^
Mousese ea Malasu
Mousese ea Malasu
Mousese da Fofada:su Dunu Ilegei
Mousese da Ga:idesie Bania Soge amoga Desega Ahoasu Dunu Asunasi
Hina Gode da Isala:ili Dunuma Se Iasu
Isala:ili Dunu da Ode 40Wadela:i Hafoga:i Soge amo Ganodini Esalu
Isala:ili Fi da hina bagade Saihone Fane Legei
Isala:ili Dunu da hina bagade Oge Fane Legei
Isala:ili Fi Mogili da Yodane Hano Eso Mabe Gusudili fi
Gode da Mousese Ga:ina:ne Soge Ganodini masa:ne Logo Ga:i dagoi
Mousese da Isala:ili Dunuma Ilia Nabasu Hou Hamoma:ne sia:i
Loboga Hamoi ‘gode’ Liligi Mae Dawa:ma:ne Sisasu
Mousese da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Bai Bagade Yodane Hano Eso Mabadili Ilegei
Mousese da Gode Ea Hamoma:ne sia:i Nabuane Gala amo Isala:ili dunuma Olelei
Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Nabuane Gala
Isala:ili Fi da Bagade Beda:i
Sema Baligi Bagade
Hame Nabasu Hou Sisasu
Hina Gode Ea Fidafa
Nabasu Hou Hamosea, Gode Ea Hahawane Dogolegesu Ba:mu
Soge Noga:i amo Gesowale Fimu
Isala:ili Dunu da Hina Gode Gogolesa:besa:le, Mousese da Sisasu I
Isala:ili Fi Ilia Hame Nabasu Hou
Mousese da Gode Ea Hamoma:ne sia:i Gele Gasui bu Lai
Hina Godema Beda:ma
Hina Godema Asigima. Ea Sia: Nabima
Gode Ea Ilegele Sia:i Imunu Soge Ganodini, Hahawane Dogolegele Iasu amola Gagabusu
Godema Nodomusa: Sogebi Afadafa Ilegema
Loboga Hamoi Ogogosu ‘gode’ Sisasu
Dunu Bogoi Idigisu Ganodini Sema Sia:
Ledo Gala amola Ledo Hamedei Ohe Fi
‘Daide’ Sema
Ode Fesu
Udigili Hawa: Hamosu Dunu
Magobo Bulamagau amola Sibi
Baligisu Lolo Nasu
Ha:i Manu Gamibi Lolo Nasu (Bedigosidi)
Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu
Moloidafa Fofada:su Hou
Fofada:su Hou Bagade
hina bagade dunu ilima Hamoma:ne sia:i
Gobele Salasu Dunu Ilia Labe
Gode Ea Hou Hame Lalegagui Dunu Ilia Hou Agoane Mae Hamoma
Hina Gode da Balofede Dunu Asunasima:ne Sia:i
Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Bai Bagade
Musa: Soge Alalo Ilegei
Ba:su Dunu
Gegemusa: Ahoasea
Medole Legesu Nowa Hamoi Hame Dawa:sea
Ha lai Dunu Ilia Uda Gagulaligi
Magobo Mano Ea Nana Liligi Lamu
Hame Nabasu Dunu Mano
Sema Eno
Uda Lasu Sema
Hina Gode Ea Fi ilima Afafasu
Gegesu Ganodini Ledo Dodofesu
Sema Enoenoi
Uda Fadegasu amola Uda Bu Lasu Hou
Sema Eno
Olalali Ilia Hou
Sema Eno
Mousese da Isala:ili Dunuma A:malege Fi Medole Legema:ne Sia:i
Ha:i Manu Gamibi Iasu
Hina Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Amoma Fa:no Bobogema
Gode Ea Sema Igi Da:iya Dedei
Iba:le Goumia Hame Nabasu Hou Amoma Gagabusu
Nabasu Hou Hamobeba:le, Hina Gode Ea Hahawane Dogolegesu Ba:mu
Hame Nabasu Hamosu ea Dabe
Hina Gode da Moua:be Soge ganodini Isala:ili Dunuma Gousa:su Hamoi
Hina Godema Sinidigisu Hou
Yosiua da Mousese ea Sogebi Lai
Ode Fesuale Gidigili, Sema Amola Hamoma:ne Sia:i Idima
Hina Gode da Mousesema Sia: Dagomusa: Sia:i
Mousese ea Gesami
Mousese ea Dagosu Sia:
Mousese da Isala:ili Fi Huluane Ilia da Hina Gode Ea Hahawane Dogolegele Fidisu Ba:ma:ne Sia:i
Mousese ea Bogosu