^
Hibru
Natuna ateva God, emuemuaa ensolo atoa
Salana atikirighi tani saanga
Iesu ghe taumattula tani sausita
Iesu namuu ia ta Moses
Niaulia ngatootoonga tale uunguaa nitam aaiesoaa
Niainoana nongina nau manga ateva ta kapuna taumattu ngatoa God
Iesu namuu ia ta pristi ekapa atoa
Niauliaa kieita tale uunguaa nioghi vulu masi salana
Kinatama inangari nialokoi kanna God
Melkisedek pristi ia
Iesu nongina Melkisedek
Namu ngateva pristi tale ouna inangari niaippooa ngaitauaa
Nikkauaa tale ale kandisi eteva
Raena ateva Karisto
Karisto ghe aiaavusuvusuenala katengaata ta ngetaita akapa
Nikolokolo ateae tani tingina asarasarakana
Tale niaikaaiaa
Iesu, aitiutiu ia me aighelei eghulughuluena niaikaaiaa ia
God eparuparu natuna atoa
Ita ghe mae sio ta Jerusalem ngepona liu eteva
Niuungu tani amasimasi God
Airuuruu eteva nilooloo sae
Airuuna inangari tale uru ngai etikirighi