^
Aposel
Yesusndo Kootusina Yuka Kundingiyi Yeni Ombuweloyimbolo Ewolo
Yesus Sambono Oolewolo
Ene Oni Gula Yootunootoyi, Yudas Musiyomo Tunootewolo
Yuka Kundingiyi Ombuwolo
Pitando Mande Wesiyolo Ewolo
Oni Simoo Bale Oowooyingga Nowoondoye Yowoolengolo, Sono (Kundingiyi) Newendemo Ulo Gemuwolo
Yesusno Nowoondoyemo Hamoo Tewonggori, Oni Simoo Bale Ngulo Damoni Gome
Oni Gula Keyi Biyomi Ngu Mete Tewolo
Pitando Tempel Ya Newendemo, Nguno Mande Wesiyolo
Ene Pita Yon Elaga, Ya Biyomimo Yoyewonggori
Pita Yon Elagalo Mandeyali Tabango Oni Goobooyingo Doongeyemo Wilikoyelowonggori
Anutno Nowoondoye Hamoo Teyingo Oni, Ngundo Yanggango Yowelo Anutno Yemboongewonggo
Kristen Oni Bidodo Nowoondoye Gulanangge Yewonggori
Ananayiyas Sapayira Biyomi Tewoliyo
Oo Damoni Gula Gula Yesuslo Sulena Onindo Tewonggori
Sambono Anutlo Engel Onindo Yesuslo Suleyoyingo Aposel Oni Ya Biyomimonggo Andangeyelolo Yoyowolo
Yesuslo Suleyoyingo Aposel Oni Tabango Oni Goobooyingomo Onino Mande Wesiyolo Eweloyi, Ngulo Ma Sosolewonggori
Gameliyelndo Ewolo
Anutlo Suleyoyingo Aposel Oni Yesus Oowooyimbolo Ogingo Koolowoolo, Ngulo Oni Oni Tewonggori
Oni Kandegula Gidembolo Elaya, Yesuslo Suleyoyingo Aposel Oni Hoolooweyeloweloyimbolo Yootunoyelowonggori
Yuda Onindo Stiwenya Sanggili Tewonggori
Stiwendo Tabango Onilo Goobooyingomo Mande Wesiyowolo
Stiwen Digibo Uleyi Kumoowolo
Solndo Anutlo Kristen Oni Simoo Bale Yombuliyelowolo
Pilipndo Sameriya Mela Ende Gulano Mande Keda Mesalango Wesiyolo Ewolo
Sayimon Ngu Kosonggi Oni
Pilipndo Itiyopiya Goweyi Iliyo Oninggano Mande Keda Mesalango Wesiyolo Ewolo
Solndo Newende Yowoolengolo, Yesusno Newende Hamoo Tewolo
Solndo Damaskasno Yesuslo Mande Keda Mesalango Ngu Wesiyolo Ewolo
Sol Ngu Yerusalemno Oluwolo
Pitando Iniyas Yomosiyowolo
Pitando Tabita Yokutuwoowolo
Engelndo Ombulo, Koniliyas Mande Inowolo
Pitando Anutnonggo Oo Ombutoni, Gabo Kenoyidingowolo
Pita Koniliyasndo Yano Oolouwolo
Pitando Koniliyaslo Yano Mande Wesiyolo Ewolo
Oni Sowe Gidalega, Yuda Oni Kini, Ngundo Yuka Kundingiyi Yowonggori
Pitando Enengo Ko Tewoku, Ngulo Yerusalemno Oni Simoo Baleno Ewolo
Antiyok Oni Yesuslo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo Oni Simoo Bale, Ngu Keda Tunootewonggori
Herodndo Yems Uleni Kumootoni, Pita Yolo, Ya Biyomimo Yewolo
Anutlo Sambono Oni Engel, Ngundo Pita Ya Biyomimonggo Andangewolo
Herod Kumoowolo
Banabas, Sol Elaga, Anutlo Kono Suleyelowonggori
Banabas, Sol, Elaga, Sayiparas Meladonimo, Mande Gome Ngu Yootunolo Ewoliyo
Banabas, Sol, Elaga, Pisidiya Melako Antiyok Ende Nguno Ko Tewoliyo
Banabas, Pol Elaga, Ayikoniyam Endemo Ko Tewolo Mande Wesiyowoliyo
Banabas, Pol Elaga, Listara Endemo Ko Tewoliyo
Onikundo Digi Yolo, Pol Ulewonggori
Banabas, Pol Elaga, Ene Antiyok Ko Oolouwoliyo
Aposel Onilo Goobooyingo Ulungga Yerusalemno Tunootewolo
Ene So Uyi Nakangolo, Oni Sowe Gidalega Yunowolo
Pol, Banabas Elaga, Longgeyolo, Sungo Sungo Tewoliyo
Timooti Ngundo Pol Sayilas Elagadodo Sawonggori
Polndo Masedoniya Oni Gula Gabono Kenowolo
Lidiyando Yesusno Newendemo Hamoo Tewolo
Pol, Sayilas Elaga, Pilipayi Endemo Ya Biyomimo Uwoliyo
Tesalonayika Endemo Oni, Ngundo Pol, Sayilas Elaga, Yulewelo Tewonggori
Pol, Sayilas Elaga, Ene Beriya Endemo Ko Tewoliyo
Polndo Atens Endemo Mande Wesiyolo Ewolo
Polndo Korin Endemo Ko Tewolo
Pol Ene Antiyok Ende Siriya Melako Ko Oolouwolo
Pol Tambu Kabusayi Endeyoweloyinggaku Damoni Yewolo
Pol Ngu Epesas Endemo Ko Tewolo
Siwalo Simoongo Bidodobolo Mandeyi
Epesas Oni Polya Sanggili Telo, Nowoondoye Goboolo Yelo, Gooboongoolo, Uleyi Kumooweloyimbolo
Pol Ngu Masedoniya Melako, ko, Girik Melako Nguya Endeyowolo
Trowas Endemo, Polndo Yutikas Melenonggo Yokutuwoowolo
Pol Ngu Trowas Ende Yokolo, Mayilitas Endemo Oolouwolo
Polndo Epesas Tabango Onikuya, Akeyolo Ewolo
Pol Wanggo Sanganimo Oolelo, Yerusalem Oolouwelo Oolouwolo
Sisariya Endemo Agabas Oningga, Ngundo Polndo Kootusina Oo Teweloyi, Ngulo Ewolo
Pol Yerusalem Oolouwolo
Tempel Goobooyingo Yano, Yuda Onindo Pol Dowoowonggori
Polndo Enengo Damoni Yuda Onino Yootunolo Ewolo
Polndo Enengo Newende Hamoo Teyingo, Ngulo Damoni Wesiyolo Ewolo
Anutndo Pol Suleyootoni, Oni Sowe Gidalega Yuda Oni Kini, Nguno Toongewolo
Rom Onilo Me Tabango Oninggakundo Pol Gome Sobowoowolo
Pol Ene Yuda Onilo Mandeye Wilikoyingo Onino Mande Wesiyolo Ewolo
Yuda Onindo Pol Uleyi Kumoowelo, Elo Mande Gosiyowonggori
Me Onilo Tabangonggakundo Pol Oni Mela Oo Sobosobo Piliks Suleyowolo
Yuda Onilo Tabango Oni, Ngundo Pol Nggawo (Koot) Nguno Yewonggori
Piliksndo Pol Yolo, Mooma Elaya Ya Biyomimo Yetoni Oluwolo
Polndo Oni Ulungga Mela Bidodo Sobowootekungga, Ngulo Meno Ewolo
Pestasndo Pollo Mela Agripa Oni Koleteyingongga, Ngu Sumoo Inowolo
Polndo Agripano Mande Wesiyolo Ewolo
Pol Enengombo Yesusno Newendemo Hamoo Teyingo, Ngulo Damoni Wesiyolo Ewolo
Ene Pol Yolo, Wanggo Sanganimo Yetoyi, Rom Melako Oolouweloyimbolo
Doogo Ulunggado Wendeyi Yeni, Biyomi Yewolo
Wanggo Biyomi Yewolo
Pol Ngu Malta Meladonimo Nguno Oluwolo
Pol Ngu Yade Yade Oololo, Romno Tunootewolo
Polndo Rom Endemo Mande Gome Ngu Wesiyolo Ewolo