^
Galesia
God aposelɨn ingangarim damuasa Pol amɨsefe
Kɨ gari, ia God ataghɨrazima, kamaghɨn kɨ dɨgavir kuram gami
Nguazimɨn gumazamizitaba akar kɨ ia mɨkɨrir kam na ganɨngizir puvatɨ
Aposelɨn igharaziba, Pol ko uari inigha navir vamɨra iti
Kɨ gari, Pita arazir kuram gamima kɨ an anogoroke
Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, merara
Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghara, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, God suam, ia nan damazimɨn dera
Ia Galesian onganiba, tinara ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨki?
God gari, ia nɨghnɨzir gavgavim an itima a ian akurvasi
Moses Osirizir Araziba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn mɨgɨrɨgɨaba
Datɨrɨghɨn Godɨn Duam zurara en akurvasi
Datɨrɨghɨn ia Godɨn boriba, ezɨ Moses Osirizir Araziba ia ikiagharɨzir puvatɨ
Tizim bagha nguazir kamɨn biziba ua ia ikiagharɨsi?
Ia nan arazibar gɨn izɨ
Hagar ko Sara
Godɨn gumazamiziba fɨriaghɨre
Ia uari bagh ganigh, Moses Osirizir Araziba ua ia ikɨrarighan kogham
Godɨn Duam nɨn sure gamir arazir aghuibar gɨn mangɨ
Bizir manam nɨ uan navir averiamɨn an opari, bizir kamnaghɨra, an otogham
Polɨn mɨgɨrɨgɨar abuananaba