^
Farasegi Gumgi
Zisas farasegi ŋaara gumgi, mbe Zerusareman Zisas muuŋgi bigir vhuuiŋ, mbe nta bun nzuai.
Zisas khaŋ suaŋgi, ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara sararim ana zirɨrga.
Fhe Bakɨme Zisas ndiga Hevenan ndai.
Mbe harigi guma mbe ndi fagim, ana Zudas ŋana ndigip, ana muunga ŋaarar muunga.
Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar zeri.
Pita buni nzuai.
Gumgi gu mbigi vhɨrve ndavi domdorgiap ruagi.
Mba Zisas khothɨgav ana zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe wari tɨgav ndava bavira ki.
Suani mbatɨgi guma mbe suani taagia nzerigi.
Pita Fhe Bakɨme Phena vhen Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Mbe Pita guma Zon ndim bɨna khɨngi.
Mbe Pita gum Zon ga nzuav, mbe won buaadegi gumgi phorga nzuai.
Mbe Zisas buni bun suanga ŋkasŋka ndir zav Fhe Bakɨme phorga nzuai.
Mba Zisas buni vhuuiŋ khothivav ana zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe za warir kurkurigi.
Ananaias gum Safaira Fhe Bakɨme guiguigɨr za mbui.
Mbarkɨrga mbarkɨrga mirikori nta hi.
Fhe Bakɨme enseri, mbe mba Zisas farasegi gumgir kurigim, mbe bɨna thav kɨrar hegi.
Mba Zisas farasegi ŋaara gumgi, mbe mba Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun mba buaadegi gumgi ga suangen rivgi fhuvara.
Gamarier khaŋ nzuai, “Nde kha buaadegi gumgi, nde mbarara kha Zisas farasegi ŋaara gumgir muuŋri.”
Mbe Zisas farasegi ŋaara gumgir kurkura zav harathɨgi gumgir farasegi.
Mbe Zudaiŋ, mbe Stiven ga nzuav nzuai.
Stiven buaadegi gumgi phorga nzuai.
Mbe ŋkɨɨar Stiven ga segim, ana rimgi.
Sor mba Fhe Bakɨme zɨn vui gumgi gu mbigir farfagi.
Mba Zisas farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe Zudia gum Samarian Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Mbe Samarian Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun nzuai.
Firip Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun Itiopia guma ga nzuai.
Sor ndava dorgi.
Sor Damaskusan Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun nzuai.
Mbe Zudaiŋ mbe panan Sor ga kegim, ana ra vugi.
Sor Zerusareman ki.
Pita Ainiasan kurigim, ana nzerigi.
Pita Tabitar kurigim, ana khavgi.
Fhe Bakɨme enser Korniriusan hɨgap, ana phorga nzuai.
Pita rɨma kui fara muuŋgiap bigɨn mbe gangi.
Pita Kornirius phenan vui.
Pita Kornirius phenan Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Mba harigi ŋgui gumgi, mbe Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ndigi.
Pita Zerusareman ndav mba hɨgi bigi bun nzuai.
Antiokan ki gumgi gu mbigi, mbe ruagi gumgi gu mbigi ki.
Herot Zems shogi ana rimgim, ana Pita ndim bɨna khɨngi.
Fhe Bakɨme enser Pitar kurigim, ana bɨna thav kɨrar hɨgi.
Herot Rimgi.
Por Zisas buni vhuuiŋ bun harigi ŋgui vhɨrve ga suaŋgi.
Mbe Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ndigɨp, harigi ŋguir ŋgɨr zav Barnabas gum Por ndim fagi. paul1.tifspanThe British and Foreign Bible Society[map]Farasegi Gumgi 13
Barnabas gum Sor Saiprusan Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Barnabas gum Sor Antiokan Pisidia fhain Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Barnabas gum Por Aikoniaman Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun nzuai.
Barnabas gum Sor Rikonian Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Barnabas gum Por Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi ndavi khavav, mbe ndavi havhari bunin mbe nzuai.
Barnabas gum Por taagia Antiokan Siria ŋgu bakɨme fhain vugi.
Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi Zerusareman phok bakɨmen ki.
Mbe gava ndim harigi ŋguir kav Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi ndi mbai.
Por gum Barnabas wani tɨgap ndava bavira ki fhuvara.
Timoti Por phorga vui.
Por Masedonia guma gangi.
Ridia Fhe Bakɨme zɨn vuav, Zisas zɨn pananan ruagi.
Por gu Sairas Firipain bɨneŋ rɨgi. paul2.tifspanThe British and Foreign Bible Society[map]Farasegi Gumgi 16
Tesaronaikaiŋ Por gu Sairas shogɨr za mbui.
Por gu Sairas Berian ŋgari.
Por Atensan Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Por Korinan ŋgu bakɨmen Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Por taagiap Antiokan Siria fhain vui.
Aporos Efesusan Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Por Efesusan Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai. paul3.tifspanThe British and Foreign Bible Society[map]Farasegi Gumgi 19
Skevan tari, mbe ŋina mbatɨga vharvhara za mbui.
Efesusiŋ kakama mbatɨgar Por ga mbui.
Por Masedonian vov Grikar vugi.
Por Troasan Utikusan kurigim, ana taagia khavgi.
Por Troas thav, Miretusan vui.
Por Efesusan Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi gari gumgir pani, ana mben harir suigi.
Por kema ndigap Zerusareman ndai.
Fhe Bakɨmen kamthooŋ guma Agabus Sisarian Por phorga nzuai.
Por Zudian phena tɨvaneŋ ga rɨgim, mbe ana nzuai buni mbararagi.
Por vov Zerusareman hɨgi.
Por Zerusarem hɨgi.
Zudaiŋ Fhe Bakɨme Phena vhen Por suirigi.
Roman ntari ga mbui gɨɨtɨvi Por ndigi.
Por Zisas khothɨgi ne nɨɨeŋ bun Zudaiŋ ga nzuai.
Por Zisas khothɨgap ana zɨn vui ne bun mbe nzuai.
Fhe Bakɨme Por ga sarigim, ana vov harigi ŋguir Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.
Por khaŋ mba ntari ga mbui gɨɨtɨvi ga nzuai, “Gu Rom guma ma.”
Por Fhe Bakɨme buni vhuuin Zudain buaadegi gumgi ga nzuai.
Zudaiŋ Por shogirim, ana rɨmɨn zav kama shogi.
Mbe Por ga sarigim, ana ŋgui gari guman panan vhari Feriks han vui.
Zudaiŋ gumgir pani Por ga nzuav nzuai.
Por Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun Feriks ga nzuai.
Feriks Por ndi bɨna khɨngim, ana bɨnan kim, mpari mpuveni vhɨzgi.
Sisar Por buni mbarararga.
Festus Por ga nzuav ŋgui vhɨrve gari guman pan Agripa phorga nzuai.
Por Fhe Bakɨme buni vhuuin Agripa phorga nzuai.
Por Zisas khothɨgap ana zɨn panan ruagi ne neŋgi.
Por Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ndigap, harigi ŋguir vugi nen Agripa nzuai.
Por khaŋ nzuai, “Agripa guigira khueŋ khothɨgɨri.”
Por Roman vui.
Mbe Por ndim Roman vui kema khɨngi. paul4.tifspanThe British and Foreign Bible Society[map]Farasegi Gumgi 27
Bɨɨŋbɨɨŋ gum mbasɨk phuri khavgi.
Kem mbatɨgi.
Por Marta rɨgɨkɨrigen ki.
Por vov Roman hɨgi.
Por Roman Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuai.