^
MAK
Jon Lipacên nêl Yesu kɨtong
Jon lipac Yesu
Seten yaxên Yesu
Yesu nêl xolac taxlee gê Galili
Yesu tyuc xomxo yuudɨyuu la vô i
Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti
Yesu vông Saimon Pita yen vêxta vô nivɨha lec
Yesu vông xomxo yidac tɨbeac vô nivɨha lec
Yesu vông yuac mɨ vɨlee vac vɨgwe Galili
Yesu vông xomxo wê kɨtyax mahɨzihɨzi ge ti vô nivɨha lec
Yesu vông xomxo ti wê vɨxa vô xêlehe ge vô nivɨha lec
Yesu keac Livai la hɨxôn i
Kɨyang lec môp wê xomxo ngɨbua yaên ge
Kɨyang pɨlepacên lec môp tɨkwê hɨxôn môp paha
Yesu nêl kɨyang lec môp wê vɨbuên yuac lec sabat ge
Yesu vông xomxo wê vɨgê vô nipaên ge ti vô nivɨha lec vô buc sabat
Xomxo tɨbeac la vô Yesu vac mia luaên Galili
Yesu vɨnoo nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu
Xomxo nêl nêbê Yesu vông yuac ya xêkɨzêc wê Seten vông ge
Yesu tae lie
Kɨyang pɨlepacên lec xomxo ti lɨloo vê vac yuac
Yesu nêl kɨyang lec kɨyang pɨlepacên
Yesu nêl kɨyang pɨlepacên kehe kɨtong
Kɨyang pɨlepacên lec lam
Kɨyang pɨlepacên lec vê wê tyip ge
Kɨyang pɨlepacên lec vɨxôô nôn
Yesu nêl dɨ vɨyiiên levac tip la
Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti
Jailas nu vêx, dɨ vêx yidac ngwe, yuu kɨyang
Xomxo Nasalet vô nɨmi vô Yesu
Yesu vông yuac vô nue ngɨvihi
Jon Lipacên yib
Yesu vet xomxo 5,000
Yesu la lec mia luaên kɨsii
Yesu vông xomxo tɨbeac vô nivɨha lec gê Genesalet
Anutu xolac ngɨnoo xomxo vông xolac vêl
Susu wê ob vông xomxo vô nipaên
Pinisia vêx ti vông i vin Yesu
Yesu vông xomxo wê yac dɨ nɨnya vô kɨtu ge ti vô nivɨha lec
Yesu vet xomxo 4,000
Palisi nêb ob yê do levac
Yesu nêl kɨyang pɨlepacên lec yis
Yesu vông xomxo manôn tocên ti vô nivɨha lec gê Betsaida
Pita nêl Yesu kɨtong nêb i Kɨlisi
Yesu nêl myavɨnê wê ob tulec i ge kɨtong
Yesu ninɨvi pɨkwê
Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti
Yesu nêl kɨyang vông lu yuu lec myavɨnê wê ob kô ge
Letya ob tu levac?
Xomxo wê o vông vevac vô il lêm ge, tɨyi xocbê il nidpɨpu
Môp wê ob vông xomxo vô nipaên
Yesu nêl kɨyang lec môp wê vông ii maên vô nipaên ge
Yesu kɨtaa lec nue nipɨpwo
Xomxo wê susu tɨbeac gee
Yesu nêl kɨyang vông lu yon lec myavɨnê wê ob kô ge
Jems yuu Jon nêb yuu ob tu levac
Yesu vông xomxo ma tocên ti vô nivɨha lec
Yesu la vac vɨgwe Jelusalem tɨyi xocbê xomxo levac ge
Yesu nêl vya lôt hɨguc nêb i vuac nôn lêm
Yesu tii tɨbii wê vông vɨtevac vac Anutu xumac ngɨbua gee la vêl
Kɨtaaên wê xomxo vông vinên vông ge ob vô nôn lec
Xomxo kɨnêg xêkɨzêc wê Yesu vông ge kehe
Kɨyang pɨlepacên lec xomxo nipaên wê viac yuac ge
Xomxo kɨnêg Yesu lec mone wê ob tung vô Sisa ge
He kɨnêg vô Yesu lec môp wê xomxo ob kɨdi lec vac yibên ge
Xolac yuu wê ngɨnoo xolac baba vêl ge
Yesu kɨnêg lê Kɨlisi vô he
Yesu nêl xomxo wê xovô Moses xolac gee nên nipaên kɨtong
Vêxôv ti vông daa vô Anutu ge
Yesu nêl lec vɨyin wê ob val tɨmuên ge
Nipaên nôn obêc val tɨmuên
Buc wê Xomxo Nu ob vena ge
Kɨyang pɨlepacên lec xax wê mi pwoc ge
Xomxo ti o xovô buc wê Yesu obêc vena lec ge lêm
Xomxo levac wê Yuda gee nêb ob hi Yesu i yib
Vêx ti too mia nivɨvea lec Yesu bazub
Judas nêb ob vông Yesu vac xomxo levac vɨgê
Yesu ya bwoc sipsip hɨxôn nue ngɨvihi
Yesu vông pasa vô nue ngɨvihi
Yesu nêl ên nêb Pita obêc yax i vun
Yesu la kɨtaa gê Getsemani
Xomxo Yuda hôm Yesu xôn dɨ Yesu nue ngɨvihi pec sea
Yesu la le vô xomxo levac manôn
Pita yax Yesu vun
Yesu la le vô gavman levac Pailat manôn
Pailat tyuc lec nêb he i hi Yesu lec xax
Tɨbii vevac so vya vô Yesu
He hi Yesu lec xax pola
Yesu yib
He lii Yesu vac lôva
Yesu kɨdi lec vac yibên
Malia wê ben Makdala ge yê Yesu
Yesu mɨla vô nue ngɨvihi yuu vac môp
Yesu vông yuac sinale vô nue ngɨvihi
Yesu lec mɨ lax vô ma Anutu