^
Maika
God ivezir kuram isɨ uan gumazamizibar anɨngam
God jasɨn mɨn izɨ mɨzazim Samaria ko Jerusalemia danɨngam
Apaniba Jerusalemɨn boroghɨra ize
Gumazir arazir kurabar gumazir onganarazibagh amiba, God me gasɨghasɨgham
Ikiavɨra Itir God uamategh uan gumazamiziba iniam
God gumazamizibar araziba akɨr, deragh me damuam
Maika Israelian gumazir dapanibar atari
Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba bar men atrivimɨn ikiam
Israelia uamategh uan nguibamɨn izam
God akam akɨra ghaze, gumazir dapanitam Betlehemɨn nguibamɨn otivam
God Israelian arazir kurar me amiziba bagh me tuisɨgh, gɨn me damightɨ me an gumazamizibar otivigham
Ikiavɨra Itir God Israelia isa kot gatɨ
Ikiavɨra Itir God, arazir a ifongezibar amuasa gumazamizibav gei
Israelia arazir kurabagh ami
Ikiavɨra Itir God ua uan gumazamiziba ini
Ikiavɨra Itir God, nɨ Israelian apangkufigh