^
Iuhubeau Ekia Aka
Iesu E'abi'uai Auba Robe Keuhuna Kemai.
Iesu Ekara'au Kupa Eao.
Iuhubeau Hauna Ha Tea'itaeana Iuda 'Ekanai.
Auba Robe Emai Pentekoste Raninai.
Petero Pentekoste Raninai Eiroro.
Maearima Bo'ona Teraona kabe Ba'uere Robe Hoana Tea'ina.
A'ikakauma Haukia Ikoikiai Aokia Hamonai 'Eka Hamonai Temiaho.
Petero 'Ome Hauna Ha Ebanamona.
Petero Marea Robe Aona Solomona Ena Itarai Eiroro.
Petero Mai Ioane Hau Apa'uakia Ekia To'u Wairanai Tekoroti.
A'ikakauma Haukia Ekia Bahuba'ari.
A'ikakauma Haukia Kipokia Tebaraibarai.
Anania Mai Sapira Ekia Bai'oi.
Iuhubeau Haukia Hoa Haeai Haeai Tebabainakia.
Iuhubeau Haukia Te'oatanakia.
Iuhubeau Haukia Hau Apa'uakia A'i Teta'u ainakia.
Gamaliel Eiroro Iuhubeau Haukia Katehabonakia.
Hau 'Abaihau Hamomo Tea'itaeanakia Katebaraibarai.
Stefano Tea'ina Tebakaina.
Stefano Eiroro Bakai Apa'uana Wairanai.
Piharai Stefano Teahu 'arina.
Saulo Tirama Ena Marea Haukia E'oata Ramanakia.
Pou Namona Samariai Teiroro aina.
Pilipo Etiopia Hauna Apa'uana Ha Eba'uere Robena.
Saulo Eraona Kabe.
Saulo Damaseko ai Eiroro.
Saulo Epihi.
Saulo Eao Ierusalema.
Petero Mero Hauna Aenea Ebanamona.
Petero Tabita Ebamauri Maurina.
Aneru Korenelio Herenai Ewaira Tina.
Petero Mahabanai Tabana Ha Eihana.
Petero Eao Korenelio Ena Itu.
Petero Korenelio Ena Ituai Eiroro.
Rama Haeai Haukia Auba Robe Tea'ina.
Petero Taba Erama Hauna Ehina Haraina Ierusalemai.
Antioka Haukia Keriso Ena Maearimai Teao.
Heroda Iakobo Eahu 'arina Ba Petero Tebawapurana.
Aneru Petero Ebaraina Wapura Itunai Ebakarahina.
Heroda E'ari.
Banaba Mai Saulo Teuhu Ahinakia.
Kupuro ai Teiroro.
Paulo Mai Banaba Teao Pisidia Hanona Antiokai Teiroro.
Paulo Mai Banaba Ikonio ai.
Paulo Mai Banaba Lustera ai.
Paulo Mai Banaba Temue Teao Suria Hanona Antioka.
Ierusalemai Tirama Ena Marea Haukia Teto'una.
Iakobo Ena Iroro.
To'u Haukia Rama Haeai Haukia Herekiai Marere Tetiu ahina.
Paulo Mai Banaba Baiatakia Epa'a.
Timoteo, Paulo Mai Sila Ohi E'abanakia.
Paulo Mahabanaiai Makedonia Hauna Eihana.
Ludia Keriso Ena Maearimai Eao.
Pilipoai Paulo Mai Sila Tebawapuranakia.
Tesalonikai Iripu Rarina Erama.
Iuhubeau Haukia Teao Berea.
Paulo Ateneai Eiroro.
Paulo Korintoai Eiroro.
Paulo Emue Eao Suria Hanona Antioka.
Apolo, Epesoai Eiroro.
Paulo, Epesoai Eiroro.
Skeba Nahuna Auba Ki'a Obona Tebahobona.
Paulo Aona Ea'ia'i Haraina Keao Ierusalema.
Epesoai Atetua Rarina Erama.
Paulo Eao Makedonia Mai Helene.
Toroai Paulo Eutuko Ebamauri maurina.
Toroa Tehabona Tebeau Ahi Teao Mileto.
Paulo Baparua Irorona Ehinana Epeso Ena Marea Kiro Haukia Herekiai.
Paulo Ebeau Ahi Keao Ierusalema.
Mahabanai Hauna Agabo Emahabanai Paulo 'Euna.
Paulo Ekara'au Ierusalema.
Hau Apa'uakia Paulo Tehina bena Keao Marea Robe.
Iuda Haukia Marea Robeai Paulo Tea'i 'Inina.
Roma Huari Haukia Paulo Tea'ina.
Paulo To'u Wairanai Ena Pou Ehinana.
Paulo Eraona kabe Pouna Ehinana.
Obiapaka Paulo Euhuna Rama Haeai Haukia Herekia.
Paulo Hanona Roma Hauna Erama.
Paulo Bakai Apa'uana Wairanai Ekoroti.
Iuda Haukia Paulo Kateahu 'arina.
Paulo Teaoaina Kaisarea Kabana Hauna Feliki Herenai.
Paulo Tehinau aina.
Paulo Feliki Kabana Hauna Wairanai Kipona Pouna Ehinana.
Paulo Wapura Itunai Tekaiabuna Ihau Rua.
Paulo Enuatae Kaisa Wairanai Kekoroti Kebakai.
Festo Paulo Eaoaina Agripa Wairanai.
Paulo Agripa Wairanai Kipona Pouna Ehinana.
Paulo Eraona kabe Pouna Ehinana.
Paulo Ena Aka Robana Eahuna.
Paulo Agripa Ehina bena Kea'ikakauma.
Paulo Aunohiai Tebaehe'auna Kateao Roma.
Kou Eabu'au Emai.
Aunohi Epa'a.
Paulo Melita Kereibuanai Ekara'au.
Paulo Romai Ekara'au.
Paulo Romai Pou Namona Eiroro aina.