^
Nehemia
Nehemia ua Jerusalemɨn dɨvazir bar mɨtiar gavgavimɨn ingari
Jerusalem ikuvighavɨra iti, ezɨ bizir kam bangɨn, Nehemia bar oseme
Nehemia Jerusalemɨn zui
Me ua Jerusalemɨn dɨvazir bar mɨtiar gavgavimɨn ingari
Livain dɨvazir bar mɨtiar gavgavimɨn ingangarimɨn faragha zuibar ziaba
Ofa gamir gumazir, dɨvazimɨn ingangarim gamibar ziaba
Dɨvazimɨn ingarizir gumazir igharazibar ziaba
Nehemia apaniba abɨra
Nehemia Judabar osɨmtɨziba akɨri
Nehemia uabɨra uabɨn akurvaghasa nɨghnɨzir puvatɨ
Gumazir maba Nehemia gasɨghasɨghasa akam akɨri
Dɨvazir mɨtiar bar gavgavimɨn ingangarim gɨfa
Israelian ua Jerusalemɨn izezibar dɨbobonim
Esra Godɨn ziam famin arazibar gumazamizibar akurvasi
Esra Moses Osirizir Arazibar Akɨnafarim gumazamiziba bagha a dɨbori
Averpenibar Ikiamin Dughiar Ekiam
Gumazamiziba uan arazir kurabar gun mɨgei
Gumazamiziba uan arazir kuraba gɨn amangasa God ko mɨgei
Nehemia Jerusalem ko Juda gatifa
Gumazamiziba, Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn gɨn mangasa akam akɨri
Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn akaba
Jerusalemɨn apiazir gumazamizibar ziaba
Gumazamizir nguibar igharazibar itiba
Ofa gamir gumaziba ko Livaibar ziaba
Ofa gamir gumazibar dapanim Josua, an ovavir boribar ziaba
Ofa gamir gumazibar itir ikɨzibar gumazir dapanibar ziaba
Me Godɨn Dɨpenimɨn ingangarim isa Livaibagh anɨngi
Nehemia Jerusalemɨn dɨvazir mɨtiar gavgavim isa God ganɨdi
Gumazamiziba bar, ofa gamir gumaziba ko Livaibar akurvasi
Israelia, God gɨfozir puvatɨzir gumazamiziba batosi
Nehemia bizibar kɨri