^
Ɨtaikena
Otomapu Yɨtkak
God Yesund Pumb Tungg wa Yiyonj
Naskajog Sosi ma Yɨr Opmita
Rɨgap Matiyand Yobagendo Yudasɨmna Pɨpmet Okatam
Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Ikonj Sosi wa
Petro Godɨmna Yɨt Pɨtapɨta Yomnenonj
Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨrkokar Wɨmenam
Petro Gomgom Rɨga Yɨsakendonj
Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt Yɨnametɨnd
Ju Rɨga waina Membap Petro ake Yoan Towa pɨlɨnd B'ɨsagɨka Yomnɨko
Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨr Opmita
Gar ke Utkunda Rɨgaina Wɨmena Mɨle
Ananiya ake Ti Kongga Sapira
Jogjog Kɨd Kesa kɨma Danda Wɨko dɨde Moga kɨma Danda Wɨko
Ɨtmɨkitijog Rɨgaina B'ɨdgotnena
Gamaliyelɨmna B'ugowa Yɨt
Seben (7) Diyakona Obagɨkam
Stepanond Yɨmɨnd Yokato Negɨr Omnam
Stepanomna Pɨtapɨta Omni Yɨt
Rɨgap Stepanond Gɨmokɨp ke Yɨdrɨko.
Saulɨmna Oramiti Ukoi Bebɨg kɨma B'ɨdgotnena Yerusalem Sosind
God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt Pɨtapɨta Omnam Samariyand
Yɨpa Etiyopiya Ɨpakɨp Ɨkɨki Rɨga dɨde Pilip
Saulɨmna Gar Engenda
Saulɨmna Pɨtapɨta Omna Yɨt Damaskond
Saulɨmna Wɨmena Yerusalemɨnd
Petro Aineand Yɨsakendonj
Dorkamna Yilo Okati Yɨt
Korneliyomna Petrond Ɨngauka Yɨt
Petromna Liyalliyal Yɨr Ongong gatab Yɨt
Petro Yikonj Korneliyomna Met wa
Petromna Pɨtapɨta Omni Yɨtkak Korneliyom Metɨnd
Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Inkonj God ma Obagɨki kesa Rɨga Wa pɨlɨnd
Petro Yerusalemɨnd Pɨtapɨta Yomnonj Tina Omnɨki gatab Yɨt
Antiyok Sosi
Erod Yakobond Yongandonj dɨde Petrond Sɨbɨbmet wa Yoramitonj
Aneru Petrond Yopendonj Sɨbɨbmet ke
Erodɨmna Uj gatab Yɨt
Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Abagendonj Banaba ake Saul
Banaba ake Saul Towaina Menon Kipriyo wa
Pol ake Banaba Ekonda Antiyok Taun wa Pisidiya Eriyand
Pol ake Banaba Towaina Menon Ikoniyon wa
Pol ake Banaba Towaina Menon Listra Taun wa dɨde Derbe Taun wa
Pol ake Banaba Towaina Ɨtenda Antiyok wa
Yerusalem Sosi B'eoma
God ma Obagɨki kesa Rɨga wa pɨlwa Wumɨrwumɨr Yɨt Peba
Pol ake Banaba Wetaweta Awonda
Timote B'atowonj Pol ake Sila kɨma
Pol Makedoniya Rɨga Liyalliyal Yɨr Yongonj
Lidiya Yesund Gar ke Yokatonj Pilipo Taunɨnd
Pol ake Sila Sɨbɨbmet wa Aramito
Pol ake Sila Tesalonika Taun wa Ekonda
Pol ake Sila Beroiya wa Ekonda
Pol God ma Yɨt Pɨtapɨta Yomnenonj Aten Taunɨnd
Pol Yikonj Korinto Taun wa
Pol Ɨtendonj Antiyok Taun wa
Apolo God ma Yɨt Pɨtapɨta Yomnenonj Epeso Taunɨnd dɨde Akaya Taunɨnd
Pol Yikonj Epeso Taun wa
Skewamna B'ɨga gatab Yɨt
Ukoijog Soro kɨma Bebɨg Pɨta Awonj Epesond
Pol Yikenonj Makedoniya Eriya dɨde Grik Eriya nata
Polɨmna Kikitum Menon Trowa wa
Pol Trowa ke Gɨga Nya Yikonj Mileto wa
Pol Yikonj Yerusalem wa
Polɨmna Openda Yerusalem wa
Ju Rɨgap Polɨnd Yɨmɨnd Yokato
Pol Ju Rɨga Yɨt Amneninonj
Polɨmna Engenda gatab Yɨt
God ma Obagɨki kesa Rɨgaina Ɨtmɨkitijog Rɨga Pol
Pol Pɨta Yomnonj da Ton re Roma Rɨga e
Pol Onyitonj Ju Rɨga waina B'ɨsagɨkapu Pɨpmetɨnd
Polɨnd Wɨgawɨga Ongandam gatab Yɨt
Polɨnd Ɨtmɨkitam Kaisareya wa
Ju Rɨgap Polɨnd Kot wa Yoramito
Pol Tina B'ɨrmeka Yɨt Apulisinonj Pelikɨm Wɨpɨnd
Pol Onyitonj Pestomna Kotɨnd
Pol Onyitonj King Agripam Wɨpɨnd
Polɨmna Yɨtpɨam Agripam Wɨpɨnd
Polɨmna Engenda gatab Yɨt
Pol Danda kɨma Agripand Yugowonj Yesund Gar ke Okatam
Polɨnd Gɨga Nya Yiyo Roma wa
Ukoi Depu Rɨb
Gɨga Negɨr Awonj
Pol Malta Ailanɨnd Yɨbnonj
Polɨmna Openda Roma wa
Pol God ma Yɨt Pɨtapɨta Yomnonj Roma Taunɨnd