^
Yo꞉n
To mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ kalu fa꞉la꞉dowo꞉
Yo꞉n ho꞉na to꞉lolan eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ kalaba wido꞉
Godeya꞉ sibi inso꞉wo꞉ Ya꞉su e
Ya꞉su eyo꞉ kalu otaleno꞉ tamina ho꞉ido꞉
Ya꞉su eyo꞉ Filib o꞉lia꞉ Nataniel o꞉lia꞉yo꞉ ho꞉ido꞉
Ya꞉su eyo꞉ ho꞉ndeyo꞉, wain ho꞉n fa꞉la꞉do alifa꞉
Godeya꞉ ayamilo꞉ kelego꞉lo꞉ kililia꞉leno꞉ o꞉luso꞉no꞉
Ya꞉suwo꞉ Nikodimas o꞉lia꞉ tola꞉len
Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ fanda wido꞉
Ya꞉suwo꞉ Samalia ga o꞉lia꞉ tola꞉len
Ya꞉su eyo꞉ gamani nanog dian kaluwa꞉ inso꞉wo꞉ falele alifa꞉
Ba꞉ta꞉sda ho꞉n golo꞉ amio꞉ Ya꞉su eyo꞉ kalu nowo꞉ falele alifa꞉
Ya꞉su e kalu o꞉ba꞉le a꞉laki nolba꞉yo꞉ fanda sio꞉
Ya꞉suwa꞉yo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ 5,000 kalulemo꞉ so꞉go꞉
Ya꞉suwo꞉ ho꞉n fa꞉sa꞉ wa꞉la wa꞉la꞉la꞉i mio꞉
Ya꞉suwo꞉ mela꞉no꞉ ma꞉no꞉ e
Ya꞉su e amio꞉ to mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ a꞉lab
Ya꞉suwa꞉ ao iyo꞉ e amio꞉ mo꞉tilidabu
Ya꞉su eyo꞉ Ya꞉lusalem a꞉namio꞉ kalaba wido꞉
Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwa꞉le?
Da꞉la꞉di kaluwo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lima꞉ki iliga꞉fo꞉
Mela꞉no꞉ ho꞉n
Yu misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉tilidabu
Kaluwa꞉lo꞉ afa di ga a꞉no꞉ tililia꞉ mio꞉
Ya꞉suwo꞉ henfelo꞉ wema꞉ ho꞉leno꞉ e
To hendele a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ ga꞉li sili alifa꞉ib
Ablaham e semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉ Ya꞉suwo꞉ elen
Ya꞉suwa꞉ siyo꞉ ko꞉n kaluwo꞉ falelo꞉
Mo꞉tilidabu kaluwo꞉ sio꞉ ko꞉n o꞉ngo꞉ a꞉lab
Sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan nafayo꞉ ne
Ya꞉su eyo꞉ ne Godeya꞉ So꞉wa a꞉la꞉sio꞉.
Lasalaso꞉ sowo꞉
Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alitakilo꞉, mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉seno꞉ e
Ya꞉su eyo꞉ Lasalaso꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉
Ya꞉suwo꞉ sana soma꞉no꞉ saefa꞉
Malia eyo꞉ wa ho꞉no꞉ Ya꞉suwa꞉ giba tulo꞉
Lasalaso꞉ sana soma꞉no꞉ saefa꞉
Ya꞉suwo꞉ misa꞉ o꞉ngo꞉ dowaki, Ya꞉lusalem tiane
Ya꞉su eyo꞉ ene soma꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉
Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉tili dabu
Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ gasilia꞉ni mio꞉
Ya꞉su eyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kaluwa꞉ gibo꞉ to꞉go꞉de alifelo꞉
Ya꞉su eyo꞉ elo꞉ teledoma꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉
Ya꞉su eyo꞉ ele ho꞉giyo꞉ saefa꞉
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gola ba꞉ba꞉ib
Godelo꞉ amilo꞉ ha꞉na꞉no꞉ togo꞉ Ya꞉su e
Mama Malilo꞉ mia꞉no꞉ a꞉no꞉ dinali sio꞉
Ya꞉suwo꞉ waina꞉ i hendeleyo꞉ E
Henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ gi o꞉lia꞉yo꞉ gis doma꞉ib
Godeya꞉ Mamaya꞉ nanog dimidano꞉ we
Nofolo꞉ a꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, sagalo꞉ dia꞉ib
Ya꞉su eyo꞉ Iyamo꞉wo꞉ dulugu sio꞉
Ya꞉suwo꞉ teledowo꞉
Ya꞉suwo꞉ Anasdo꞉wa tililia꞉gane
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gola ba꞉ba꞉
Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu eyo꞉ Ya꞉sumo꞉ dabu ba꞉ba꞉
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ wa꞉ka gola ba꞉ba꞉
Ya꞉suwo꞉ Failatdo꞉wa tililia꞉gane
Ya꞉suwo꞉ sana soma꞉no꞉ a꞉la꞉sio꞉
Ya꞉suwo꞉ i malana alu alifa꞉
Ya꞉suwo꞉ sowo꞉
Ya꞉suwo꞉ daido꞉wa difa꞉
Ya꞉suwo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉
Malia Magdala eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ ba꞉ba꞉
Ya꞉suwa꞉ eneno꞉ tili wida꞉sen kalumo꞉ fanda wido꞉
Ya꞉suwa꞉ eneno꞉ Tomasbo꞉wo꞉ fanda wido꞉
Tili wida꞉sen kalu doma꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ fanda bo꞉ba꞉kiyo꞉, Ya꞉su eneno꞉ kalaba wido꞉
Ya꞉su eyo꞉ Bidamo꞉ wido꞉