^
2 CORINTHIANS
Paul e hakanau i TeAtua
Paul ku huri tana maanatu ki see hano ia ki Korint
Aroha i te tama haisara
Paul e ssee i Titus
Christ e noho hakamaatua
Naa taratara TeAtua i te ara hoou te ssao nei
Te Lono Taukareka
Te nnoho ka taaohi manava i TeAtua
Naa soa maaoni TeAtua
Te tiputipu naa tama see illoa i TeAtua
Te hiahia Paul
Te manava e kaimaarie
Titus ma ana soa
Tokonaki ki aaraa tama te lotu
Paul e taratara i ana heuna
Paul ma naa aposol hakalellesi
Te tiputipu Paul
Paul e hakakkiitea TeAtua
Paul e aroha i naa tama i Korint
Naa akonaki hakaoti Paul