^
Amos
Israelia osɨmtɨzir dafam itima, Amos Godɨn akam me mɨkɨri
God akam isa Amos ganɨngi
Ikiavɨra Itir God ivezir kuram isɨ gumazamizibar anɨngamin gavgavim iti
Ikiavɨra Itir God, Sirian kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
God Gasan nguibar ekiamɨn gumazamizibar araziba tuisɨsi
God Tairɨn nguibar ekiamɨn gumazamizibar araziba tuisɨsi
God Idomɨn kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
God Amonɨn kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
Ikiavɨra Itir God, Moapɨn kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
Ikiavɨra Itir God, Judabar araziba tuisɨsi
Ikiavɨra Itir God, Israelian araziba tuisɨsi
God akam anɨngightɨ, akam inigha izir gumazim anekunam
Amos ghaze, Samarian nguibam ikuvigham
God ivezir kuram Israelia ganɨngizɨ, me uan navibagh irazir puvatɨ
Ikiavɨra Itir God, biziba bar dar amuamin gavgaviba iti
Amos azirakar ighiaba Israelia bagha da bange
Ikiavɨra Itir Godɨn biziba bar dagh ativazim, a Israelian araziba akɨrasa
Israelia ua navibagh iragh God bagh izɨ, egh ikɨrɨmɨrir angamɨra itim iniam
Gumazir arazir kurabagh amiba me bar ikuvigham
Ikiavɨra Itir God, biziba bar dar ingaramin gavgavim ikia, egha uaghan ivezir kuram gumazamizibar anɨngamin gavgavim iti
Amos Israelia amir arazibar gun me mɨgei
Ia arazir aghuimɨn gɨrara mangɨtɨ, God ia ko ikiam
Ikiavɨra Itir God ivezir kuram Israelia danɨngam
Israelia uan arazir kurabagh nɨghnɨgh aziam
Godɨn ziam fer arazibara, Israelian akuraghan kogham
Israelian gavgavimra men akurvaghtɨ, me deravɨra ikian kogham
Amos irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven odezibar gari
Amos irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven avimɨn gari
Amos irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven ainɨn muziarir guraghav itimɨn gari
Amos ofa gamir gumazim Amasian atari
Amos irebamɨn mɨn garir bizimɨn akɨramɨn gari, dagher aghuir anigha gɨvazir abuananaba an iti
Israelɨn kantri ikufi
Ikiavɨra Itir God Israelian araziba tuisɨsi
Ikiavɨra Itir God, biziba bar dar amuamin gavgavim iti
God gumazamiziba me geghuva deravɨra men gari
God kantri Israel damightɨ a ua deragham