^
Lukɨ
Lukɨyai yavɨkaryaꞌ yagaala daꞌ Tɨyopilaazarɨnesɨ.
Ejelɨyai Sekaraayarɨ “Jonɨmɨ maaradesɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.
Jizaazare mudangeꞌna wɨdakeꞌnesɨ.
Maarɨyaaꞌ Yɨlɨzavetɨyavɨ angyɨrɨꞌmaata yakeꞌnesɨ.
Maarɨyaaꞌ yɨledaata dakeꞌnesɨ.
Jonɨ Bavɨtaazɨya Yaderɨ maarakeꞌnesɨ.
Sekaraayai yɨleyagaala dakeꞌnesɨ.
Maarɨyaaꞌ Jizaazarɨ maarakeꞌnesɨ.
Ejelɨyara sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨ wɨdesaꞌnesɨ.
Sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsara Jizaazarɨ tɨnna wanganyaꞌnera.
Jizaazarɨ yayaꞌ wɨdesaꞌnesɨ.
Gotɨyare Angevɨ Sɨmɨyonɨjɨ Anasɨ Jizaazarɨ wanganagɨlyaꞌnesɨ.
Anga Naazaretɨna ayɨna wɨna yesaꞌnesɨ.
Gotɨyare Angevɨ kaimale Jizaazai mwaalakeꞌnesɨ.
Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei yavadaꞌgalɨjɨwaakakeꞌnesɨ.
Jonɨ Jizaazarɨ bavɨtaazɨya yakeꞌnesɨ.
Jizaazarɨ gyakwalaangeraavɨne yayannesɨ.
Saataanɨ Kayaaꞌnanyai Jizaazarɨ yɨjɨwaala wiaꞌna yaamɨjɨ walapapalakya wiakebwinesɨ.
Galɨli Jizaazai wawɨnyaꞌ mudɨꞌna yamaarakeꞌnesɨ.
Naazaretɨ mwaalyara Jizaazarɨna “Aala!” desaꞌnesɨ.
Jizaazai yɨmakerɨ maanga wɨdaasakeꞌnesɨ.
Jizaazai kwalaalyaraavɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨta sɨnnawɨnyaraavɨ jaka jɨvwaramaaꞌna yakeꞌnesɨ.
Jizaazai samatanaka pwarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Jizaazai ata sɨvɨla bainɨkerɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Jizaazai Livaayarɨ jaka jɨvwaramaaꞌna yakeꞌnesɨ.
Gotɨyarɨna tɨka munnengɨ kɨmaakɨya dakyabwinesɨ.
Kwazaakegaaꞌne Naangerɨnesɨ.
Jizaazai gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnya pwaraalyaraavɨ dahɨlakakeꞌnesɨ.
Yɨlaayabwina taangebwina sawaarɨnesɨ.
Yɨkamaangeraavɨna tewaanna wɨvuꞌnyabwinesɨ.
Aꞌmweraavɨ yawɨbwaꞌdeibɨꞌ maryawɨbwasabwinesɨ.
Yɨsasɨ gamɨre yɨsɨlyajɨ sangɨnesɨ.
Anga maja pɨburaainesɨ.
Aamiyaraavɨ maremwaaidere lɨmwangeburɨnesɨ.
Jizaazai yaanyɨwaakevɨrerɨ ayɨna yɨdɨkaavakeꞌnesɨ.
Jonɨ gamɨre pwaraarɨ Jizaazaryawɨnneraarɨ wɨdasaabakeꞌnesɨ.
Aꞌmwe kayaaꞌnanya pɨrɨꞌ Jizaazare sɨvɨlyɨrɨ welivananyaꞌ purakeꞌnesɨ.
Wawɨnyavɨ witɨzɨla pɨraihɨrakyaꞌna dɨnɨkebwinesɨ.
Dɨꞌbaakeꞌ yɨꞌbɨnyavɨ yɨlɨmwaaihyaꞌnesɨ.
Jizaazarɨ ganaangesɨ Jizaazarɨ gahwaalaanga kwaraavɨjɨnesɨ.
Jizaazai yɨhuꞌmaanaryaꞌ maanga kudaꞌ mudarakeꞌnesɨ.
Jizaazai aꞌmwerɨ yɨmakeraavɨ marasɨꞌnakeꞌnesɨ.
Taayaꞌ bainɨkesɨ aꞌmwe nalaavɨnakesɨ sawaarɨnesɨ.
Jizaazai gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ wɨdaasakeꞌnesɨ.
Jizaazai aꞌmwe paaivɨ taawɨzanɨyaraavɨ (5,000) wapaaya wɨjaavakeꞌnesɨ.
Pitai “Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨra,” jalɨkurakakeꞌnesɨ.
Jizaazai kɨlaakejɨꞌ nabinna yɨmaꞌnakeꞌnesɨ.
Jizaazai kaimɨraaya yɨmakei mwaaidɨꞌnyɨyarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Gamɨrera “Nemɨnyɨdaaꞌnya naangei aaihwai dɨngaka?” dɨnesaꞌnesɨ.
Samerɨya mwaalyara kunnya angeba Jizaazarɨna kaanya tihɨresaꞌnesɨ.
Aꞌmwera “Jizaazarɨ mɨdɨnɨma!” dɨpɨjara yadɨvɨsaraavɨnesɨ.
Jizaazai aꞌmwe kwala naangeraavɨ (72) gamɨre wawɨnyaꞌna wɨdaasakeꞌnesɨ.
Samerɨyadaaꞌnya tewaanyai yɨkamaangerɨna kale wiakerɨnesɨ.
Maathasɨ Maarɨyaasɨ kɨnadaare angevɨnesɨ.
Gotɨyarɨ wɨjavwina Jizaazai wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.
Jizaazalyɨ Biyelɨzɨvulɨjɨ saraarɨnesɨ.
Jonaamɨne dɨragɨnyaꞌ wɨjɨwaainyaꞌnevɨnesɨ.
Kɨlaakejɨkɨne baakeꞌna dɨnɨkesɨ.
Perɨzɨyarajɨ Kɨwɨjarajɨ kayaaꞌnanyabwi yɨgasaꞌnesɨ.
Kwaasɨ javwina nayaa yavadaꞌgainyaꞌnesɨ.
Gɨlyɨvɨkɨravɨnakei navɨꞌnavɨka yadevwine keꞌbaꞌnanyavɨnesɨ.
Gotɨyarɨ nayaa lɨmwadaanyaburɨnesɨ.
Naangerɨna lɨmwadɨvɨsara tavaravana mwaaibɨꞌdeꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Jizaazarɨna aꞌmwera maratangɨvala yaꞌnebwinesɨ.
Yɨmaꞌnaabathe pɨnɨnna sɨmunya yawɨsabwinesɨ.
Aꞌmwei sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaari yajai sai yɨnahu kayaaka yɨnadeꞌnesɨ.
Kwazaakegaaꞌ Jizaazai aꞌmwe pɨrɨvɨ tewaanya yavadaꞌgaina yakeꞌnesɨ.
Yɨsɨla maazɨtetɨyarɨnajɨ yɨzɨyavɨnajɨ keꞌbaꞌna dɨnɨkesɨ.
Kaadihɨta maalɨkerɨkɨnesɨ.
Jizaazai Jeruzaalemɨ mwaalyaraavɨna kɨnna dakeꞌnesɨ.
Aꞌmwe Perɨzɨya pware angevɨ Jizaazai mwaalakeꞌnesɨ.
Tɨka munne naangevɨna keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Aꞌmwei sɨmunya nayaa padaꞌgalayawɨrojɨ Jizaazarɨ mɨdɨnyaꞌnebwinesɨ.
Sipɨzipɨyai yadaaꞌnɨkerɨna keꞌbaꞌna yagaala dɨnɨkeꞌnesɨ.
Nɨgwiꞌ yɨmaanɨnɨkeꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Mɨgɨnyai ganɨmaangerɨ yagalyaꞌmakwokeꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Wɨdaayadɨvɨsaraavɨ maremwaaide sɨduꞌnakei keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Gɨlyɨvɨkɨravɨnakelyɨ Lazaarazalyɨ saraarɨnesɨ.
Kayaaꞌnanyabulyɨ dɨragɨnna lɨmwangebulyɨ wɨdaayaderebulyɨ saburɨnesɨ.
Jizaazai aꞌmwe atɨraala samatanakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
“Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ batheꞌnanyɨ,” dɨnɨkeꞌnesɨ.
Yaanyɨwaakeꞌ gamɨre kotɨyaꞌna yawɨbwaꞌderɨ jaka wɨjaꞌnesɨ.
Taakɨzɨya maaꞌdelyɨ Perɨzɨyalyɨ saraarɨna keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Jizaazai kaimɨraaya maalɨkemɨlɨkaavɨ ata nayaa dathɨwagakeꞌnesɨ.
Aꞌmwe naangei gɨlyɨvɨkɨravɨnakerɨnesɨ.
Jizaazai dahasaai dahaaꞌ “Balaꞌmujɨyainyɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra,” dakeꞌnesɨ.
Jizaazai aꞌmwe tɨbɨnya pwarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Sakɨyaazarɨna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Aꞌmwe atɨraalyara nɨgwia maaryaꞌnebwina keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Jeruzaalemɨ Jizaazai kingɨya pwai wɨlaawakeꞌnesɨ.
Gotɨyare Angevɨ Jizaazai yakeꞌnesɨ.
“Wawɨnya dɨragɨnyaꞌ aai gɨzaawakavaka?” Jizaazarɨ yɨdaanganesaꞌnesɨ.
Kayaaꞌnanyara gɨraipɨwawɨnyavɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨnesɨ.
Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjaayabwina yɨdaanganesaꞌnesɨ.
Aꞌmwera baidɨvɨꞌ ayɨna dɨkaasabwina yɨdaanganesaꞌnesɨ.
Jizaazai gamɨzarɨna Perɨzɨyaraavɨ yɨdaanganakeꞌnesɨ.
Aꞌmwe yaanyɨwaakeꞌ Gotɨyarɨne nɨgwia wɨjaavakeꞌnesɨ.
Jeruzaalemɨ kayaaka yɨnyaꞌnesɨ. Aayagaaꞌne wɨjɨwaainyaꞌnesɨ.
Aꞌmwe naangeraavɨna Jizaazarɨ wibwarɨdaakwiaꞌna Juthaazai nebwina wɨdakeꞌnesɨ.
Tɨka wapaaya yeꞌmwannanyaꞌne aayaꞌnesɨ.
Pitai Jizaazarɨna “Mwanganyainyɨra,” wɨdakeꞌnesɨ.
Jizaazarɨ bɨraiyagaalyajɨ wɨdadɨvɨꞌ mayagaala wɨdesaꞌnesɨ.
Jizaazai Paailatɨmyabajɨ Erotɨyaryabajɨ daavakeꞌnesɨ.
Jizaazarɨ yɨsavɨri nilɨya wɨramesaꞌnesɨ.
Jizaazai mena balɨna yakeꞌnesɨ.
Jizaazare kɨlaakejɨꞌ sikaviꞌnɨnnyavɨ wakesaꞌnesɨ.
Jizaazai ayɨna dɨkaavakeꞌnesɨ.
Anga Emayaazɨne tutaanyavɨneꞌnesɨ.
Jizaazai gannya mɨdɨdɨvɨsaraayaba yɨmaꞌnaabakeꞌnesɨ.
Gotɨyai Jizaazarɨ Sɨgunyavɨna makilaawakeꞌnesɨ.