^
Luke
John Baptist di vata nina niogau reyo
Iesu di vata nina niogau reyo
Mary yaku Elizabeth rofu odi diyo
Mary Sei di roka moi odoro risi nina di yauta
John Baptist vata niyo
Zechariah di ada reyo yauta Sei rofu
Iesu vata niyo
Naivo naivo vima ma mamoe dogo rededi vene
Iesu di roka aeyadi
Iesu Sei nivakena yava ideri afei boyadi
Nazareth ri dairiyadi
Rumana mida Iesu Sei nivakena yava ideri
John Baptist di nirausi rena ago
Iesu bi babatiso reyo
Iesu di tutubena vene
Iesu bi uka maina regika niveyo
Iesu ini moimai ouresi reyo Galilee ri
Nazareth ri Iesu etofa reyadi
Amiye yokoi vima no nufa
Iesu yaku amiye tau moi buni riyo
Iesu usa usa yavari ini sina nirausi reyo
Iesu yaku ini ouresi usi dina vene raka niyo
Iesu yaku refera amiye yokoi moi buni riyo
Iesu dibo anua amiye moi buni riyo
Iesu yaku Levi raka niyo
Oyo rena di nikaitena
Sabati meda di nikaitena
Vana kevo amiye
Iesu di nifeidena vene 12 moiyo
Iesu amiye oteimasi gauka moi buni riyo
Ada rena ma iriyeduka rena
Uka mana tuma vene rofu
Amiye be rofu kota rena
Yabo ma ini meko
Yava rina amiye remanu
Ourefeidena amiye di moimai rei tavoi redo amiye moi buni riyo
Iesu yaku obu di mida moi dadiyo
John Baptist di nifeideyo vene
Iesu bi Pharisee amiye roka Simon di yavari boyo
Rema be bi Iesu ota riyadi
Yo varina amiye di mokena ago
Mokena ago di ida
Iesu yo varina amiye di mokena ago nirorotari reyo
Ramefa takura gabireri
Iesu di nono ma ini dubuiyakasa
Iesu yaku miya ma aura moi amuta riyo
Iesu yaku amiye vima no nufa moi buni riyo
Jairus di vefa ma rema yokoi kaere Iesu di varuka avaka moiyo
Iesu yaku ini usi dina vene 12 nifeideyo
Herod di mokena eva niyo
Iesu yaku amiye tau gade gade vana reyo
Peter yaku niokuyo Iesu bi Keriso
Iesu ini esika ma muyena di ago niyo
Iesu di roaita bi idana niyo ma veyadi
Iesu yaku rumana mida vima no nufa moi buni riyo
Iesu dudusa ini muyena di sina niyo
Kaere bi tora iniye?
Kaere ya rofu no de nido bi yi
Samaria gagani rautu vene Iesu rofu gedu maradi
Amiye kaere Iesu usi digi mokeyadi
Iesu yaku amiye 72 nifeideyo
Taoni vene kaere mokena vari gira Sei rofu de aeyadi
Amiye 72 di dairina
Iesu ada reyo
Samaria amiye buni di mokena ago
Iesu Martha ma Mary sa egoru reyo
Iesu di oteimana ago usa usa nina dada
Iesu ma Beelzebul
Vima no di dairina
Rama iniye ada rena
Rebe rofu niguba rena
Roaita di vabara
Pharisee vene ma ago gira oteimana vene nitourage rena
Ofarosi sina di ago gira
Sei rofu ori regedi
Keriso niogau nina ma fufuta mana
Gugura nufa amiye, idu ada de, di ago
Mokena vari gira Sei rofu aena
Omari gugura tau
Naivo naivo vene kaere nari rei mona rededi
Vegu rama ma rama de rena moimai rei tavoi rededi vene
Iesu bi amiye moi utama okuyo amiye
Meda di ari vei mama rena
Yi tuma amiye rofu uka amuta ni
Vegu no feresi moi etagae ri, de bi muyegiya
Fuka yabo rama de aedo di mokena ago
Iesu yaku rema yokoi Sabati medari moi buni riyo
Mastadi yoya di mokena ago
Yeast di mokena ago
Ida vena kakaita
Iesu di uka mana Jerusalem vene rofu
Iesu yaku gauka amiye moi buni riyo
Ave nina ma gaba rena di vegu
Irakuna tora di mokena ago
Usi dina amiye di mokena nirorotari ago
Safi de ramena
Mamoe boiyo reyo
Moni boiyo reyo
Mida forovai reyo
Gugura fore nari redo amiye mokena buni nufa
Iesu di sina be
Gugura tau amiye ma Lazarus
Vegu no
Mokena vari gira aena
Moimai rei tavoi redo amiye di moimai
Iesu yaku amiye 10 moi buni riyo
Sei di ourefeidena amena sana gokai dego
Rema obu ma kota neidena amiye di mokena ago
Pharisee amiye ma fore butu redo amiye di mokena ago
Iesu mida keika keika buni tora gade maro
Amiye gugura tau nufa
Iesu dudusa uru regodenu ini muyena niokuyo
Iesu yaku ne taufa usa usa nina amiye moi buni riyo
Iesu ma Zacchaeus
Goro fore di mokena ago
Iesu kini kana Jerusalem ri dui reyo
Iesu yaku Jerusalem rofu isaka niyo
Iesu yaku Sei nivakena yavari boyo
Iesu di vava di nikaitena
Waini meko muro nari rena vene di mokena ago
Takesi fei rena di nikaitena
Muyenari dadi rae rena di nikaitena
Keriso di nikaitena
Iesu yaku ago gira oteimana vene fafau nidiba reyo
Obu di fore mana
Iesu yaku Sei nivakena yava ukero vau rena di ago niyo
Toe ma esika esika
Iesu yaku Jerusalem ukero vau rena di ago niyo
Amiye di mida di dena
Fuka yabo di oteimana ago
Nari rei mona refa!
Iesu umuyegika di nirorotari rena
Judas yaku Iesu siri regi yo niyo
Iesu yaku Ferei ebu rena irakuna di iruku dogo reyo
Varika amiye di irina iruku
Kaere bi tora iniye di kayamo rena
Iesu yaku niyo Peter bi gabi ina nisui rego
Pausi, dura ma bainasi
Iesu Olive yabo di omuna ikari usa usa niyo
Iesu bi moi gira reyadi
Peter yaku Iesu nisui reyo
Iesu nikurusi ubobo reyadi
Iesu bi kanisoro vene di nemokori afei boyadi
Iesu bi Pilate di nemokori afei boyadi
Iesu bi Herod rofu nifeideyadi
Iesu di umuyena ago
Iesu bi satauro ikoko reyadi
Iesu di muyena
Iesu bi guri aeyadi
Iesu bi dadi rae reyo
Emmaus rautu rofu nana rena
Iesu yaku ini usi dina vene rofu ogau niyo
Iesu bi omari afei boyo