^
Wäuŋuiŋqä
Jisasi Iqu, Dŋä Äŋguä Iqu äquvepäniqeŋqä ätukqeŋqä
Jisasi Iqu, qäukuä haqä yätuŋqä ekqeŋqä1:6-11 Makä 16:19-20; Lukä 24:50-53
Iqua, Jutasi iquenyqä tŋäŋqä hŋque, atäuŋuä ikuwiŋqä
Dŋä Äŋguä Iqu äquvepkqeŋqä
Pitä iqu, kukŋuä awä ätukqeŋqä
Qokä-apäkä kuapänäŋi, kŋuä äkunmäknäpu, asŋä ämakuwiŋqä
Quuvqä heqiyqä iqua, äänä-äänä ipu pmeqeŋqä
Pitä iqutä, Jonä iqutä, yukä quvqä hŋque äŋguä iwimäkkiyiŋqä
Pitä iqu kukŋuä awi, hiqäva-imäkqä aŋä yäpä iŋgisa ätkqeŋqä
Qu Pitä iquesä, Jonä iquesä, kukŋuä ämitkuwiŋqä
Qu pemä ipu, kukŋuä awä yäŋänäqŋqä tpŋqä tääqä ätukuwiŋqä
Qu eeqänäŋä hŋqunä-hŋqunäŋi, yätamäkqä änymiŋuwiŋqä
Anänasi iqutä, Sapiraisä, suqä qäyunä mimäkqä ikiyiŋqä
Qu wäuŋuä ämaqä mimäkqänäŋä huitaŋä-huitaŋi, kuapänä imäkmiŋuwiŋqä
Eŋätqä hŋqu, guä pmetaŋguwä iquau, yäpaqäŋgisa ätuma äukqeŋqä
Kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iqua, pemä ipu, kukŋuä ätukuwiŋqä
Iqua, yätamäkqä vqä 7 iquau, atäuŋuä ikuwiŋqä
Qu Stipenä ique a äkiqätäpu, kukŋuä ämitkuwiŋqä
Stipenä iqu, ique kukŋuä ämitkuwä iquau, kima ätukqeŋqä
Qu Stipenä ique, hikä äpäkkuwiŋqä
Soli iqu, quuvqä heqiyqä iquau qui imäkätŋqä ipäqäkqeŋqä
Qu, Sämaliya iu kukŋuä awä ätumiŋuwiŋqä
Pilipä iqu, ämaqä Aprikataŋä hŋque, kukŋuä awä ätukqeŋqä
Soli iqu kŋuä äkunmänkätä, quuvqä eqäkqeŋqä
Soli iqu, kukŋuä äŋgui, Dämaskasi iu awä ätumiŋqeŋqä
Soli iqu, haŋä-iqeŋqä mäwiŋgaŋgi, Dämaskasi iu ävämakqeŋqä
Soli iqu, Jerusälemä iu äpmamiŋqeŋqä
Pitä iqu, Aniyasi ique äŋguä iwimäkkqeŋqä
Pitä iqu, Tapita ävauqumuatkqeŋqä
Pitä iqueŋqätä, Koniliusi iqueŋqätä (10:1-11:18)
Eŋätqä hŋqu, Koniliusi ique äwimakqeŋqä
Pitä iqu, wätqä eŋqä-pa äquŋgqeŋqä
Koniliusi iquesaŋä iqua, Pitä ique äwimakuwiŋqä
Pitä iqu, Koniliusi ique äwimakqeŋqä
Pitä iqu, kukŋuä awä ätukqeŋqä
Dŋä Äŋguä Iqu, Israitqä iqua qäyä etaŋgi huizi iquau äwimakqeŋqä
Pitä iqu, nätmatqä ätimäukqeŋqä, Jerusälemä iu awä ätukqeŋqä
Quuvqä heqiyqä, Andiyokä iu pmeqä iquauŋqä
Qu, Jemisi ique pizqä äpäsäpu, Pitä ique guä äpmuatekuwiŋqä
Eŋätqä hŋqu, Pitä ique, yäpaqäŋgisa ätuma äukqeŋqä
Heroti iqu äpäkoŋgqeŋqä
Poli iqueqä qaŋä hiŋuiqä ikämiŋqeŋqä (13:1-14:28)
Qu Banäpasi iquesä, Soli iquesä, wäuŋuäŋqä atäuŋuä ikuwiŋqä
Banäpasi iqutä, Soli iqutä, Saplusiŋqä äukiyiŋqä
Poli iqutä, Banäpasi iqutä, qua Pisindiya iu äpmakiyiŋqä
Poli iqutä, Banäpasi iqutä, Aikoniyamä iu äpmamiŋiyiŋqä
Poli iqutä, Banäpasi iqutä, Listiya iu äpmamiŋiyiŋqä
Poli iqutä, Banäpasi iqutä, Andiyokä iuŋqä aŋgi äukiyiŋqä
Quuvqä heqiyqeu miqä iqua, Jerusälemä iu kukŋuä ätŋguwiŋqä
Qu tuwaŋui, huiziquautaŋä quuvqä heqiyqä iquauŋqä äqäkuwiŋqä
Poli iqutä, Banäpasi iqutä, ändmäkŋgiyiŋqä
Poli iqueqä qaŋä Äkaiyäŋqä ikämiŋqeŋqä (15:36-18:22)
Timoti iqu, Poli iqutä, Silasi iqutä, anä äukuwiŋqä
Ämaqä Masendoniyataŋä hŋqu, Poli ique tääqä ätuätumakqeŋqä
Letiya ii, Naqä Iquenyqä quuvqä eqäkqeŋqä
Qu Poli iquesä, Silasi iquesä, guä äkiqiyäuekuwiŋqä
Guä pmuateqä aŋiu miqä iqu, quuvqä eqäkqeŋqä
Poli iqu, kukŋuä jänä imäkqä iquau äkasuwä ätukqeŋqä
Poli iqutä, Silasi iqutä, Tesälonaika iu äpmamiŋiyiŋqä
Poli iqutä, Silasi iqutä, Beliya iu äpmamiŋiyiŋqä
Poli iqu, Atenisi iu äpmamiŋqeŋqä
Poli iqu, Korinä iu äpmamiŋqeŋqä
Poli iqu, Andiyokäŋqä aŋgi äukqeŋqä
Poli iqueqä qaŋä Äkayäŋqä aŋgi ikämiŋqeŋqä (18:23-21:16)
Apolosi iqu, Epäsäsi iutä, Äkaiya iutä, kukŋuä awä ätumiŋqeŋqä
Poli iqu, Epäsäsi iu kukŋuä awä ätukqeŋqä
Skepa iqueqä, hikŋä 7 iŋguiquauŋqä
Poli iqu, Epäsäsi vämetŋqä näwe imäkŋgqeŋqä
Epäsäsi pmeqä hŋqua, kukŋuä mäkä naqä äuŋguwiŋqä
Poli iqu, Masendoniya iutä, Grikä iutä, ikämiŋqeŋqä
Poli iqu, Yuläkesi ique aŋgumä ävauqumuatkqeŋqä
Poli iqu, Troasi iuta Miletusiŋqä äukqeŋqä
Poli iqu, Epäsäsi iutaŋä quuvqä heqiyqeu miqä iquau ätukqeŋqä
Poli iqu, Jerusälemä yätuŋqä ekqeŋqä
Poli iqutä, quuvqä-heqiyqeu miqä iquatä, kukŋuä ätkuwiŋqä
Qu hiqäva-imäkqä aŋiu, Poli ique guä äkiqiyäukuwiŋqä
Poli iqu, qokä-apäkiu, iqueqä-kiuäŋqä ätukqeŋqä
Poli iqutä, mäkä-iqeu miqä naqä iqutä, kukŋuä ätkiyiŋqä
Poli iqu, Israitqeu miqä naqä iquau kukŋuä ätukqeŋqä
Qu Poli ique, pizqä päsanä-tpu ikuwiŋqä
Qu Poli ique, qua miqä naqä, Peliksi iqueŋqä ändowatkuwiŋqä
Qu Poli ique, Peliksi iqueqä hiŋuä iqi, kukŋuä ämitkuwiŋqä
Poli iqu, guä pmuateqä aŋiu äpme, Peliksi iqutä kukŋuä ätmiŋiyiŋqä
Poli iqu, “Nyi Sisa iqu nyiwäseyätŋqä änyiŋgiyä” ätukqeŋqä
Pestusi iqutä, ämiqä naqä Akripa iqutä, kukŋuä ätŋgiyiŋqä
Poli iqu, Akripa iquesä, Benasisä, kukŋuä ätukqeŋqä
Poli iqu, Akripa iqueŋi, iqueqä-kiuäŋqä ätukqeŋqä
Poli iqueqä qaŋä Romäŋqä äukqeŋqä (27:1-28:16)
Qu, Poli ique Romäŋqä ätuma upŋqä, yimbaeu ätkamäupu, äukuwi
Yuŋuä naqä äqunätä, eqä ämŋga äpekqeŋqä
Yimba iqu qui imäkŋgaŋga, ne qua iu äŋguä ätimäukqueŋqä
Poli iqu, qua eqä-pŋä awä iqi, Malta iu äpmamiŋqeŋqä
Poli iqu, Romä iu ätimäukqeŋqä
Poli iqu, Romä iu kukŋuä awä ätumiŋqeŋqä