^
Matiu
Jisasi Iqueqä kaqä-kawäkauŋqä1:1 Lukä 3:23-38
Mäliya, Jisasi Ique ämikqeŋqä1:18 Lukä 2:1-7
Näqŋqä-täŋä iqua, Jisasi Ique äwimakuwiŋqä
Isipäŋqä zä äwäkuwiŋqä
Ymeqä qokä iquau äpäkkuwiŋqä
Isipäta, Nasäretqäŋqä aŋgi äukuwiŋqä
Jonä asŋä-qäyqä iqu, kukŋuä awä ätumiŋqeŋqä3:1 Makä 1:1-8; Lukä 3:1-18; Jonä 1:19-28
Jonä iqu, Jisasi Ique asŋä äwqäkqeŋqä3:13 Makä 1:9-11; Lukä 3:21-22
Setänä iqu, Jisasi Ique yamwiqä äwikqeŋqä4:1 Makä 1:12-13; Lukä 4:1-13
Jisasi Iqu wäuŋui, Galili iuta ipäqäkqeŋqä4:12 Makä 1:14-15; Lukä 4:14-15
Jisasi Iqu, hämapäkä piqä iquau tääqä ätuätumakqeŋqä4:18 Makä 1:16-20
Ämaqä täŋä-yaqä hŋquau, äŋguä iwimäkkqeŋqä
Jisasi Iqu qoqoŋä yätu äpme, kukŋuä awä ätukqeŋqä (5:1-7:27)
Ämaqä äwqä yeeqä-wiŋqä iquauŋqä5:1 Lukä 6:20-23
“He hakitä, we-huŋqetä, eŋqä-paŋuenjqä”
Kukŋuä-suqä, Goti Iqu Mosisi ique äwikqeŋqä
Äwqä tnäŋiŋqätä, ämaqä päsqeŋqätä
Huiwä yaŋä ikiqä suqeŋqä
Qokiqutä, apäkisä, anä näweqä pmesiyŋqeŋqä5:31 Matiu 19:1-12; Makä 10:1-12; Lukä 16:18
Kukŋuä yäŋänäqŋqä wimäkqä suqeŋqä
Hiqä himä-wiuŋqä iquauŋqe, kiiŋä eŋguätŋqä5:38 Lukä 6:27-36
Suqä, äŋgui huiziquauqä hiŋuä iqi mimäkqeŋqä (6:1-18)
Nätmatqä maeqä iquau yätamäkqä vqeŋqä
Goti Iquenyqä tääqä tqeŋqä
Suqä, buayä pmua imäkŋqeŋqä
Suqä, nätmatqä äŋgui aquvä qäyqeŋqä
Nätmatqä huitaŋä-huitaŋiŋqä qundqändqä miqeŋqä6:25 Lukä 12:22-31
Ämaqä huiziquauqä suqe iwäsäuqeŋqä7:1 Lukä 6:37-38, 41-42
Goti Iqueŋi, nätmatqäŋqä yatŋqä vqeŋqä
Hänaqä, aŋä häŋä-pmeqä ämepu pmeqä iuŋqä7:13 Lukä 13:24
Ämaqeqä wäuŋui, quwqä quuvqä heqiyqeŋqä ämänätquenä7:15 Matiu 12:33-37; Lukä 6:43-45
Kukŋuä ktqä, ämaqä aŋä mätqä hŋquaquiŋqä7:24 Lukä 6:46-49
Jisasi Iqu, wänyimäŋqä-täŋä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä8:1 Makä 1:40-45; Lukä 5:12-15
Mäkä-iqä iutaŋä naqä hŋqueqä quuvqä heqiyqeŋqä8:5 Lukä 7:1-10
Jisasi Iqu, Pitä iqueqä känemisä, ämaqä kuapänä hŋquautä, äŋguä iwimäkkqeŋqä8:14-15 Makä 1:29-34; Lukä 4:38-41
Jisasi Ique qänaki wivändqeŋqä8:18 Lukä 9:57-60
Yuŋuä iqutä, eqä iqutä, Jisasi Iqueqä kukŋui qätä äwikiyiŋqä8:23 Makä 4:35-41; Lukä 8:22-25
Ämaqä peŋqä-täŋä hŋquaquinyqä8:28 Makä 5:1-20; Lukä 8:26-39
Jisasi Iqu, ämaqä yäŋä ŋŋuä-täŋä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä9:1 Makä 2:1-12; Lukä 5:17-26
Matiu mbqä motauqä iqueŋqä9:9 Makä 2:13-17; Lukä 5:27-32
Suqä, buayä maŋqä imäkmbu, pmeqeŋqä9:14 Makä 2:18-22; Lukä 5:33-39
Jisasi Iqu apäkä hiuaqui, äŋguä iwimäkkqeŋqä9:18 Makä 5:21-43; Lukä 8:40-56
Jisasi Iqu, ämaqä hiŋuä pisqä hŋquaqui äŋguä iwimäkkqeŋqä
Jisasi Iqu, ämaqä peŋqä-täŋä, kukŋuä matqä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä
Jisasi Iqu, ämaqeuŋqä huäqä kiiŋä äwunmiŋqeŋqä
Jisasi Iqueqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquauqä yoqeyi10:1 Makä 3:13-19; Lukä 6:12-16
Jisasi Iqu, Iqueqä ämaqä iqua wäuŋuä imäkpŋqä, näqŋqä äwikqeŋqä10:5 Makä 6:6b-13; Lukä 9:1-6
Jisasi Iqueqä wäuŋuä imäkqä iquauŋi, haŋä-iqä wimeniŋqeŋqä10:16 Makä 13:9-13; Lukä 21:12-19
Zä tquenyqä wiŋqeŋqä?10:26 Lukä 12:2-7
Jisasi Iquenyqä kuapänä wiŋgaŋgi, Iquenyqä awä-tqeŋqä10:32 Lukä 12:8-9
Yätamäkqä vqä iqua, kima äŋguä mapnuwäŋqä
Jonä asŋä-qäyqä iqu, yatŋqä äwikqeŋqä11:1 Lukä 7:18-23
Jisasi Iqu, Jonä iqueŋqä ätukqeŋqä11:7 Lukä 7:24-35
Ämaqä, quwqä suqä quvqeŋqä mävquatämäuqä iquauqä haŋä-iqeŋqä11:20 Lukä 10:12-15
Hapä pmeqe, Jisasi Iquesanji
Sämbatqä hiunji hapä pmeqä iqueŋqä12:1 Makä 2:23-28; Lukä 6:1-5
Jisasi Iqu, ämaqä hipa hŋgiŋi quvqä-täŋä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä12:9 Makä 3:1-6; Lukä 6:6-11
Goti Iqu Jisasi Ique, wäuŋuäŋqä atäuŋuä ikqeŋqä
Jisasi Iquenyqätä, dŋä quvqä iquauŋqätä12:22 Makä 3:22-30; Lukä 11:14-23
Zä iquauqä häukuiŋqätä, ämaqeuqä suqeŋqätä12:33 Lukä 6:43-45
Qu Jisasi Ique, “Ne Sinyqä näqŋqä metuŋquä mänätquayä” ätukuwiŋqä12:38 Lukä 11:29-32
Dŋä quvqä ämaqä hŋque ävämetä, aŋgi äwimakqeŋqä12:43 Lukä 11:24-26
Jisasi Iqueqä känaisä, käŋgukuatä, äwimakuwiŋqä12:46 Makä 3:31-35; Lukä 8:19-21
Kukŋuä ktqä, kuä-witqä uwqä tnämäuqeŋqä13:1 Makä 4:1-20; Lukä 8:4-15
Kukŋuä ktqe, qätaqä quvqeŋqä
Kukŋuä ktqä hnjuaquiŋqä13:31 Makä 4:30-32; Lukä 13:18-21
Jisasi Iqu kukŋuä ktqe, suŋqä ätumiŋqätiyä
Qätaqä quvqä iqueqä kukŋuä ktqä quatiŋqä
Kukŋuä ktqe, mbqä pŋqä wiqä ipŋä iqueŋqä
Kukŋuä ktqe, wimŋä äŋguänäŋiŋqä
Kukŋuä ktqe, hämapäkä qaeŋqä
Nasäretqätaŋä iqua, Jisasi Ique tuwä äwikuwiŋqä13:53 Makä 6:1-6a; Lukä 4:16-30
Heroti iqu, Jonä ique pizqä äpäkkqeŋqä14:1 Makä 6:14-29; Lukä 3:19-20; 9:7-9
Jisasi Iqu, qokä 5,000 iquau buayä äwikqeŋqä14:13 Makä 6:30-44; Lukä 9:10-17; Jonä 6:1-15
Jisasi Iqu, eqä haqeqi qaŋä äukqeŋqä14:22 Makä 6:45-52; Jonä 6:16-21
Jisasi Iqu, Genesäretqä pmeqä iquau äŋguä iwimäkkqeŋqä14:34 Makä 6:53-56
Goti Iqueqä kukŋuä-suqä iqu, suqä kaqä-kawäka äwikuwiu ämäwqätäuŋqeŋqä15:1 Makä 7:1-13
Jisasi Iqu, ämaqeu kiyä mätqä imäkqeŋqä ätkqe15:10 Makä 7:14-23
Apäkä Kenanätaŋä hui quuvqä eqäkqeŋqä15:21 Makä 7:24-30
Jisasi Iqu, ämaqä kuapänä äŋguä imäkkqeŋqä
Jisasi Iqu, qokä 4,000 iu buayä äwikqeŋqä15:32 Makä 8:1-10
“Si Tquki eäŋiŋqä ämänätquetnä, wäuŋuä hui imäkiyä” ätukuwiŋqä16:1 Makä 8:11-13; Lukä 12:54-56
Jisasi Iqu, Parisi iquauŋqätä, Satyusi iquauŋqätä, ätkqeŋqä16:5 Makä 8:14-21
Pitä iqu, “Jisasi Iqu, Kraisi Iqueyqä” ätkqeŋqä16:13 Makä 8:27-30; Lukä 9:18-22
Jisasi Iqu, nätmatqä äwimeniqeŋqä ätukqeŋqä (16:21-17:27)
Jisasi Iqueqä huiwi, huitaŋä iŋgqeŋqä17:1 Makä 9:2-13; Lukä 9:28-36
Jisasi Iqu, ymeqä dŋä quvqä-täŋä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä17:14 Makä 9:14-29; Lukä 9:37-43a
Jisasi Iqu, nätmatqä äwimeniqeŋqä aŋgi ätukqeŋqä17:22 Makä 9:30-32; Lukä 9:43b-45
Hiqäva-imäkqä aŋiŋqä mbqä vqeŋqä
Jisasi Iqu, Iqunä miqeuŋgaŋqä ätkqeŋqä (18:1-20:34)
Yoqä naqä, tqukua mapnuwäŋqe?18:1 Makä 9:33-37; Lukä 9:46-48
Quuvqä heqiyqä qui mimäkqeŋqä18:7 Makä 9:42-48
Kukŋuä ktqä, sipsipqä imatŋgqeŋqä18:12 Lukä 15:3-7
Tqä quuvqä anä heqiyqä iqu, si quvqä ikitqueqä iiŋqä
Kukŋuä ktqä, wäuŋuä-wiyqä hŋqu, hŋquququenyqä huäqä mäwuŋqä ikqeŋqä
Suqä, apäkä huätä dowatqeŋqä19:1 Matiu 5:31-32; Makä 10:1-12; Lukä 16:18
Jisasi Iqu, ymeqä isuau hipa haqeqi äwikqeŋqä19:13 Makä 10:13-16; Lukä 18:15-17
Hikŋä mbqä kuapä-täŋä hŋqu, Jisasi Iqutä kukŋuä ätkiyiŋqä19:16 Makä 10:17-31; Lukä 18:18-30
Kukŋuä ktqä, ämaqä wainqä wäuŋuä iu ipnuwäŋqä iiŋqä
Jisasi Iqu, nätmatqä äwimeniqeŋqä aŋgumä ätukqeŋqä20:17 Makä 10:32-34; Lukä 18:31-34
Jemisi Jonä gueqiyqä känai, Jisasi Ique yatŋqä äwikqeŋqä20:20 Makä 10:35-45
Jisasi Iqu, hiŋuä pisqä hŋquaqui äŋguä iwimäkkqeŋqä20:29 Makä 10:46-52; Lukä 18:35-43
Jisasi Iqu, Jerusälemä yäpä iŋgisa, yoqä naqä qoŋqä-qu eŋqä-pa äpekqeŋqä21:1 Makä 11:1-11; Lukä 19:29-40; Jonä 12:12-19
Jisasi Iqu, mbqä wäuŋuä imäkmiŋuwä iquau, huätä äpäsäwqatkqeŋqä21:12 Makä 11:15-17; Lukä 19:45-46; Jonä 2:13-17
Jisasi Iqu, zä-eaqä hŋque qui imäkkqeŋqä21:18 Makä 11:12-14; 11:20-26
Jisasi Ique, “Yoqä naqe, äŋgisa ämeŋäwä?” ätukuwiŋqä21:23 Makä 11:27-33; Lukä 20:1-8
Kukŋuä ktqä, ämaqä hŋqueqä hikŋä iquaquinyqä
Kukŋuä ktqä, wainqä wäuŋuä miqä quvqä iquauŋqä21:33 Makä 12:1-12; Lukä 20:9-19
Kukŋuä ktqä, ämaŋqä ymisaŋä naqänäŋiŋqä22:1 Lukä 14:15-24
Ämiqä naqä Sisa ique, mbqä takisi vqeŋqä22:15 Makä 12:13-17; Lukä 20:20-26
Jisasi Iqu, ämaqä ae äpäkombqä iqua aŋgumä vauqeŋqä ätukqe22:23 Makä 12:18-27; Lukä 20:27-40
Kukŋuä-suqä naqänäŋä, huizi iquau ämäwqätäuŋqä iqu, äsqukuä?22:34 Makä 12:28-31; Lukä 10:25-28
Kraisi Iqu, tqueqä ymeqäwä?22:41 Makä 12:35-37; Lukä 20:41-44
“Wopqä ipu, kukŋuinä tqä-quauŋqä, wa wipiyä”23:1 Makä 12:38-40; Lukä 11:43, 46; 20:45-47
Wopqä ipu, kukŋuinä tqä-quau, haŋä-iqä wimapnuwäŋqä23:13-14 Lukä 11:37-52
Haŋä-iqä hea yäpakiŋga timäuniqeŋqä24:1 Makä 13:1-37; Lukä 21:5-36
Kukŋuä ktqä, hitqä 10 iuauŋqä
Kukŋuä ktqä, wäuŋuä-wiyqä mbqä mipŋqä iquauŋqä25:14 Lukä 19:11-27
Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu ämaqeu iwäsäuniqeŋqä
Ämaqä naqä iqua, Jisasi Ique päkpŋqä ätkuwiŋqä26:1 Makä 14:1-2; Lukä 22:1-6; Jonä 11:45-57
Apäkä hui, eqä jinaŋä-weqe, Jisasi Iqueä nyuäŋiu equatekqeŋqä26:6 Makä 14:3-9; Lukä 7:36-50; Jonä 12:1-8
Jutasi iqu Jisasi Iqueŋi, himä-wiuŋqä iquau vätŋqä ätukqeŋqä26:14 Makä 14:10-11; Lukä 22:3-6
Jisasi Iqu, Iqueqä wäuŋuä yätquakä iquatä, ymisaŋä yäpakä äŋguwäŋgaŋqä26:17 Makä 14:12-26; Lukä 22:7-38; Jonä 13:1-17:26
Jisasi Iqu Pitä iqueŋi, “‘Nyi Iqueŋqe änyä maqŋqeqä’ ttŋqinyä” ätukqeŋqä26:31 Makä 14:27-31; Lukä 22:31-34; Jonä 13:36-38
Jisasi Iqu, Gesemäniu Goti Iquenyqä tääqä ätkqeŋqä26:36 Makä 14:32-42; Lukä 22:39-46
Jutasi iqu Jisasi Iqueŋi, himä-wiuŋqä iquau äwikqeŋqä26:47 Makä 14:43-50; Lukä 22:47-53; Jonä 18:1-11
Käyäpasi iqu, Jisasi Ique kukŋuä ämitkqeŋqä26:57 Makä 14:53-65; Lukä 22:63-71; Jonä 18:12-14,19-24
Pitä iqu, ‘Nyi Jisasi Iquenyqä maqŋqeqä’ ätkqeŋqä26:69 Makä 14:66-72; Lukä 22:54-62; Jonä 18:15-18,25-27
Pailoti iquenyqä ätuma äukuwiŋqä27:1 Makä 15:1-20; Lukä 23:1-25; Jonä 18:28-19:16
Jutasi iqu imäkkqeŋqä27:3 Wäuŋuiŋqä 1:18-19
Jisasi Iqu, Pailoti iqueqä hiŋuä iqi ätqäukqeŋqä27:11 Makä 15:2-5; Lukä 23:3-5; Jonä 18:33-38
Jisasi Iqueŋi zä-huätatä äuekuwiŋqä27:32 Makä 15:21-32; Lukä 23:26-43; Jonä 19:17-27
Jisasi Iqu äpäkoŋgqeŋqä27:45 Makä 15:33-41; Lukä 23:44-49; Jonä 19:28-37
Jisasi Iqueqä huiwi, pŋqä ekuwiŋqä27:57 Makä 15:42-47; Lukä 23:50-56; Jonä 19:38-42
Mäkä-iqä iqua, qua hovqä iu hiŋuä äqumbu ätqäumiŋuwiŋqä
Jisasi Iqu aŋgi ävaukqeŋqä28:1 Makä 16:1-11; Lukä 24:1-12; Jonä 20:1-18
Mäkä-iqä iquauqä kukŋuiŋqä
Jisasi Iqu, Iqueqä kukŋuä yäpakä ätukqeŋqä28:16 Makä 16:14-18; Lukä 24:36-49; Jonä 20:19-23