^
2 KORIN
E Pol e haniga uana tere Sunahan
E Pol e palis u hakhakats i tanen
E Pol e lu ban a markato a omi tara toa katun
E Pol e kaia i Troas
E Kristo e hantuna sil ranei ra te gi tagala saluhe u ra
U katunun kui turu rangan kits u tsimus
U Aposol e hereri u tabeli
Ara gi hamani a ka te ma tare rei ra
E Kristo e nolo pouts beraio ra tere Sunahan
Ara gi ka halhal ban a ka a omi
A nisasala tere Pol
A markato te hala menari a monin hitaguhu
U Kristen e hihitaguhir
E Pol e ranga hatagala silena a toukui i tanen
E Pol nu aposol gamogamo
U kamits na tori-tiama te sagohi e Pol a aposol
A man hiharuto tere Pol na man ka te harute ien e Sunahan
E Pol e hakats koru rena a tei Korin
U kapakapanu ranga nu rangan haniga