Song 30
Wanpela man i prea bilong tenkyu long God
Devit i raitim dispela song. Ol i singim taim ol i makim haus bilong God em i bilong God stret.
Bikpela,
yu kisim bek mi pinis,
na yu no larim ol birua
i daunim mi na amamas.
Olsem na mi litimapim
nem bilong yu moa yet.
Bikpela, Sng 6.2, 88.13, 103.3 yu God bilong mi,
na mi bin beten
long yu helpim mi,
na yu mekim mi i orait pinis.
Bikpela, Sng 28.1, 86.13 mi dai pinis
na yu kirapim mi bek gen.
Mi go daun pinis
long ples bilong ol man i dai pinis.
Tasol yu givim laip long mi gen.
Yupela Kis 3.15, Sng 135.13, 149.1 manmeri bilong God,
yupela i mas singim song
bilong litimapim nem bilong em.
Tingim olgeta samting God i mekim
na tenkyu long em.
Em Sng 103.9, Ais 26.20, 2 Ko 4.17 i save kros
long sotpela taim tasol.
Na em i tingting gutpela long yumi
na i mekim gut long yumi
olgeta taim yumi stap long graun.
Aiwara i ken kam daun long nait,
tasol long moningtaim
bai yu amamas gen.
Bipo Jop 29.18, Sng 10.6, 62.2, 62.6 mi stap gut tru
na mi tok olsem,
“I no gat wanpela samting
inap long sakim mi liklik.”
Bikpela, yu gutpela tumas long mi,
na mekim mi i sanap strong
olsem strongpela haus
i sanap long maunten.
Tasol taim yu hait long mi,
pret i save daunim mi tru.
 
Olsem na, Bikpela,
mi singaut long yu.
Mi beten strong long yu helpim mi.
Sapos mi dai pinis,
wanem gutpela samting
bai i kamap?
Sapos mi go long matmat,
dispela bai i helpim husat?
Ol man i dai pinis,
ol inap litimapim nem bilong yu?
Ating ol inap tokaut olsem
oltaim yu save mekim gut
long ol, a? Nogat.
10 God, yu mas harim mi
na marimari long mi.
Bikpela, yu mas helpim mi.
 
11 Yu Sav 3.4, Ais 20.2, Jer 31.13 rausim pinis bel hevi bilong mi
na yu mekim mi
i singsing amamas.
Pastaim mi olsem man
i krai sori long man i dai.
Tasol yu senisim krai bilong mi,
na mekim bel bilong mi
i amamas tru.
12 Olsem na mi no ken pasim
maus bilong mi.
Bai mi singim song
bilong litimapim nem bilong yu.
Bikpela, yu God bilong mi,
bai mi tenkyu long yu oltaim.

30:2: Sng 6.2, 88.13, 103.3

30:3: Sng 28.1, 86.13

30:4: Kis 3.15, Sng 135.13, 149.1

30:5: Sng 103.9, Ais 26.20, 2 Ko 4.17

30:6: Jop 29.18, Sng 10.6, 62.2, 62.6

30:11: Sav 3.4, Ais 20.2, Jer 31.13