya Fasinabo be ya Famaꞌi
Liba Famahata
Saulo, Samuwela ya Fasinabo Kin
Saulo sa Fawananaha Kin
Liba Famahata
Samuwela, Saulo ya Liba Suꞌui
Guyau, Saulo ya ꞌWaiyoꞌoꞌen Tabu i Kin
Samuwela, Deiwidi ya Fasinabo
Saulo, Deiwidi ya Nuwa elaꞌelaꞌen
Liba Famahata
Deiwidi, Nobi Nuꞌuna yai
Liba Famahata
Saulo ya Wunu Fuyoi