^
Rom
Pol ghe antani laa tara lo atoa eRom
Sarasarakaniaane masi kiukiu
Taumattu ngakapa atoa sesaaili ila
Ghulughuluena niaisakei kanna God
AJiu etoa me inangari nipaopao
God aue eusilaa inangarina ghe auliaala
Karika teva ghulughuluena ia
Ghulughuluena tale niaikaaiaa
God ghe asela Abraham va ghulughuluena ia
Nighulughuluena ta matane God
Adam me Karisto
Ssavoto karika eaitoieinita
Tau ngai uungu tale voto ghulughuluena
Inangari niaimatoonga tale nilai
Niaissarakaa tee ssavoto
Nitoka tale sarasarakaniaane kanna Spiriti eteva God
Masi nitoka auena
Karika righi voto erooroo tani atoka apolapolaita tale aielousiaane ateva God
Taumattu ngatoa God ghe suimatoongainilala
AIsraeli etoa laghe tam aikaaiaa
God ghe apasungaala ailousiaane ta aIsraeli etoa
Taumattu ngeleka atoa aue la saanga
Ila akapa aIsraeli etoa aue la saanga
Ita kkaua God
Aiaavusuvusuena atoa maulue ila
Niaielousi
Uunguaaita ta gavmani
Ita aielousiaa mene kateva taumattu
Am rau mene ue va katoa nonga gheegheleiaaira sesa
Tani amasimasi katoa ppae me karika va ita
Pol ghe uungula ta taumattu ngeleka atoa
Pol ghe aaloanna tani lao eRom
Pol ghe tau lao sio masimasiaane ta kapuna atoa