^
Jonä
Kukŋuä häŋä-pmeqä-täŋiŋqä
Jonä asŋä-qäyqä iqueŋqä1:19-28 Matiu 3:1-12; Makä 1:1-8; Lukä 3:1-18
Goti Iqueqä Sipsipqä Meqä Iquenyqä
Ämaqä hŋqua, Jisasi Ique qänaki äwivändkuwiŋqä
Jisasi Iqu, hŋquaqui tääqä ätuätumakqeŋqä
Jisasi Iqu, wainqä-eqä imäkkqeŋqä
Jisasi Iqu, hiqäva-imäkqä aŋi jänä imäkkqeŋqä2:13-17 Matiu 21:12-13; Makä 11:15-17; Lukä 19:45-46
Jisasi Iqu, ämaqeqä suqeŋqä näqŋqä ekqeŋqä
Jisasi Iqu, Nekitimäsi iqutä, kukŋuä ätŋgiyiŋqä
Jonä iqu, Jisasi Iquenyqä ätkqeŋqä
Jisasi Iqu, Jutiyaŋi äväma äukqeŋqä
Jisasi Iqu, apäkä Sämaliyataŋä huisä, kukŋuä ätkiyiŋqä
Jisasi Iqu buayäŋqätä, wäuŋuäŋqätä, ätkqeŋqä
Ämaqä Sämaliyataŋä iquauŋqä
Jisasi Iqu, Galiliŋqä äukqeŋqä
Jisasi Iqu, ämiqä hŋqueqä ymeqe, äŋguä iwimäkikqeŋqä
Jisasi Iqu, Betesa iu ämaqä äŋguä iwimäkkqeŋqä
Jisasi Iquenyqätä, Kiqä Kaniquenyqätä
“Jisasi Iqu iiŋä-iiŋä-queqä” tqukua awä ätkuwiŋqä
Jisasi Iqu, ämaqä kuapänäŋä iquau, buayä äwikqeŋqä6:1-15 Matiu 14:13-21; Makä 6:30-44; Lukä 9:10-17
Jisasi Iqu, eqä haqeu qaŋä äukqeŋqä6:16-21 Matiu 14:22-33; Makä 6:45-52
Buayä häŋä-pmeqä vqeŋqä
Ämaqä kuapänä, Jisasi Ique tuwä äwikuwiŋqä
Israitqä iqua, ittäŋä aŋiu yakuä äpmapu, ymisaŋä imäkkuwiŋqä
Qu ymisaŋä nätqätaŋguwäŋga, Jisasi Iqu näqŋqä äwikqeŋqä
“Jisasi Iqu, Kraisi Iqu etaŋgitiyä?” ätkuwiŋqä
Ämaqä naqä iqua, Iquenyqä quuvqä maeqiyqä ikuwiŋqä
Apäkä qokä-täŋä hui, iiyqä huiwi ämaqä hŋque mäŋgi yaŋä äwikqeŋqä8:1 Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä 8:1-11 iuŋi maqŋqä eä.
Jisasi Iqu qua täu We-huŋqä Vqä Iquvi
Jisasi Iqu, “He aŋä Nyi umqä iuŋi, matimäuqä ipnuwiqä” ätukqeŋqä
Kukŋuä naqä-qakuä iqu, he ämiqä huiziqueqä äwiŋqä iuta huätä ewewqatäŋqiyä
Jisasi Iqu Iqueqä-kiuäŋqätä, Aprähamä iquenyqätä, ätkqeŋqä
Jisasi Iqu, ämaqä hiŋuä maqŋqä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä
Parisi iqua, haŋä-iqä äwikuwiŋqä
Hiŋuä maqŋqe, tqukuakä?
Jisasi Iqu, Sipsipqä-miqä Äŋguänäŋä-quvi
Israitqä iqua, Jisasi Ique äpäsanä-tpu ikuwiŋqä
Lasarusi iqu äpäkoŋgqeŋqä
Jisasi Iqu, Mala näsuaqisä kukŋuä ätŋguwiŋqä
Jisasi Iqu, Lasarusi ique aŋgu häŋä ävauqumuatkqeŋqä
Qu Jisasi Ique pizqä päkpŋqä ätkuwiŋqä11:45-57 Matiu 26:1-5; Makä 14:1-2; Lukä 22:3-6
Mäliyai, eqä sisnyaŋä-weqe, Jisasi Ique äwiquatkqeŋqä12:1-8 Matiu 26:6-13; Makä 14:3-9; Lukä 7:36-50
Qu Lasarusi ique-pqä qäsä päkpŋqä ätkwiŋqä
Jisasi Iqu, ämiqä naqä eŋqä-pa äpekqeŋqä12:12-19 Matiu 21:1-11; Makä 11:1-11; Lukä 19:29-40
Ämaqä Grikä iquautaŋä hŋqua, Jisasi Ique wimapŋqä ikuwiŋqä
Jisäsi Iqu, äpäkonätŋqeŋqä ätukqeŋqä
Israitqä kuapänäŋi, Jisäsi Iquenyqä quuvqä maeqiyqä ikuwiŋqä
Jisasi Iqu ämaqe, häŋä iqumuatäniŋqä äpkqeŋqä
Jisasi Iqu, Iqueqä wäuŋuä yätquakä iquatä, ymisaŋä yäpakä äŋguwäŋgaŋqä
Jisasi Iqu, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauä yukä bu, asŋä äwqäkäukqeŋqä
Jisasi Iqu, “Hesaŋä hŋqu Nyinyqä täkqä tuäŋqiyä” ätukqeŋqä13:21-30 Matiu 26:20-25; Makä 14:17-21; Lukä 22:21-23
Jisasi Iqu kukŋuä-suqä änyä-häŋä äwikqeŋqä
Jisasi Iqu Pitä iqueŋi, “‘Nyi Iqueŋqe, änyä maqŋqeqä’ ttŋqinyä” ätukqeŋqä13:36-38 Matiu 26:31-35; Makä 14:27-31; Lukä 22:31-34
Jisasi Iqu, Apiquenyqä Huäŋqä-quvi
Jisasi Iqu, Dŋä Äŋguänäŋä Iquenyqä ätkqeŋqä
Jisasi Iqu Guä-wainqä Naqä-qakuä-quvi
Ämaqä qua iutaŋä iqua, wäuŋuä yätquakä iquau himä-wiuŋqä wipnuwäŋqä
Dŋä Äŋguä Iqueqä wäuŋuiŋqä
Heqä äwqe haŋä eyätqä-qe, aŋgiŋi yeeqä enyäniqeqä
Jisasi Iqu, qua tqueqä yäŋänäqŋqeuŋi ae ämäwqätäukqeŋqä
Jisasi Iqu, Kaniquenyqä tääqä ätkqeŋqä
Jutasi iqu Jisasi Iqueŋi, himä-wiuŋqä iquau äwikqeŋqä18:1-11 Matiu 26:47-56; Makä 14:43-50; Lukä 22:47-53
Qu Jisasi Ique, Anasi iqueŋqä ganä ätuma äukuwiŋqä
Pitä iqu, “Nyi Jisasi Iquenyqä änyä maqŋqeqä” ätkqeŋqä18:15-18,25-27 Matiu 26:69-75; Makä 14:66-72; Lukä 22:54-62
Anasi iqu, Jisasi Ique kukŋuä ämitkqeŋqä18:19-24 Matiu 26:59-68; Makä 14:55-65; Lukä 22:66-71
Pitä iqu, “Nyi Jisasi Iquenyqä maqŋqeqä” aŋgumä ätkqeŋqä
Jisasi Iqu, Pailoti iqueqä hiŋuä iqi ätqäukqeŋqä18:28-19:16 Matiu 27:1-2, 11-31; Makä 15:1-20; Lukä 23:1-25
Jisasi Ique zä-huätati äuekuwiŋqä19:17-27 Matiu 27:32-44; Makä 15:21-32; Lukä 23:26-43
Jisasi Iqu äpäkoŋgqeŋqä19:28-37 Matiu 27:45-56; Makä 15:33-41; Lukä 23:44-49
Jisasi Iqueqä huiwi, pŋqä ekuwiŋqä19:38-42 Matiu 27:57-66; Makä 15:42-47; Lukä 23:50-56
Jisasi Iqu aŋgi ävaukqeŋqä20:1-18 Matiu 28:1-15; Makä 16:1-11; Lukä 24:1-12
Jisasi Iqu, wäuŋuä yätquakä iquau äwimakqeŋqä20:19-23 Matiu 28:16-20; Makä 16:14-18; Lukä 24:36-49
Jisasi Iqu, Tomasi ique äwimakqeŋqä
Bukä tqueqä quatiŋqä
Jisasi Iqu, wäuŋuä yätquakä hŋquau, Galiliu äwimakqeŋqä
Jisasi Iqutä, Pitä iqutä, kukŋuä ätkiyiŋqä
Ämaqä, bukä tque äqäkqä iqueŋqä