^
Matiu
Matiu ke ueluatata tasir tamatang Ju toso bunguna Iesu Kristo
Tar binaka ka pohoin Iesu Kristo
O tamatang iate ka me banga tang Iesu
A toking tinana Iesu kura keip tatanon i Isip
Herot ke uiliatung pous tasir keketik bulout
Josep me Maria kura tapokis keip tang Iesu
Jon ger tang uahuhu ke kaleuatoro tena leler Tamata Noman
Iesu ka uahuhuin
Satan ke uatolaua tang Iesu
Iesu ke uakekene tena kalekinale i Galili
Iesu ke uakekene tar kila tosno tamatang uakuakeluk
Iesu ke uelhire tauete toro Uelhire Uaia, kare uauia tasir bureher tamat
Iesu ke ualasira to tasir tamata i rana tar ponponin
O uelhire uaranga tar teh, doha luh
A tengkana te na puhung ualatut Moses
Ahik paho uiliatung pous tar tang giameher tamat
Iesu ke mene tar niguatang uraur
Iesu ke ualatoh ae maene a sa gete kategor tamata tono le
Inggoum ahik pah mung uamanato i ran
Inggoum ahik pah mung pehahaua tar niguata uasa ka guataig tamiuoum
Iesu ke ualasira hape ra poul peisir tamata gera malahir me nipoul
Iesu ke ualasira hape ra lotu per tamat
Gine te pake terung lotu peoum
Iesu ke ualasira tar hagaring ueil
Malauelhir tar ineter nang God ahik pah tar ineteng tar kot
A matanar tamat ngohinar luh
Ahik me tamata re banotong kalekinale i kukulebanga tar tang torikir tamata uleik
Ahik paho namanantieh tar ineteng tar kot
Ahik pah mung uelkedangesioum
Na nitampopokohor lotu
Inggoum pakung solola toro pipirikilik
Tagin tasir propet bohoboh
Mu longor, karung uakeluk tena niualasira Iesu
Iesu ke uauia tar tamat a toba
Iesu ke uauia tena tamatang kalekinale nas tang uoum keipir soldiang Roum
Iesu ke uauia tena uarih Pita ger kuah
Iesu ke hire tar hagaring uakeluk tatanon
Iesu ke louar, kare takoutunguar tukung uasul
Iesu ke geil liu tasir liouana uasa tar tang torikir bulout
Iesu ke uauia tar bulout a mater toking liman, doha toking keken
Iesu ke kila tang Matiu
Iesu ka dangatain tar niguatang ueil
Iesu ke uatua tapokis tar tang siokor keketik, doh ke uauia tar kuaha geke tuha kout tono hikhikuon
Iesu ke uauia tar tang torikir bulout a toking kut
Iesu ke uauia tar bulout a pau
Iesu ke ueldolomo tasir tamat
Iesu ke kedanga tosno siokor hangaul, doha tang torikir aposoul
Iesu ke heir tenas kalekinale no aposoul
Iesu ke hire tasir aposoul hape ra turung huata pela tar niduh
Ahik pah mung sokoro tasir tamat, mung sokoro kompe tang God
Inggeig ahik pahi matala tar hire o bunguna Iesu
O matmatame ra turung uelsae
Mair tamata re poul tasir tamata gera uakeluk tang Kristo tera turung kale bulauana uaia
Iesu me Jon ger tang uahuhu
Iesu ke uatagin tasir tamata ge ahik pah ra tagorong man
O tamata ra ueltupara to tar pepe uaha tang Iesu
O gisiameher Parisi ka dangdangata tang Iesu tar Mareining Pepe Uah
Iesu ke uauia tar tamat a kikimoror limanan
Iesu tena tamatang kalekinale tun God
Iesu me Belsebul
O douk uasa o uoto ua tar niein uasa
O gisiameher tamatang ualualasira tar ualatut, doho Parisi ka dangata tang Iesu tar guata me uaparok
A liouana uasa ke tapokis poluk
Mai tun tinana doho tahinalik Iesu
Iesu ke uelhire uaranga tar tamata geke dudura tar uatunar raes-uit tar iom
A tengkana maene re uelhire uaranga Iesu
Iesu ke uakalahara toro uelhire uaranga tar uatunar raes-uit tosno tamatang uakuakeluk
O uelhire uaranga toro garasa uasa ko tungara tar iom
O uelhire uaranga tar uatuna ro douk ra kilain o mastet
O uelhire uaranga tar is
Ae maene ke mene keip Iesu tar uelhire uarang
A tengkana ro uelhire uaranga toro garasa uasa
O uelhire uaranga tar bokising mani ger nitouaouo tar iom
O uelhire uaranga toro inekih gero i ranar bulauan
O uelhire uaranga tar uben
Iesu ke menmene tar niualasirang sioun, doha timuhur niualasir
Iesu ka uelueldein i Nasaret
Herot e namana tang Iesu pah te Jon ger tang uahuhu
Iesu ke ualaein tasir bureher tamat e matoto tar tolimar taosein
Iesu ke la i rana tar laur
Iesu ke uauia tasir bureher momouh o peng Genesaret
No uelhire God o i ranantiehe tenas niualasirar mahoh
Iesu ke uelhire uakalahara tar inete re banotong guata tar tamata mara hik paha delauana tar matana God
Na nitagorong manar kuah ge ahik paha Ju
Iesu ke uauia tasir bureher momouh
Iesu ke ualaein tar toto tamat e matoto tar toueitir taosein
O Parisi ka dangata tang Iesu tar guata me uaparok e la tur i Heuen
Iesu ke uatagin tosno tamatang uakuakeluk tenas niualasirar Parisi doho Sadiusi
Pita ke hire tauete mai tun Iesu
Iesu ke hire pare, e turung mat, kare tua tapokis
A tukununa Iesu ke giamehe siok
Iesu ke uauia tar keketik bulout e uangoul teilinir liouana uasa
A uatorikinar binaka ke hire Iesu pare, e turung mat, kare tua tapokis
A bulauanar takis tar umang lotu ger dedeil
Mair tamata uleikintieh tar Nitoiang Heuen?
Iesu ke uatagin tar niguatang reih tasir gisiameher tamata mare punga res nitagorong man
O uelhire uaranga tar sipsip geke heil
Hape ro banotong poul pe ingga tang tahim tar binaka re guata me niguata uasa totomua
A inete uleik maene ra kuse luaraig res niguata uasar gisiameh
Iesu ke ualasira hape gete uelueltula liuir bulout tena kuah
Iesu mesir keketik
A bulout kalan a tang mani ke ueluatata keip tang Iesu
Iesu ke uelhire uaranga tasir tamatang kalekinale tar iomo bino
A uatouononor binaka ke hire Iesu pare, e turung mat, kare tua tapokis
Jems me Jon kura marang kotpokos a toking tamata uleik
Iesu ke uauia tar tang torikir bulout a toking kut
Iesu ke la lekala i Jerusalem misiana tar toia
Iesu ke geil liu tasir tamata ra uabulbulaua to tar umang lotu ger dedeil
Iesu ke soul uasa toro douk o hangana toro fig, karo la makmakorongua roon
Iesu ka dangatain, mai ke uatohangana tatanon
O uelhire uaranga tar toking Tunar Tamat
O uelhire uaranga tasir tamata uasa gera kaueke tar iomo bino
O uelhire uaranga toro niein uleik toro le
A maning takis ra heirin tang Sisa ue ahik?
O Sadiusi ra tagorong boho tar nitua tapokis
Hingiar ualatutur nang God ger uleikintieh?
Iesu ke dangata tasir Parisi tar tamata ger Kristo
Iesu ke hire tosno tamatang uakuakeluk tar tagin teil tasir tamatang ualualasira tar ualatut, doho Parisi
Iesu ke hire tenas niguata uasar tamatang ualualasira tar ualatut, doho Parisi tar haua ra uoto guatain
Iesu ke ueldolomo tasir tamatang Jerusalem
Iesu ke hire tar bureher niduh re turung pokos
A inete uasa tun e turung kotpokos
Iesu ke uelhire uaranga toro douk, ra kilain o fig
Ahik me tamata re ate tar binaka re kotpokosor ineteninanine
O uelhire uaranga tar tamatang kalekinale uaia, doha tamatang kalekinale uasa
O uelhire uaranga tasir siokor hangaulur kuaha kalan
Iesu ke uelhire uaranga tar tamatang kalekinale uaia, doha tamatang kalekinale uasa
A Tunar Tamat e turung kedanga tasir tamat
Noso mamahoholikir pater, doho mamahoholik ka uelhote tar tung pous tang Iesu
A kuaha ke ding to i Betani tar uaamiamuh toro luna Iesu
Judas ke uauia e tangana tang Iesu tar limas nosio mamahoholikir pater
Iesu ke ein toro niein uleiking Leke Liu pe ro Mat mesno tamatang uakuakeluk
Iesu ke ein keip tosno tamatang uakuakeluk toro uadouhina ro niein
Pita e turung uolih e tele tang Iesu
Iesu ke lotu tang God i Getsemani
Iesu ka kusein
Iesu e tur tar matanar kaunsol
Pita ke uolih pare, e tele tang Iesu
Judas ke tung pous katongoin
Iesu ka keipin tang Pailat
Pailat ke kula tang Iesu ra uakusein tar korose
O soldia ka uauanete tang Iesu
Iesu ka tine uakusein tar korose
Iesu ke mat
Iesu ka keuin
O soldia ra kaukauke tar keu
Iesu ke tua tapokis
O soldia ka hire tar haua ke kotpokos
Iesu ke kotpokoso tosno tamatang uakuakeluk