^
Niokuna sina
Yuata nina dubu 7 rofu
Keriso di niokuna sina yokoi
Sina Ephesus ekalesia vene rofu
Sina Smyrna ekalesia vene rofu
Sina Pergamum ekalesia vene rofu
Sina Thyatira ekalesia vene rofu
Sina Sardis ekalesia vene rofu
Sina Philadelphia ekalesia vene rofu
Sina Laodicea ekalesia vene rofu
Omari Sei nivakena
Firo riyo buka ma mamoe mida
Kake rina sogona
Israel vene 144,000
Amiye tau gade gade iniye
Kake rina sogona 7
Kibi
Naivo naivo vima ma firo rina buka keika
Niokuna amiye remanu
Kibi 7
Rema ma siya
Tuma dona nadina remanu
Mamoe mida ini venesa
Naivo naivo vima regode
Kono di butu rena
Sei di naivo naivo vima metona beika baika no iniye nufa
Sei di gubuyo di dodoku
Koa redo rema tora
Babylon moi kekevata uyo
Mamoe mida di mena di irakuna
Hosi feyo odoro keu riyo amiye
Lagani 1,000
Satani di uketo rena
Metona kota rena
Oma ma kono ruaka
Jerusalem ruaka
Iesu di dena
Metona ago