^
2 Kolinito
Lautoki
Paulo ye lautoki Yaubada unai
Paulo yona hekasa ye buidi wa ye hededehemasalahadi
Yababa wa tauginaulina bena se tolehedudulai
Paulo iya talam hauhauna taupaisowaina
Talam hauhauna yona didiga saesaena
Paulo ye tolobayao yona apostolo paisowana unai
Galewa ne unai Yaubada kabo tauda hauhaudi ye haidima
Tolehedudulai yo kao hauhauna
Paulo ye hemasalahaꞌuyoi meta iya apostolo mamohoina
Yaubada maumaulina yona Numa Tabuna
Ekalesiya se nuwabui na unai Paulo se hegwauyala
Yelusalema unai ekalesiya kabasaguidi
Haisagusagu paisowana bena se ginaulinamwanamwaei
Taba kwa kaikainauya ma nuwakohihaimiu
Guiyau kaiteya ye kawanamwanamwaei meta iya yona taupaisowa namwanamwana ede
Paulo yona paisowa yo apostolo lupolupo yodi paisowa ye hededehemasalahadi
Paulo yona kamkamna hedehedededi udiyedi ye hededesaesae
Paulo tautau ye kita yo yona basabasa ye hededehemasalahadi
Hededehaisagusagu hekadiyo
Hededehesibasiba gehegehedi
Lautoki