^
YOHANE
Yesu Tuwa Bayaura ge puro tawing emo yero kasayena.
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene Yesura ge keregaina.
Yohane mene Yesu nung Tuwa Bayaura lama asena.
Yesu mene buro-mani siwongpatige puna.
Yesu mene senu ou mene wain yena.
Yesu nung Tuwa Bayaura ibu baina awiya dang ayero sena.
Nikodemana ungwe.
Yohane mene Yesura susuwa keregaina.
Yesu Samaria bauno zore ge ungwe yewato.
Yesu mene senu mani zora yaya aung yena.
Yesu nung Betesida ou ubutura atu emo zo kora yena.
Yesu mene name uwai iropanane aune nung kotora zaz yariniya.
Tuwa Bayau mene mani nuna-una susuwa keregatinoiya.
Yesu mene emo 5,000 aeno ma pugainu miniwa.
Yesu mene ou tame atu ang yena.
Emo bauno Yesu tamari kau yewa.
Uritira ma auna ge.
Yesu nung nao iwaing auna ma.
Ena mene Yesura ge awang sewa.
Yesura metamani mene Yesu oko tumo diyao yewa.
Yesu nung Tuwa Bayaura Bowi Iwaing puro wosina.
Yesu nung Maungna-una kapete gari sena.
Ago Oweno bariniya auna ge sena.
Yesu bunari ge gege sero duwa.
Awong pasena bauno zo Yesura-una puro bamuwa.
Yesu nung tawingna waegao.
Yesu mene emo nung oko tumo diyao auna susuwa keregati nasani susuwa nuna dema keregaina.
Pasenana soumani auna ge.
Abraham oko kasa yaore Yesu nasani nauna noiya.
Yesu mene emo diti guma yao zo kora yena.
Farisayo awong emo diti guma yao auna ge sewa.
Dubora diti guma yao auna ge.
Lama dubu mene diyara ge nigitinowa.
Lama toitinowa auna goma be awiya Yesu.
Yesura waweng atu lama dubu nuna sorero pao ine oko mitiya.
Yesu mene Yuda emo eno buro nuna-una ge sena.
Lasaro magayena.
Yesu nung seka yero iropao aune naora maung.
Yesu mene Lasaro uwenu seka yero iropuna.
Yesu magayaise sewa.
Maria nung Yesu ou sereyao mene suwena.
Yesu nung Yerusalem witinu emo bauno mene yawa yawa yewa.
Grik emo ena mene Yesu gari sewa.
Yuda emo daigairo mene Yesu oko tumo diyao yewa.
Yesu mene buro-mani nuna-una te saena.
Te sayaora susuwa senu gigiwa.
Yesu mene Yudasra susuwa keregaina.
Sao tauyao ge seka.
Yesu mene Petoro nung bewae yari nena auna ge sena.
Tuwa Bayaura-una babao auna nagibo awiya Yesu.
Oweno wosari nena auna ge sena.
Yesu mene dubo iwaingne nao awiya pugai pumari nenane.
Yesu nung wain susuwa, name tatapo nuna.
Aratamaora ge.
Awong Yesu iwo yewa, arare awong buro-mani nuna dema iwo yarineya.
Owenona buro auna ge.
Yesu nung baungno nupema kapetegairo bariniya.
Yesura yazo puro nasani Tuwa Bayau isa sao.
Yesu nuka nung eno isa sena.
Yesu mene buro-mani nuna eno isa sena.
Yesu mene emo bauno ge nigao name eno isa sena.
Yesu i bure atu nenu pumuwa.
Petoro mene Yesu bewae yena.
Pirisa baina mene Yesu atata yena.
Petoro mene Yesu nupema bewae yena.
Awong Yesu Pilatora-una puro bamuwa.
Pilato mene Yesu magayaise emora waweng pugaina.
Yesu i pasaora dewa magayena.
Yesu magayena.
Yesu mutewa.
Yesu magayaora atu seka yero iropuna.
Yesu nung Maria napo nuna Madala auna-una kasayena.
Yesura buro-mani mene garo mokora atu augairo mitiwa aune nung nunae-una kasa yena.
Tomasra ge.
Yesura buro-mani ena ou nazira atu newa nung nunae-una kasa yena.
Yesu mene Petoro be etama atata yena.