Yemesi Ka Munom Boingua
Yai ta munom ganom i boingua yaromi kam i Yemesi. Ari munmane “Yaromi Yesu emerom moime,” epe diro inokore eime. Ena Yesu i goingoro ena okome Yemesi fi ki si tere Yerusarem ari fi ki si teinga yokamai kiapanom bei erome.
Ena Yemesi bei moiro Yura ari koro koro moinga yokamai munom ganom i boi erome. Yaromi ari fi ki si teinga yokamai konom dourom borainga kam di erome.
1
Na Yemesi. Na Yai Gumam te no Ari Wanopanom Yesu Kirisito surai nuwinom kokonan gan moiye. Ena na bei moiro ne Yura ari yokamai man boromdi koro koro moinga i Yai Gumam fi ki si teinga yokamai ka munom i boi ereiye. Ne yokamai moi dimio?* Ap 15:23; Gar 1:19; 1 Pi 1:1
Tai ipun dongua kipi kaingua tarom fuka duwangua kam
Ena, arinamao, tai ipun dongua kipi kaingua tai ta ta u ne yokamai moingi tei fuka di erowangua mun fiyo!* Ro 5:3-5 Te tai ipun dongua ne yokamai moingi tei fuka di erowamba ne yokamai Yesu Kirisito fi ki si teinga mapunom mokoro fanangua ena ne yokamai mora firainga tai ipun dongua kipi kaingua tai ta ta muruwo fuka di erowangua i ne yokamai erowai tero moraimie.* 1 Pi 1:7 Ena ne yokamai erowai tero morainga mapunom kakom kakom fi moko iwa de firainga ena ne yokamai yo tere moraingoro nomanenom erowai towame. Ena ne yokamai mun fiyo! Te ne yokamai Yesu gama yokamai beinga mapunom ta dikename.* Mt 5:48 Dikenamba ne yokamai yo moinga mapunom fikenainga ena Yai Gumam ka make ei towaingere yaromi kura kam di erekenamba mapunom i yo morom opon di erowame.* 1 Kin 3:7, 9-12; Pro 2:3-6 Te ne yokamai ka make ei towainga inokore surai eikenaimba fi ki si teiyo! Ne yokamai inokore surai enainga ena kamun kai sungua nuwi wepirom koro koro funguamere ne yokamai epe mere moraime.* Mk 11:24 7-8 Kawom, ne yokamai inokore surai eire “Tai epe benapune. Epe benapune,” duwaimba okome mapunom ta benainga ne yokamai “No Ari Wanopanom tarom i norowame,” epe di fikeiyo!* Lk 16:13; Yem 4:8
Yesu gama guwai gai ako nekeinga yokamai te guwai gai ako neinga yokamai kanom
Ena ne Yesu gama yokama guwai gai ako nekeinga yokamao, Yai Gumam ne yokamai nomanenom akire di iwa de erowangua mun fiyo!* Yem 2:5; 2 Ko 6:10 10 Te ne Yesu gama yokamai guwai gai ako neinga yokamao, kui kuwom sungua kene kene eire goinguamere epe ne yokamai ama gorainga iran ne yokamai bei moiro “No yokamai Yai Gumam okom muromdi tei ari wanopa moikepune,” di firo ena ama mun fiyo!* Ais 40:6-7; 1 Ti 6:17; 1 Pi 1:24 11 Kawom, aro moko uro kurake sungoro ena kui goingoro kuwom nokapu wom sungua ako mangi sire goinguamere epe ne yokamai guwai gai ako neinga yokamai kokonan beinga kakom tei guwai gainom i gounaro bemie.
Tai ipun dongua te ka kea engua kam
12 Ena ari tai ipun dongua fuka di erowangua yokamai ako sikenainga mun firaime. Yokamai yo morainga ena kakom kakom moi kuwom suwainga Yai Gumam “Ari denom minom mun fi narowainga moi kuwom suwainga yokamai erowaiye,” diro ka di koi engua inaime.* Dan 6:1-28; Lk 6:22-23; Yem 5:11 13 Te tai ipun dongua ne yokamai fuka di erowangua ne yokamai “Ka kea ei norome,” dire ena “Yai Gumam ka kea ei norome,” epe di fikeiyo! No yokamai bei moiro “Yai Gumam bianom bename,” diro ka kea ei tekepune. Ena epe mere Yai Gumam “No yokama bianom benaime,” diro ama ka kea ei norekename.* 1 Ko 10:13 14 Ka kea ei norekenamba tai niki dongua unangua ka kea ei norongua ena nonon nomanenom boi tongua “Inapune,” diro bianom beiro ako faipunie.* Ro 7:7-10 15 Ena no yokamai tai niki dongua nomanenom boi topunga bianom fai norome. Te kakom kakom bianom benapunga ena goiro guwom akai naro bepunie.* Ro 6:23 16 Arinamao, na denam minam mun fi ereika ena yai ta uro “Yai Gumam ka kea ei norome,” epe ne yokamai di erowangua kam i dourom boikeiyo! 17 Tai kan nokapu dungua tai niki dekengua tarom i kamundi tei ma dere u no moipungi tei umie. Kawom, Yai Gumam kamundi moingua aro te kapa te kuimokome bei engua yaromi tai ta ta muruwo norome. Te aro kapa kuimokome tai ta ta i dere dekere bengua tarom i muruwo dumba Yai Gumam yaromi epena moinguamere epe kakom kakom moi derewo morame.* Mt 7:11; 1 Yo 1:5 18 Ena yaromi “No yokamai furo ari yai opai muruwo nonkei dou kapuka guri onopa muruwo bire erowaime,” diro nenen “Epe benaiye,” diro ka di koi engua kam mapunom kawom di norere ena kakom kakom moi kuwom suwapunga i norowame.* Yo 1:12-13; 1 Pi 1:23
Yokama ka firo tai benainga kam
19 Ena, arinamao, na denam minam ne yokamai mun fi ereika ena ka i ne yokamai fi goi iyo! Yai ta uro Yai Gumam kam mapunom duwainga kakom tei ne yokamai kene kene eire ka i fimba te ne yokamai furo kene kene eire ka mapunom di mari dekeiyo! Te kene kene eire kura kam dikeiyo!* Pro 10:19 20 Ari kura kam duwainga yokamai Yai Gumam konom yo tongua dourom boikeinga ena kura kam dikeiyo!* Mt 5:22 21 Ena iran ne yokamai tai ta ta niki dongua denom minom bei dinepe deinga mapunom te bianom faingua mapunom muruwo ma deiyo! Yai Gumam dourom boiro kam mapunom denom minom ikai tei ei erongua i fi ki siyo! Fi ki suwainga ena Yai Gumam akire di erowangoro ne yokamai moi kuwom suwainga inaime.* Kor 3:8 22 Ne yokamai Yai Gumam gunom kam towane firo “No yokamai Yai Gumam gama moipune,” epe di firainga i kasu di firaime. Epe beikenaimba ne yokama gunom kam fire te ama dourom boiyo!* Ro 2:13; Yem 2:14-20 23 Nenta Yai Gumam gunom kam towane firamba dourom boikenangua yaromi bei moiro yai ta kan nu gunomdi dere nenen gumam kanunguamere epe moime. 24 Yaromi nenen gumam nokapu kanere ena dere fure kene kene eire giram gumam epe dungua i fikeme. 25 Fikemba Yai Gumam gunom kam i kam yo tongua te yaromi ka di guwo dungua iran i nenta kam i fi ki si towangua yaromi biam fanangua nuwi kokonan gan moikename. Ena yaromi Yai Gumam gunom kam toren kanere mapunom i firo dourom borangua yaromi tai ta ta muruwo benangua tai ipom munmane fuka duwame.
26 Ena ne yokamai “No yokamai Yesu gama nokapu moipunie,” di fimba ka dinga kiapam beikenainga ena ne yokamai epe mere kasu di fingere te fi ki si teinga mapunom i faikeme.* Sam 141:3 27 Faikemba ne yokamai bei moiro bunom gan yokamai kiapanom beiro te opai werai ako singa yokamai ama kiapanom benainga te ne yokamai bei moiro mangi ari fi ki si tekeinga yokamai mapunom beimgamere epe bekenainga ena no nenom Yai Gumam “Ne yokamai kawom fi ki si narere yo tere moimie,” epe duwame.* Ais 58:6-7

*1:1: Ap 15:23; Gar 1:19; 1 Pi 1:1

*1:2: Ro 5:3-5

*1:3: 1 Pi 1:7

*1:4: Mt 5:48

*1:5: 1 Kin 3:7, 9-12; Pro 2:3-6

*1:6: Mk 11:24

*1:7-8: Lk 16:13; Yem 4:8

*1:9: Yem 2:5; 2 Ko 6:10

*1:10: Ais 40:6-7; 1 Ti 6:17; 1 Pi 1:24

*1:12: Dan 6:1-28; Lk 6:22-23; Yem 5:11

*1:13: 1 Ko 10:13

*1:14: Ro 7:7-10

*1:15: Ro 6:23

*1:17: Mt 7:11; 1 Yo 1:5

*1:18: Yo 1:12-13; 1 Pi 1:23

*1:19: Pro 10:19

*1:20: Mt 5:22

*1:21: Kor 3:8

*1:22: Ro 2:13; Yem 2:14-20

*1:26: Sam 141:3

*1:27: Ais 58:6-7