^
APOSEL
Yisu gic bata Ŋalau Dabuŋ
Yisu pi undambê gi
Sêŋyaliŋ Matias sa ti aposel ô Judas su
Ŋalau Dabuŋ sip meŋ
Pita whê Ŋalau ndê gweleŋ sa
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si lêŋ
Pita kôm ŋgac bôliŋ ŋayham sa
Pita gêm mêtê mbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö
Sêkêŋ Pita lu Jon sêndöc gapocwalô
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêteŋ mbec
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêwêkaiŋ gêŋ toŋ tigeŋ
Ananias lu Sapaira
Aposel sêkôm gêŋ dalô daêsam
Sêkêŋ aposel sêndöc gapocwalô tiyham
Sêŋyaliŋ lau 7 sa bu sêndic sam gêŋ daneŋ-ŋga
Sêkôc Steven dôŋ
Steven sôm yom têŋ lau Sanedrin-ŋga
Sêtuc Steven ŋa hoc mbac ndu
Saul ma lau Israel-ŋga sêkêŋ kisa lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu
Pilip gêm mêtê mbo Samaria
Saimon, ŋgac balö
Pilip lu ŋgac Itiopia-ŋga
Pômdau gêm Saul kwi
Saul gêm mêtê mbo Damaskas
Saul mbo Jerusalem
Pita kôm ŋgac bôliŋ daŋ ŋayham sa
Pita uŋ awhê batê daŋ sa
Anötö kêkiŋ aŋela daŋ têŋ Konelias
Pita gêlic gêŋ ŋagatu daŋ
Pita gêm mêtê têŋ Konelias ti ndê lau
Pita gic miŋ lau gameŋ apa-ŋga si yom têŋ lau Jerusalem-ŋga
Lau sêkêŋ whiŋ Yisu yêc malac Antiok
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêtap kisa atu sa
Pômdau ndê aŋela gêm Pita sa
Pômdau gic Herod ndu
Sem mbec Banabas lu Saul bu sêkôm gweleŋ
Saul lu Banabas sêmbo nduc Saipras
Pol gêm mêtê mbo Antiok
Pol lu Banabas sem mêtê sêmbo malac Aikoniam
Pol lu Banabas sêtêŋ malac Listra si
Pol lu Banabas sêmbu sêtêŋ Antiok si
Lau atu-tu sêkac sa sêmbo Jerusalem
Sêto bapia têŋ lau gameŋ apa-ŋga
Pol lu Banabas sêhu dau siŋ
Timoti kôm gweleŋ whiŋ Pol lu Sailas
Pol yêc mbê pi ŋgac Masedonia-ŋga
Lidia kôc Pol ndê yom sa ma kêŋ whiŋ Yisu.
Pol lu Sailas sêndöc gapocwalô
Lau sêkêŋ kisa Pol lu Sailas yêc Tesalonika
Pol lu Sailas sêtêŋ malac Berea si
Pol gêm mêtê yêc Atens
Pol mbo malac Korin
Pol mbu têŋ Antiok gi
Apolos ndê miŋ
Pol mbu têŋ malac Epesas gi
Skiwa atui
Mêtê kêsôwec yêc Esia
Lau sêli dau sa yêc Epesas
Pol kôm gweleŋ mbo Masedonia ma gameŋ Grik-ŋga
Pol uŋ Yutikas sa
Pol têŋ malac Miletus gi
Pol gic yomsu lau bata Epesas-ŋga
Pol hôc asê gameŋ Siria-ŋga
Pol mbo Jerusalem
Sêkôc Pol dôŋ
Pol sôm yom têŋ lau Jerusalem-ŋga.
Pol kalhac lau bata Israel-ŋga aŋgô-ŋga
Lau Israel-ŋga sêkic yom bu sêndic Pol ndu
Sêkôc Pol têŋ malac Sisaria gi
Pol kalhac Filiks aŋgô-ŋga
Sêyob Pol sêmbo Sisaria
Pol kalhac Festus aŋgô-ŋga
Festus lu Kiŋ Agripa sem yomgalôm pi Pol
Pol kalhac Agripa aŋgô-ŋga
Pol whê dau sa têŋ Agripa
Pol têŋ malac Rom gi
Mbu ŋadinda
Waŋ gôlôc pi nduc
Pol mbo nduc Malta
Pol hôc asê Rom
Pol gêm mêtê mbo Rom