^
GUTPELA SINDAUN
Gutpela na stretpela tingting em i nambawan samting tru
(Sapta 1-9)
Dispela buk inap helpim olgeta kain man
Tok bilong skulim ol yangpela man
Ol lain i no bihainim gutpela tingting bai i painim bikpela hevi
Ol man i bihainim gutpela tingting bai i stap gut
Gutpela tingting bai i givim yu gutpela sindaun
Yupela i mas kisim gutpela tingting na save
Tupela kain rot
Yu no ken trabel long meri bilong narapela man
Sampela pasin yu no ken bihainim
Yu no ken trabel long meri bilong narapela man
Pasin nogut bilong sampela maritmeri
Gutpela tingting i tok long wok em i save mekim
Gutpela tingting i singautim ol manmeri
Pasin bilong tupela kain man
Longlong pasin i singautim ol manmeri
Ol gutpela tok bilong Solomon
(Sapta 10.1—22.16)
30 gutpela tok bilong man i gat gutpela tingting
(Sapta 22.17—24.34)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sampela gutpela tok moa
Ol gutpela tok bilong Solomon
(Sapta 25-29)
Ol arapela gutpela tok
(Sapta 30-31)
Sampela tok Agur i mekim
Tok bilong King Lemuel
Pasin bilong gutpela meri tru31.9 Wanpela bilong ol pasin ol Israel i bin bihainim bilong raitim toktok, em i narakain pasin liklik. Long tok Hibru ol i gat 22 leta bilong raitim ol toktok bilong ol. Orait sampela taim ol i save brukim tok ol i laik raitim long 22 hap, na ol wan wan hap i mas i gat narapela narapela leta i stap olsem namba wan leta bilong en. Taim ol man i tanim tok Hibru i go long ol arapela tok ples, ol i no save bihainim dispela pasin bilong ol Israel na tanim. Tasol tok Pisin tu i gat 22 leta bilong raitim toktok, em wankain namba olsem bilong tok Hibru. Olsem na long dispela wanpela hap tasol bilong buk Baibel, mipela i bin bihainim dispela pasin bilong tok Hibru na tanim, bai yu ken lukim dispela pasin i go olsem wanem. Sapos yu lukim gut dispela tok bilong “Pasin bilong gutpela meri tru,” bai yu lukim 22 hap i stap. Namba wan leta bilong namba wan hap (lain 10), em leta A, na bilong namba 2 hap (lain 11), em leta B, na i go olsem inap long namba 22 hap, em lain 31. Namba wan leta bilong lain 31 em leta Y, em las leta bilong tok Pisin. Long tok Hibru, dispela pasin bilong raitim tok i no i stap long dispela wanpela hap tasol. Nogat. Ol i bin bihainim dispela pasin na raitim tok bilong Krai 1-4 na bilong Buk Song 9-10 na 25 na 34 na 37 na 111 na 112 na 119 na 145.