^
LUK
Yom Ŋamata-ŋga
Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndê puc dinda kôc iŋ-ŋga
Yisu ndê puc dinda kôc iŋ-ŋga
Maria gic Elisabet kêsi
Maria po Anötö ndê waê sa
Elisabet kôc Jon
Sekaria hoc yom asê gitôm propet
Maria kôc Yisu
Aŋela sêhoc Yisu ŋawaê asê
Lau sêyob domba-ŋga sêtêŋ Betlehem si
Sêtôc Yisu yêc lôm dabuŋ
Yisu mbo lôm dabuŋ
Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga kêmasaŋ Yisu ndê seŋ
Jon kêku Yisu
Yisu ndê apai si ŋadênaŋ
Sadaŋ kêtôm Yisu
Yisu gic hu ndê gweleŋ yêc Galili
Yisu ndê lau sêsoc iŋ yêc ndê malac Nasaret
Yisu kêdôhôŋ lau ma soc ŋalau sac yêc malac Kapenaom
Yisu gêm lau gêmbac daêsam sa
Yisu hu malac Kapenaom siŋ
Yisu kêgalêm ŋgacsêŋomi ŋamata-ŋga
Yisu kôm ŋgac ti gêmbac leprasi ŋayham sa
Yisu gêm ŋgac bôliŋ daŋ sa
Yisu kêgalêm Liwai bu êŋkuc iŋ
Yao gêŋ daneŋ-ŋga-ŋga
Yisu ndê yom gitôm gêŋ wakuc
Yisu iŋ Pômdau bêc Sabat-ŋga
Yisu kôm ŋgac amba balê ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga
Yisu kêyaliŋ aposel 12 sa
Yisu kêdôhôŋ lau ma kôm gêmbac ŋayham sa
Yisu ndê yom ŋatô
Atac whiŋ mac nem ŋacyo
Yom datoc asidôwai sa-ŋga
Lau si mêtê whê ŋac sa bu ŋayham me sac
Yom gôliŋ pi ŋgac sêkwê andu-ŋga lu
Ŋgac bata siŋ-ŋga daŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga
Yisu uŋ ŋgac daŋ naŋ mbac ndu su, naŋ sa
Yisu sôm yom pi Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga
Awhê daŋ kêc bu ŋamalu pi Yisu gahi
Lauwhê daêsam sêŋkuc Yisu
Yom gôliŋ pi ŋgac kêbalip wit ŋawhê
Yisu whê yom gôliŋ wit ŋawhê-ŋga ŋahu sa
Dasiŋ lam ŋawê kwi dom
Yisu dinda ti asii
Yisu kôm bu ŋampoŋ timalô
Yisu kôm ŋgac ti ŋalau sac ŋayham sa
Yisu kôm awhê lu ŋayham sa
Yisu kêkiŋ ŋgacsêŋomi 12 sêsa si
Herod ndac bata Yisu
Yisu gôlôm lau 5,000
Pita sôm Yisu ŋahu asê
Lau naŋ sêŋkuc Yisu oc sêhôc ŋawapac
Pita, Jems ma Jon sêlic Yisu ndê ŋawasi
Yisu soc ŋalau sac su yêc balê daŋ
Yisu sôm tiyham bu iŋ oc mbac ndu ma tisa tiyham
Asa ti ŋgac ŋamata-ŋga
Lau naŋ sêkôm gweleŋ tu Yisu-ŋga, naŋ sêwhê dau kôc dom
Lau gameŋ Samaria-ŋga sêkôc Yisu sa dom
Lêŋ taŋkuc Yisu-ŋga
Yisu kêkiŋ sêŋomi 72 sêsa si
Yisu sôm yom pi lau naŋ sem dau kwi dom
Sêŋomi 72 sêmbu sêmeŋ
Yom gôliŋ pi lau meŋpaŋ yac-ŋga
Mata lu Maria
Yom pi lêŋ dateŋ mbec-ŋga
Yisu ndê ŋaclai ŋahu
Ŋalau sac sêŋsalê mala naŋ yêc ŋambwa
Lau sêndac Yisu bu kôm gêŋ dalô
Ŋamalac si tandô gitôm ya ŋawê
Yisu pu lau Palêsai ti lau yomsu-ŋga
Yisu ndê yom ŋatô
Yom gôliŋ pi ŋgac ti lêlôm
Dahêgo dauŋ dom
Taŋsalê awa ŋandô undambê-ŋga
Tamasaŋ dauŋ tu Pômdau mbu meŋ-ŋga
Lau oc sêwhê dau kôc tu Yisu-ŋga
Taŋyalê ndoc
Danem dauŋ kwi bu dandiŋaŋ dom
Yisu kôm awhê bôliŋ daŋ ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga
Yom gôliŋ pi gêŋ ŋawhê sauŋ
Yom gôliŋ pi yist
Gatam undambê-ŋga sauŋ andô
Yisu taŋ pi lau Jerusalem-ŋga
Yisu gêm ŋgac ŋamlic suŋ daŋ sa
Datoc dauŋ sa dom
Tamwasiŋ lau ŋalôm sawa
Yom gôliŋ pi mwasiŋ atu
Lêŋ taŋkuc Yisu-ŋga
Yom gôliŋ pi domba daŋ naŋ giŋga
Yom gôliŋ pi mone naŋ giŋga
Yom gôliŋ pi balê naŋ giŋga
Yom gôliŋ pi ŋgac yob wapa-ŋga
Yisu puc Anötö ndê yomsu dôŋ
Ŋgac ti lêlôm lu Lasarus
Yisu ndê yom ŋatô
Yisu kôm lau 10 ti gêmbac leprasi ŋayham sa
Anötö ndê gôliŋ ŋapuc
Yisu ndê bêc mbu meŋ-ŋga
Yom gôliŋ pi lêŋ dateŋ mbec-ŋga
Yom gôliŋ pi Palêsai ma ŋgac kôc takis-ŋga daŋ
Yisu gêm mbec balêkoc sauŋ
Ŋgac bata ti lêlôm
Puc pi awa ti wapa
Yisu sôm tiyham bu iŋ oc mbac ndu
Yisu kôm ŋgac tapec tandô po asê
Yisu lu Sakias
Yom gôliŋ pi mone gol
Yisu hôc asê Jerusalem
Yisu soc lau su yêc lôm dabuŋ
Gêndac pi Yisu ndê ŋaclai ŋahu
Yom gôliŋ pi lau sêyob ôm wain-ŋga
Lau bu sêtim Yisu pi yom takis-ŋga
Lau Sadiusi bu sêtim Yisu pi yom datisa akêŋ lau batê-ŋga
Yisu kêsahê lau si gauc pi Mesaya
Yisu ndê puc pi lau Skraib si mêtê sac
Awhê tuc daŋ kêŋ da daŋge
Yisu sôm yom pi lôm dabuŋ Jerusalem-ŋga
Gêŋ wapac têm ŋambu-ŋga-ŋga
Ŋawapac gameŋ Judia-ŋga
Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga
Danem ali
Judas sôm tidôŋ bu hoc Yisu asê
Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêmasaŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga
Yisu gic hu Mwasiŋ Dabuŋ
Asa ti ŋgac ŋamata-ŋga
Yisu sôm bu Pita oc sêc iŋ ahuc
Ŋgacsêŋomi oc sêtap kisa sa
Yisu teŋ mbec yêc Lôc Olib
Sêkôc Yisu dôŋ
Pita sêc Yisu ahuc
Lau siŋ-ŋga sêsu Yisu susu
Lau bata Israel-ŋga sêmatôc Yisu
Pailot kêsu Yisu
Pailot kêkiŋ Yisu têŋ Herod Antipas
Pailot bu êŋgapwêc Yisu
Sic Yisu pi a gicso dau
Yisu mbac ndu
Josep kêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc hoc ŋasuŋ
Yisu tisa
Yisu hoc dau asê têŋ ŋgacsêŋom lu
Yisu hoc dau asê têŋ sêŋomi hoŋ
Yisu pi undambê gi