^
Mak
Jon tau ngai aasuu ia ghe poppooaa
Jon ghe asuula Iesu
Satana ghe tootoongaala Iesu
Iesu ghe tiuaala tani ppooaa masi kiukiu
Iesu ghe kolola disaepolo ghaata
Iesu ghe ghelei emasinala taita ateva raroai eteva etana
Iesu ghe ghelei emasinala oroi taumattu
Iesu ghe poppooaa
Iesu ghe ghelei emasinala tau tasussukuna ateva
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva karakanna ia
Iesu ghe kolola Livae
Inangarina Iesu me gheeleiaaira aJiu etoa karika elaolao aitauaa
Vau tale nau manga ateva
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva tale nau manga ateva
Oroieili taumattu ngatoa laghe aimuli teela Iesu
Iesu ghe kolola kasangaulu ghalua apostolo
Iesu me Belsibul
Kinna Iesu me kapuna atoa
Kiukiu niaimatoonga tale tau ngai pasa katu ue ngai eteva
Mausina kiukiu niaimatoonga
Iesu ghe auliaala malloeana kiukiu niaimatoonga ateae
Taumattu ngatoa karika la paapakeaa lam ateae
Kiukiu niaimatoonga tale katu uiti
Kiukiu niaimatoonga tale katu ue ngai erighi (mastet)
Iesu ghe aulia ngaotula inangarina tale kiukiu niaimatoonga
Iesu ghe aippooaala me paka ttasi eteva ghe kapala
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva raroai etoa etana
Iesu ghe ghelei emasinala aliki vause arighi me vause namu ngateva
ANasareti etoa laghe liula viliira ta Iesu
Iesu ghe tau lao sio niuungu ta 12 disaepolo
Herot ghe nongola kiukiuna Iesu
Matemateaane Jon tau ngai aasuu eteva
Iesu ghe anginila 5,000 taumattu
Iesu ghe kasula epona tale paamanu
Iesu ghe ghelei emasinala oroi tau sessa eGenesaret
Voto tuvuira atoa laghe apasungaala
Sa ateva etani gheelei taumattu ngateva me karika eraarangisana
Vauseni nge Poenisia ngateva unna niaikaaiaa
Iesu ghe otila talingana taumattu ngateva me samasamaane ghe masinala
Iesu ghe anginila 4,000 taumattu
Paresi etoa laghe aloannala tani tara teva niaimatootoonga
Uneira isti Paresi etoa me Herot
Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva eBetsaida
Pita ghe auliaala va Iesu see ia
Iesu ghe auliaala mammarikanaane me matemateaane
Taataraane Iesu ghe aikolikoliaala
Iesu ghe ghelei emasinala taita arighi
Aiaaghaluene Iesu ghe uela va aue emene totu
Tani see namuu ia?
See karika aissaniita ia, kapuita ia
Nitootoonga tani ghelei ssavoto
Tani airatii
Natu aliki etoa me Iesu
Tue peipeiena ateva
Iesu ghe auliaala va aue emate me emene totu
Jeimis me Jon lalu ghe aloanna tani namuu
Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva
Iesu ghe ssola eJerusalem
Iesu ghe kasikienaala fig ateae
Iesu ghe kupi ssola tale ale manga ateva
Taumattu eaiesoa ngakoronna me ekokkolomi sae aue eghaa voto
Nikokkolomi tale matuutulienaane Iesu
Kiukiu niaimatoonga tale sesa tau ngeutana atoa laghe aaitaraa utani uaeni etingiu
Tani tau lao takis ta Siisa
Maulue ateva tale kosa ateva auena emae
Mata ngemua ateva inangari nipaopao
See tuvuna ia Mesaea?
Tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao
Kanna opring vause raue vulu eteva
Aue la tturuu ale manga ateva
Iesu ghe aulia ngaotula sesa nau aue emae
Voto sesaaili aue emae
Maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva
Am ghaa ninannaa tale fig ateae
Karika teva ekilakila nau isaa o voto aue elutu
Laghe paepae salana tani uvi emate Iesu
Vause ateva ghe kaola llo masi ngusungusuaane ta uruna Iesu
Iesu ghe namanama teela kapuna disaepolo atoa
Iesu ghe tau lao sio verete me uaeni ta disaepolo atoa
Iesu ghe aulia ngamuemua alokoila llo Pita aue eghelei
Iesu ghe looloo sae eGetsemeni
Jiudas ghe tau lao sio Iesu ta tau ngai ssateena atoa
Kansolo atoa laghe kookolomi Iesu
Pita ghe uela va etam kilakila Iesu
Laghe laoaa sio Iesu ta Paelat
Paelat ghe uela va la ghavukala sae Iesu tale aikotoo
Soldia ngatoa laghe auliaa teela Iesu tale inangari
Laghe avukala saela Iesu tale aikotoo
Iesu ghe matela
Laghe alokoila Iesu tale lienga niaikkaia ngateae
Iesu ghe totula tale nimate
Iesu ghe aotuotula ta Meri aMakdala ia
Iesu ghe aotuotula ta mene ghalua disaepolo
Iesu ghe mene aotuotula ta kasangaulu kateva disaepolo
Iesu ghe saela epona liu