^
2 Korin
Pol siya Adi Komii siirɨn mɨnsi boɨn wadɨekikɨn siirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn
Pol siir kwoɨnɨn ɨna swokɨ kisɨna haigiyɨn mɨ siya om Korin hɨriir bɨ namkɨn
Pol siya mɨn boɨnkɨn om Korin hɨran iikamɨm sɨma tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨn siir swokɨ ɨkɨunam.
Pol siya hɨkak Taitas siirsi nwokɨn siya om Troas hɨr nwo karamae nwowɨn
Aposel kam ɨmiirɨn Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn Setan siir nikwowaisiiyam.
Nɨm krɨma siyɨu wɨnɨn siir mɨiyan inkamkɨm
Aposel kamɨm sɨma paenan nɨuyanan boɨnmɨmauugɨm
Yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm dimɨn komii rani. Dimusi rani, krɨma wɨ mhoɨiya haii.
Dimɨn taemɨnɨm aposel kamɨm sɨma tɨrɨm yɨm iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm
Aposel kamɨm sɨma iikam ɨmiirɨn mɨnsi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm sɨma Adi Komii saɨka nongwomamaɨr aeyɨm
Aposel kamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm sɨma dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsiyɨn hɨk prasae bɨ haigɨm
Krɨma Adi Komii siir iikamɨm krɨma iikam biyɨe biyɨeyɨm sɨmaka kɨpi namasu
Om Korin hɨran iikamɨm sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm kisɨna haigigiyɨm mɨ Pol siir kwoɨnɨn ɨni maɨrgɨmaɨrgar ywokiyɨn.
Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm sɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis
Pol siya wɨ yaeya inkam nhɨrɨm sɨmiir nɨkropkii om Korina hɨriirɨn.
Umɨrɨm iikamɨm nu haɨmii Judia hɨranɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisɨn sɨmiir boɨnka
Pol siya iikamɨm yɨpɨkɨ ha boɨnɨm aposel kamɨm mɨiyɨk rani, siya sɨmiir yai ɨmiir nɨkɨdugɨn.
Pol siya iikamɨm aposel inkamnan nwonamɨm sɨmiir siyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiir boɨnɨmnɨnkɨigɨn
Mɨ ɨiya Pol siya Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨn dimɨn bibiyɨe kasa rani, siir kɨmpɨpɨsu haigɨnɨuɨm.
Pol siya nhwo ha whɨnɨn mɨ siirɨn dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siyar yɨisiimauu
Pol siya mɨnam naɨngwokɨn om Korin hɨran iikam sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm sɨma Adi Komii siir siyɨugɨ siyɨu ɨiir sɨbgu apɨm
Pol siya om Korin hɨran iikamɨm sɨmiirɨn mɨn boɨnkɨn dimɨn taemɨnɨm sɨma napiyɨm sɨma sɨbgu mɨntɨrao.