^
Hibulu
Yesudokati ya Goti monala wafefe lanubo ha
Yesu yakafo enisole li fulo betito nebo ha
Goti li nomude waibo hala ya naba ona hula nebo ha
Yesu mako ya li nomude waibo mona yawala ha
Yesukafo ade li faka lo ledanowe, loto mikaloka ula libo ha
Yesu ya yoto neto, ido Mosese ya lumuto nebo ha
Isilaeli wenina holiti holiyámoti abo ha
Holi hikitabo wenina yako use, loto mino holinubo monala linabo ha
Yesu ya sokila hi-hi abo hiyabatina we wenabate nebo ha
Sokila hiyabo hiyabatina we wenaba hatina
Olufo hefola yaidana oto minámanubo ha
Holi hikite aubafofo loto li minanubo ha
Goti lo molo lumibo ha ya auba ibo ha ona hula nebo ha
Melekisedeki monala ha
Yesu ya sokila hi-hi abo we muki li fulo betibo ha
Yesu ya okulumau Gotigi li lusaku molo ledaibo ha
Gotigi li hutifina ledaibo ha hofawa yakafo homu ha li lila itaibo ha
Yuda wenina sokila hi-hi abo we mono onona liyabo ha
Kilisto ya mono onona hula libo ha
Kilisto lunula yakafo Gotigi li hutifina ledaibo ha hofawa li auba i edaibo ha
Yesu eimola ula muibo yakafo lifima li fulaibo ha
Lo molaibo ha ya hamamuna yako nebo ha
Kilisto eimola ula muibo yakafo lifimate muki hilili o fulitaibo ha
Yesu holi hikito muto auba ito Goti nedo selo u fedanubo ha
Goti Hipala metina munabo ya ha naba-naba liwila oto binaibo ha
Holi hikitelo ya auba ito minanubo ha
Holi hikitonibo mona ha
Abelile, Enokule, Nowale holi hikitabo hatina
Abalahamu ido olonafo Sala holi hikitaibo hatina
Aisakale, Yekopule, Yosefele holi hikitabo hatina
Mosese holi hikitaibo ha
Isilaeli wenina ma muki holi hikitabo hatina
Yesu yagunu holito mono mona auba ito molanubo ha
Gotikafo monate lifefe lo ledanowe, loto hena ha ma lumibo ha
Auba ito sinoi minanubo ha
Gotidoka selo kelonibo ha
Wati hiyaba oti monilo, loto lolumibo ha
Mono mona hula molanubo ha
Yesu yagunuko holito ege molanubo ha
Gotikafo mino holiyonibo hanu i ledaibo ha
Onuwaloka ha