^
Matiyu
Yesu Mesia awama yokama kanom
Maria Yesu Mesia kui engua kam
Ari kui mokome mapunom finga yokama ure Yesu kanime
Yosefe te efem biyai wam yokamai Isipi fime
Eroti yaromi gan gawo munmane ei goime
Yosefe efem biyai wam endire inako dere wime
Yoane nuwi bui erongua yaromi ka mapunom di mari dome
Yoane i Yesu nuwi bui tome
Satan yaromi Yesu ka kea ei tome
Yesu i Gariri tei kokonan mapunom boiro ime
Yesu i ari suwo ire suwo ire unom boingoro mouwomdi fime
Yesu ari yai opai munmane akire di erome
Yesu teme kopu tei fure ka mapunom di mari dome
Ari fui te kewanom bau epemere moimie
Yai Gumam kam kon faingua i epe
Denom minom api sungua mapunom i epe
Kau eire bei niki deinga mapunom i epe
Kau eire si guwo dinga mapunom i epe
Okom koiro kawom dinga mapunom i epe
Gere tongua mokom bainga mapunom i epe
Ari kianom yokama denom minom mun fi ereinga mapunom i epe
Ari akire di ereinga mapunom i epe
Ka make einga mapunom i epe
Kopuna moi teinga mapunom i epe
Tai nokapu kuku boi einga mapunom i epe
Ganom dinom kewam i epe
Ari i kiapam surai beikenaimie
Denom minom niki de fire inokore munmane einga mapunom i epe
Ari kura kam di erekenainga mapunom i epe
Ari ka make epe yoporam boiro ei moraime
Kamun kori gumam i gawo dungua
Ka mapunom kasu dinga yokamai kenom benainga kam
Iki keinga i mapunom surai dume
Yesu i yai ta mantai gaingua bei nokapu de tome
Yesu i kiminem yai ori kokonan gan i bei nokapu de tome
Yesu i Pita imam biyai i bei nokapu de tome
Yesu yaromi ari yai opai munmane bei nokapu de erome
Yai ta “Yesu mouwomdi furo wanaiye,” di fime
Yesu i “Kamun kai ori i gorame,” dume
Yesu yaromi murom niki deinga yokamai bei de erome
Yesu i yai ta okom kauwom niki dongua bei nokapu de tome
Yesu i Matiyu uwom boime
Kopuna “Nekenapune,” dire di guwo dinga mapunom i epe
Yesu yai ori ta apom goingua tokoi bei arere tome. Te opai ta gaiyom suna akongua bei nokapu de tome.
Yesu i okonom murom gi dungua yai surai bei nokapu de erome
Yesu tai ta giram si ingua bei tome
Yesu yaromi ari yai opai kanom fime
Okonom koro koro muruwo kaunom surai yokamai kanom
Yesu i mouwomdi finga ari okonom koro koro muruwo kaunom surai yokama kokonan erome
Ipun dongua mapunom mapunom i fuka duwame
Ari Yai Gumam towane kuriyom firaime
Yesu kam di mari deinga mapunom i epe
Yesu ako mangi ungua kakom ena kura kamui fuka dume.
Yai meina nokapu inangua
Yoane yaromi gama suwo koropane ewi Yesu moingui tei dome.
Yesu bei moiro ari akai suwo koropane moinga kura kam di erome.
“Ne yokama u na moiki tei wiyo!” Yesu dume.
Iron kakom kokonan di guwo dungua kam i epe
Iron kakom Yesu yai ta okom niki dongua bei kun dai tome
Yesu yaromi Yai Gumam kokonan gan kawom moime
Yokamai “Yesu te Bisepu surai kokonan ama beipire,” dime.
Yai Gumam kura kam di erowangua kakom i epe
Ari suwo koropane yokama “Tai ta ori beyo,” diro Yesu mina wako teime
Murom niki dongua inako dero ume
Yesu mam te emeroma yokama mapunom i epe
Yai i kopuna mukom i fiasi kira suna dome
Yesu ka eke dongua dungua mapunom i epe
Yesu kopuna ipom fiasi kira suna dongua kam mapunom di erome
Towi niki dongua suna mokongua ka eke dere dume
Eri mastari eke dongua kam dume
Yesu kaime dori bum boingua tai ta eke dongua kam dume
Yesu ka eke dero towane di eromie
Towi niki dongua suna mokongua kam mapunom di erome
Yaromi kongo mukom eke dome
Yaromi okan nokapu kanere mun fime
Nuwi kapu gaiyom kam mapunom dume
Iki kapam yaromi taiyom koi ge goromge akome
Nasareti yokama Yesu fi kun dai tekeimie
Yoane nuwi bui erongua yaromi mora goime
Yesu ari 5,000 kua kopuna erome
Yesu yaromi nuwi dian moingui boromdi wanume
Yesu Genesareti ari munmane nupi fainga bei kun dai erome
Yai Gumam konom faingua i awanoma yokama konom ime de tome
Tai i ari bei niki de erome
Keinan opai Yesu fi kun dai tome
Ari munmane nupi fainga Yesu bei nokapu de erome
Yesu ari 4,000 kua kopuna erome
Ari yokama “Tai ta ori beyo,” diro u boi teime
Feresi te Sarusi ari ka di mari de ereinga kanom kenom benaime
Pita i “Yesu yaromi Mesia moimie,” di mari dome
Yesu yaromi “Na goiro tokoi arowaiye,” di erome
Yesu gam dinom i mapunom ta fuka dume
Yesu i gaima ta bei nokapu de tome
Yesu “Na goiro arowaiye,” tokoi dume
Yesu fi mun ei teinga iki meina tome
Yaromi Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akai yai ori morangua kam
Ari yokamai mapunom niki dongua fi kun dainga ari bei de ereinga i epe
Non sipsip ako sungua kam eke dere dumie
Yai ta ariyom ta bianom bei towangua mapunom i epe
Kokonan gan meina mokom baikenangua kam dunguarai
Yesu i yai efem biyai awi dowangua kam dume
Yesu gan gawo gawo yokama “Yai Gumam mun fi erowame,” di erome
Kora gaima i tai munmane ako nome
Kokonan gan yokamai nuwi wain yai ta woi nongua suna kokonan beimie
Yesu yaromi “Na goiro tokoi arowaiye,” tokoi di erome
Emerom auwom surai “Yai ori morapune,” dime
Yesu okonom murom gi dungua yai surai bei kun dai erome
Yai Ori funguamere epe Yesu Yerusarem ikai fume
Yesu ari fi mun ei teinga iki moiro meina beinga yokama ewi mena dome
Yesu dungoro eri fiki girom goime
Yokamai Yesu “Eramom ne yoporanum boingua ne erome,” diro mina wako teime
Ari niki deinga kan wain mukom woingua kiapam beime
Yai opai kau einga kopunam ori kei neinga kam eke dongua dume
Yokamai Yesu “Sisa meina takis towapuno?” diro mina wako teime
Yokamai Yesu “Ari goire arowaimo?” diro mina wako teime
Yai Gumam konom mapunom ori i epe
Yesu Feresi ari Mesia kam mina wako erome
Ka di guwo dungua nuwi si ereinga ari yokamai mapunonom te Feresi ari yokamai mapunonom i epe
Yesu ka di guwo dungua nuwi si ereinga ari yokamai “Ne yokamai mapunom niki dongua epe beimie,” di erome
Yesu “Ari kiapanom yokama meina niki dongua inaime,” dume
Yesu Yerusarem kaiyom meime
Yesu “Fi mun ei teinga iki niki dowame,” dume
Yesu “Ipun dongua munmane fuka duwame,” epe dume
Tai niki wom dowangua fuka duwamie
Okome ari gaunom wam uname
Eri sukuro kam mapunom di erome
Ena Yesu “Yai ta na unaika kakom kankeme,” dume
Nuwi kokonan gan nokapu kam te nuwi kokonan gan niki dongua kam di erome
Ama gako okonom koro koro muruwo kam mapunom dume
Kiapam yai kokonan gan meina erome
Yesu “Ena na ari gaunom wam i ari muruwo ipu si erowaiye,” dume
Kiapanom ari yokama ka di koire “Yesu si gorapune,” dime
Opai nuwi kipom sungua fera di Yesu biromdi dome
Yurasi furo Yura ari kiapanom beinga yokamai “Yesu erowaiye,” di eme
Yesu gama yokamai gere Yai Gumam yokama awanom eikengua kopuna neime
Yesu kaime dori te nuwi wain gama yokamai erome
Yesu Pita “Ne ‘Na kanam fikeiye,’ duwanie,” di tome
Yesu Gesemani fure ka make eme
Yurasi i Yesu kiam yokama okonomdi eme
Yokamai Yesu kaunsel yokamai okonom muromdi ka kori bei teime
Pita i “Na Yesu wom kankeiye,” epe dume
Yokamai Yesu akire Pairoti moingui tei fime
Yurasi yaromi mora goime
Pairoti Yesu ka mina wako tome
Pairoti bei moiro “Yesu nuwi buro iro eri yoro bakomdi siyo,” epe dume.
Kiminem ari yokama Yesu ka unanan di teime
Yokamai nuwi buro iro Yesu eri yoro bakomdi sime
Yesu mora goime
Yosefe Yesu gam dinom kongo minomdi eme
Kiminem yokama yono akai kiapam moime
Yesu tokoi arome
Kiminem kasu kam di eime
Yesu gama yokama ka mapunom di erongua kokonan erere ewi dome