^
Rewelesen
Kristusndo Mande Soweyootoni, Kristen Oni Goobooyingo Kandegula Gidembolo Elaya (7) Nguno Oolouwolo
Yondo Gabono Kristus Kenowolo
Epesas Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Smerna Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Pegamum Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Tayatara Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Sardis Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Piladelpiya Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Leyodisiya Kristen Oni Watangga Oolootenggoku, Ngulo Mande Soweyowolo
Sambo Endemo Yambo Mande Teweloyi, Ngulo Gaboyi
Oo Kootusina Tunooteweloyi Ngu Bukno Oodoni, Ngulo Loogootelo Gosiyowolo
Sipsip Nangonimbo Buk Wagayingongga Ngulo Sunggidodo Kandegula Gidembolo Elaya, Ngu Oomboongewolo
Anutndo Iserel Oni 144,000 Logoyelootoni, Enengo Ko Teweloyimbolo
Kristen Oni Oowooyingga Oolengo Sambono Oolootenggoku, Ngu Ma Kandangeweloyi, Ngulo Mandeye
Sipsip Nangonimbo Buklo Sunggiyi Kandegula Gidembolo Elayayigaku Oomboongewolo
Sambono Engel Oni Unggu Uwoowolo
Sambono Engel Onindo Buk Bodaga Wagayingomu Dowoowolo
Anutlo Ko Oni Elayaga, Ngundo Anutlo Mande Wesiyolo Ewoli
Sambono Engel Oni Kandegula Gidembolo Elayayiga, Ngundo Unggu Uwoowolo
Balegaya Oliwa Seleyingo Ulungga Nguya, Ngulo Mandeyali
Oliwa Ulungga, Ngundo Nusago Goki Yanggango Nguno Inowolo
Setanlo Ingondudu Eyingo Oni Ebe Ganagana Ngu Ene Nusago Goki Ngulo Kingo Sulena Oni Tewolo
Sipsip Nangoni Ko Oni 144,000 Yambo Mande Keda Tewonggori
Sambo Engel Kabusaga, Ngundo Wilikoyeloweloyi Nalu, Ngu Ataga Tunootetelo Ewonggori
Anutlo Sanggilini Ngu Engge Tunootewa
Sambono Engel Oni Kandegula Gidembolo Elayaga, Ngundo Oo Kowuli Ulungga Oolengo Dowoowonggori
Anutlo Sanggilini Ngu Koondo Kandegula Gidembolo Elaya
Bosebalese Balega, Ngundo Ogingo Ulungga Yowolo
Babilon Ende Kuli Yombuliyowolo
Sambo Endemo Oni Bidodo Oni Oni Tewonggori
Onindo Hos Namboyinggano Bibitewolo
Mooma 1,000 Setan Biyomimo Oluwa
Anutndo Setan Yombuliyowolo
Wilikoyeloyingo Nalu Ulungga Tunootete
Sambo Ko Mela Keda
Yerusalem Ende Keda
Endega Nguno Sono Bingo Keda Oolooteku Ngu
Yesus Ngu Nalu Bodagano Ngu Ko Ombuwa