^
Daniel
Daniel uan namakaba ko men eghaghanim
Judan gumazir igiar maba atrivimɨn dɨpenimɨn iti
Nebukatnesarɨn irebam
God irebamɨn mɨngarim Danielɨn aka
Daniel irebamɨn mɨngarimɨn gun atrivim mɨgei
Atrivim ziar ekiam Daniel ganɨngi
Nebukatnesar marvir guamɨn tevimning apɨrigh a ziam fasa gumazamizibav gei
Me Judan gumazir 3plan gun mɨkeme
Me Satrak, Mesak ko Abetnego isava avim mɨkɨni
Avim 3plan gumazibar isizir puvatɨ
Nebukatnesarɨn namba 2ɨn irebam, a temer ekiamɨn gani
Daniel irebamɨn mɨngarimɨn gun mɨgei
Nebukatnesar Godɨn ziam fe
Atrivim Belsasarɨn isar ekiam
Daniel akar dɨpenir bɨrimɨn itimɨn mɨngarimɨn gun mɨgei
Me Daniel akunizɨ a laionba itir mozim giraghu
Daniel uan irebabagh eghari
Daniel 4plan asɨzibar irebamɨn gani
Daniel irebamɨn garima, Fomɨra Fomɨra Itir Gumazim iti
Irebar kamɨn mɨngarim
Daniel irebamɨn sipsipɨn mam ko memen mamɨn gari
Ensel Gebriel irebamɨn mɨngarimɨn gun mɨgei
Daniel Israelia bagha God ko mɨgei
Ensel Gebriel, Jeremaian akamɨn mɨngarimɨn gun mɨgei
Daniel Taigrisɨn Fanemɨn mɨriamɨn ikiava irebamɨn gani
Isip ko Sirian atrivimning uaning mɨsosi
Sirian kantrin itir atrivir kuram
Dughiar abuananam
Dɨpar mɨriamɨn itir enselningɨn irebam
Enselningɨn irebamɨn mɨngarim