Levelinga Loklok Tooro Keneng At Lovoang Kaala
Lamakmaran at ne Moroa mi ne Nitna la Loroonan Kaala.
1. Lamakmaran at ne Moroa ne Temen dik i lok keretna.
Mk 10:27 Mk 12:29-30 Lu 1:37 Lu 6:35-36 Jo 4:23-24
Gu 14:14-17 Gu 17:22-31 Ro 1:18-23 Ro 11:33-36 1 Ko 8:4-6
2 Ko 1:3 1 Ti 1:17 1 Ti 6:15-16 Ib 4:13 Ib 10:30-31
Je 1:17 1 Pi 1:14-17 1 Jo 1:5 1 Jo 4:7-12 1 Jo 4:16
Ju 1:24-25 Li 4:8-11 Li 15:3-4
2. Lamakmaran at ne Nitna ne Moroa, ne Iesu Karisito i lok keretna.
–-Iesu Karisito neni ne Nitna ne Moroa.
Mt 11:27-30 Mt 16:13-17 Lu 1:35 Jo 1:1-18 Jo 5:19-29
Jo 6:35-40 Jo 8:58 Jo 11:25-27 Jo 14:5-11 Jo 17:1-5
Jo 20:26-31 Gu 3:13-16 Gu 4:10-12 Ro 1:3-4 1 Ko 3:11
2 Ko 4:4-6 2 Ko 5:21 Ga 4:4-5 Pl 2:5-11 Kl 1:15-20
Kl 2:9-10 Ib 1:1-14 Ib 7:26-28 1 Jo 2:1-2 1 Jo 5:20
Li 1:12-18 Li 19:11-16
–-Ne Nitna ne Moroa ga vee radi la diga visix i.
Jo 1:14 Lu 1:26-38 Mt 1:18-25 Lu 2:1-20 Mt 2:1-23
Ga 4:4-5 Pl 2:6-7 Ib 2:14-18
–-Ne Iesu ga anasa limixin la gak lox aroo nedi digak meres.
Mt 4:23-25 Mt 7:28-29 Mt 9:35-36 Mt 11:1-6 Lu 4:14-44
Gu 10:36-38 Jo 20:30-31
–-Ne Iesu ga lok buaang lempanga sangsangu.
Mt 8:1-15 Mt 8:23-33 Mt 9:1-7 Mt 9:18-33 Mt 12:9-14
Mt 12:22 Mt 14:15-32 Mt 15:22-28 Mt 15:32-38 Mt 17:14-18
Mt 20:29-34 Mt 21:18-22 Mk 1:21-28 Mk 7:32-37 Mk 8:22-25
Lu 5:4-8 Lu 7:11-15 Lu 13:10-13 Lu 14:1-4 Lu 17:12-14
Lu 22:50-51 Jo 2:1-11 Jo 4:46-54 Jo 5:5-9 Jo 9:1-7
Jo 11:11-44 Jo 21:4-6 Gu 2:22
–-Lubung amgomgo diga vaxaru ne Iesu at lavapaase xusu dina sev amer i.
Mt 26:47-68 Mt 27:1-2 Mt 27:11-31 Mk 14:43-65 Mk 15:1-20
Lu 22:47-53 Lu 22:63-71 Lu 23:1-25 Jo 18:1-14 Jo 18:19-24
Jo 18:2819:16
–-Diga vaxarem ne Iesu at laxaba.
Mt 27:32-56 Mk 15:21-41 Lu 23:26-49 Jo 19:17-37
–-Digak mit ne Iesu.
Mt 27:57-66 Mk 15:42-47 Lu 23:50-56 Jo 19:38-42
–-Iesu ga roo xat basinge lanmet la buaang limixin diga ven i.
Mt 28:1-20 Mk 16:1-8 Lu 24:1-49 Jo 20:121:14 Gu 1:3-8
Gu 2:24-32 Gu 3:15 Gu 4:10 Gu 4:33 Gu 10:39-43
Gu 13:29-39 Gu 17:2-3 Gu 17:30-31 Ro 1:4 Ro 4:24-25
1 Ko 15:3-8 1 Ko 15:12-21 Li 1:18
–-Iesu gamlong uto vana at laxalibet.
Lu 24:50-51 Gu 1:9-11 Gu 2:32-36 Gu 5:30-31 Ro 8:34
Ep 1:20-23 Pl 2:9-11 Ib 1:3-11 Ib 2:9 Ib 4:14-16
Ib 7:25-26 Ib 10:12-14 1 Pi 3:22
3. Lamakmaran at Loroonan Kaala i lok keretna.
Mt 28:19 Mk 1:9-11 Mk 3:28-30 Lu 1:35 Lu 3:16
Lu 4:1 Lu 11:13 Lu 12:12 Jo 1:32-34 Jo 3:5-8
Jo 7:37-39 Jo 14:15-17 Jo 14:26 Jo 15:26 Jo 16:7-15
Jo 20:19-23 Gu 1:4-5 Gu 1:8 Gu 2:1-18 Gu 2:38-39
Gu 4:31 Gu 5:3-5 Gu 8:14-17 Gu 10:44-48 Gu 13:2-4
Gu 15:28 Gu 16:7-10 Gu 19:1-7 Ro 5:5 Ro 7:6
Ro 8:9-16 Ro 8:26-27 1 Ko 2:4 1 Ko 2:9-16 1 Ko 3:16
1 Ko 6:11 1 Ko 6:19 1 Ko 12:1-13 2 Ko 1:21-22 2 Ko 5:5
2 Ko 13:14 Ga 3:2-5 Ga 4:6 Ga 5:16-18 Ga 5:22-25
Ep 1:13-14 Ep 1:17 Ep 3:16 Ep 4:3-4 Ep 4:30
Ep 5:18-20 Ep 6:17-18 1 Ts 1:5-6 1 Ts 5:19 2 Ts 2:13
Ta 3:5-6 Ib 2:4 Ib 9:14 1 Pi 1:2 1 Pi 1:11
2 Pi 1:20-21 1 Jo 2:20 1 Jo 3:24 1 Jo 4:13 1 Jo 5:6-8
4. Moroa ga rudum lempanga axap.
Mt 19:4 Jo 1:3 Gu 14:15 Gu 17:24-26 1 Ko 8:6
Kl 1:15-16 Ib 1:2 Ib 11:3 Li 4:11
5. Moroa i reven tatao lempanga axap.
Mt 6:25-34 Mt 10:29-31 Gu 14:15-17 Ro 8:28 Ro 11:36
Kl 1:17 Ib 1:3 Je 4:13-16
Loklok at limixin i lok keretna.
6. Limixin axap digara lok pam laxakapmek.
Jo 8:7-9 Ro 3:9-20 Ro 3:23 Ro 5:12 Ga 3:22
1 Jo 1:8-10
7. Limixin dik lok laxakapmek, loklok atdi i lok keretna.
Ro 1:18-32 Ro 8:5-8 Ga 5:19-21 Ep 2:1-3 Ep 5:3-5
Kl 3:5-10 Je 4:17 1 Pi 4:3 1 Jo 3:4-5
8. Ik pakes ti limixin kusu dina roo su basinge loklox asongot mumu laxakapmek atnedi.
Mt 10:28 Mt 13:41-42 Jo 3:18-20 Jo 3:36 Gu 17:30-31
Ro 1:18-19 Ro 6:23 Ga 6:7-8 Kl 3:5-6 2 Ts 1:7-9
Ib 9:27 Ib 10:26-31 1 Pi 1:17 1 Pi 4:3-5 Ju 1:7
Li 20:11-15
Moroa i lox arooro limixin basinge laxakapmek atnedi xeretna.
9. Moroa i balamu limixin axap, kuren la i vara i xusu na lox arooro nedi.
Jo 3:16 Ro 5:8 1 Ti 2:3-6 2 Pi 3:9 1 Jo 4:9-10
10. Nitna ne Moroa ne Iesu Karisito ga met kusu ri lox arooro nedik.
Mk 10:45 Jo 3:16 Ro 4:25 Ro 5:8 1 Ko 15:3-4
2 Ko 5:19-21 Ga 3:13 1 Ti 2:5-6 Ib 2:9 Ib 9:28
1 Pi 1:18-20 1 Pi 2:24-25 1 Pi 3:18 1 Jo 2:2 Li 5:8-10
11. Iesu ga met la lada ren i sogos kepe laxakapmek atnedik.
Mt 26:26-29 Ro 3:25 Ro 5:9-10 Ep 1:7 Ib 9:11-14
1 Jo 1:6-7 Li 7:14-17
12. Moroa i doxoma xepe laxakapmek atnedik.
Gu 5:31 Gu 10:43 Gu 26:18 Ep 1:7 Ep 4:32
Kl 1:13-14 Kl 2:13-14 Ib 10:17-181Jo 1:8-10
13. Moroa ik lok nedik kusu atanaban manton tino at lemeren.
Gu 13:38-39 Ro 1:16-17 Ro 3:21-26 Ro 5:18-19 Ga 2:16
Ga 3:6-9 Ta 3:7
14. Moroa im taba nedik mi lorooro maxat.
Jo 3:1-16 Jo 5:19-29 Jo 10:10 Jo 11:25-26 Jo 14:6
Jo 17:2-3 Jo 20:31 Ro 5:21 Ro 6:5-14 Ro 8:10-17
2 Ko 5:17 Ga 2:20 Ep 2:1-6 Kl 2:13 Kl 3:1-4
2 Ti 1:10 Ta 3:4-7 1 Pi 1:23 1 Jo 5:11-13
15. Moroa ik lok nedik ngan luvutnitna.
Jo 1:12-13 Ro 8:14-17 Ga 4:6-7 Ib 12:5-11 1 Jo 3:1-3
Lempanga nedik atabak lox i at levenaleng dik atara lok ka vam lorooro maxat.
16. Nedik di lok bukbulu mumu laxakapmek atnedik la di xap at loklok kakapmek.
Mt 4:17 Mk 6:12 Lu 13:1-5 Lu 15:1-31 Lu 24:45-47
Gu 2:37-40 Gu 3:19-20 Gu 17:29-31 Gu 20:21 Gu 26:19-20
2 Ko 7:8-11 2 Pi 3:9 Li 9:20-21
17. Dik ta nunu do ne Iesu ira lox arooro nedik.
Jo 1:12 Jo 3:15-18 Jo 3:36 Jo 6:47 Jo 14:6
Jo 20:31 Gu 4:12 Gu 16:30-31 Ro 3:20-24 Ro 10:9-10
Ga 2:16 Ep 2:8-9
18. Dik ta utus Lovoang Kaala xusu ataklen lavavara at ne Moroa ri loklok neni i vavara nedik kusu ata mu asu i.
Mt 4:1-4 Mt 5:17-20 Mt 22:29 Jo 8:31-32 Jo 20:31
Gu 20:32 Ro 15:4 Ro 16:26 Kl 3:16 1 Ts 2:13
1 Ti 4:13 2 Ti 3:14-17 Ib 4:12 1 Pi 1:22-25 2 Pi 1:19-21
2 Jo 910 Li 1:3
19. Nedik di lok ka lesep susu.
Mt 28:18-20 Jo 3:22 Jo 4:1-2 Gu 2:37-42 Gu 8:12
Gu 8:36-38 Gu 10:44-48 Gu 16:14-15 Gu 16:31-33 Gu 19:1-7
Gu 22:12-16 Ro 6:1-4 Ga 3:26-27 Kl 2:12 1 Pi 3:20-22
20. Nedik tanat pas ti lempotpot buru mi limixin nunu.
Mt 18:19-20 Gu 2:41-47 Ro 12:4-8 Ep 1:22-23 Ep 4:11-16
Kl 3:15-17 1 Ti 4:13 Ib 10:24-25
21. Nedik tanat pot buru xusu rik lok ka leveluxa at Leeme Silok.
Mt 26:26-30 Mk 14:22-26 Lu 22:14-20 1 Ko 10:14-22 1 Ko 11:17-34
Nedik di nunu at ne Iesu Karisito, atap tuvuk keretna.
22. Ata ronga res at ne Moroa ne Temen dik la ne Iesu Karisito Leeme Silok atdik.
Jo 14:15 Jo 14:21 Jo 14:23-24 Jo 15:10-17 Ro 13:8-10
1 Pi 1:14-16 1 Jo 2:3-8 1 Jo 3:22-24 2 Jo 56
23. Nedik ta vavara aleng ne Moroa la ta balamu limixin at na lavatbung menemen.
Mt 22:34-40 Mk 12:28-34 Lu 10:25-37 Jo 14:21 1 Jo 5:3
Mt 5:43-48 Jo 13:34-35 Jo 15:12-17 Ro 12:9-10 Ro 13:8-10
1 Ko 13:1-3 1 Ko 16:14 Ga 5:13-15 1 Ts 4:9-10 1 Pi 1:8
1 Pi 4:8 1 Jo 2:9-11 1 Jo 3:11-18 1 Jo 4:7-21
24. Nedik tap tuvuk ngan luruptuvuk at ne Karisito.
Jo 13:34-35 Jo 14:27 Ro 12:9-13 Ga 5:22-26 Kl 3:12-17
1 Ts 5:16-18
25. Nedik ta ngising. Ta lok lising keretna.
Mt 6:5-13 Mt 7:7-11 Mt 18:19-20 Mk 11:24-25 Lu 11:1-13
Lu 18:1-8 Lu 21:36 Jo 14:13-14 Jo 15:7 Jo 16:23-26
Ro 8:26-27 Ro 12:12 Ep 2:18 Ep 6:18 Pl 4:6-7
Kl 4:2 1 Ts 5:17 1 Ti 2:1-4 1 Ti 2:8 1 Ti 4:4-5
Ib 4:16 Ib 10:19-22 Je 1:5-8 Je 4:2-3 Je 5:13-18
1 Pi 4:7 1 Jo 3:21-22 1 Jo 5:14-15
Levenampoovo at levesingising limixin dina lox i xeretna.
Mt 11:25-26 Mt 14:23 Mt 19:13-15 Mk 1:35 Lu 5:16
Lu 6:12 Lu 22:32 Lu 22:39-46 Jo 11:41-42 Jo 17:1-26
Gu 4:24-31 Gu 16:25 Gu 20:36 Gu 21:5 Ro 1:9-10
Ro 10:1-2 Ro 15:30-33 2 Ko 12:7-10 Ep 1:15-20 Ep 3:14-21
Ep 6:19-20 Pl 1:3-5 Pl 1:9-11 Kl 1:9-12 Kl 4:3-4
1 Ts 3:9-13 2 Ts 1:11-12 2 Ts 3:1-5 Ib 5:7 Ib 7:25
26. Tana tong avukat amisik ti ne Moroa.
Lu 17:11-19 Jo 6:11 Ro 1:21 Ep 5:20 Pl 4:4-7
Kl 2:7 Kl 3:17 Kl 4:2 1 Ts 5:18 1 Ti 2:1
1 Ti 4:4-5
27. Tanak lok tooro lentaba vetpes.
Mt 6:1-4 Mt 7:12 Mt 25:31-46 Lu 3:10-11 Lu 6:38
Gu 11:27-30 1 Ko 10:24 2 Ko 8:1-15 2 Ko 9:1-15 Ga 6:9-10
Pl 4:14-19 Ib 10:24 Ib 13:1-3 Ib 13:16 Je 1:27
Je 2:15-16 1 Jo 3:16-18
28. Tanak lox asi nedik.
Mt 5:3-12 Mt 18:1-5 Lu 14:7-11 Lu 18:9-14 Ep 4:2
Pl 2:3-11 Kl 3:12-13 Je 4:5-10 1 Pi 5:5-7
29. Ata reven levempilas mi levenapnovos atnedik keretna.
Mt 6:19-21 Mt 6:24-34 Lu 12:13-21 Lu 12:32-34 Gu 20:35
1 Ti 6:6-10 1 Ti 6:17-19 Ib 13:5-6 Je 2:1-9 Je 5:1-6
30. Atat pes avolo levelinga ik lok do na tu atnedik.
Mt 5:25-26 Mt 5:38-42 Mt 18:15-17 Ro 12:14-21 1 Ko 6:1-8
31. Dik tana lok ngangao atnedi dimgonga lagavaman atnedik.
Mt 22:15-22 Gu 5:27-29 Ro 13:1-7 1 Ti 2:1-4 Ta 3:1
1 Pi 2:13-17
32. Nedik taxo lotu saparap laxampoovo vanga.
Mt 4:10 Gu 17:22-31 1 Ko 5:11 1 Ko 6:9-11 1 Ko 8:1-13
1 Ko 10:1-22 2 Ko 6:14-18 Ga 5:19-21 1 Ts 1:9-10 1 Jo 5:21
Li 21:8 Li 22:15
33. Nedik dixoplavang mi lempanga mi lavanuet kangkedek.
Mt 9:13 Mk 12:33 Ro 12:1 Ib 9:610:18
34. Nemen dik guta elongka keneng at leepot la keneng bok at lubungnaa.
Mt 5:27-30 Jo 8:2-11 Ro 13:8-10 1 Ko 5:9-11 1 Ko 6:9-20
Ga 5:19 Ep 5:3 Kl 3:5-6 1 Ts 4:1-8 Ib 13:4
Ju 1:7
35. Nedik dixo inin tangtangku.
Ro 13:13 1 Ko 5:11 1 Ko 6:9-11 Ga 5:19-21 Ep 5:18
1 Ti 3:1-3 Ta 1:7 1 Pi 4:3-5
Limixin at ne Moroa dip tuvuk keretna.
36. Limixin dik lok keneng at lotu dip tuvuk keretna.
Mt 16:13-20 Gu 2:41-42 Ro 12:4-8 1 Ko 12:12-30 Ep 1:22-23
Ep 2:19-22 Ep 4:1-16 Kl 1:18 Ib 10:24-25 1 Pi 2:4-10
Li 19:5-10
37. Lubung amgomgo keneng at lotu, dik ta soxolik ka di, dinak lok keretna.
Gu 6:1-6 Gu 14:23 1 Ti 3:1-13 Ta 1:5-9
38. Lubung amgomgo at lotu dinabap tuvuk keretna.
Mt 18:18-20 Lu 22:24-27 Gu 20:17-35 1 Ts 2:1-12 1Ti 4:1-16
2 Ti 2:1-26 2 Ti 3:10-17 2 Ti 4:1-5 Ta 2:7-8 1 Pi 5:1-4
39. Dik ta lok ngangao at lubung amgomgo at lotu atnedik.
1 Ko 9:14 Ga 6:6 1 Ts 5:12-13 1 Ti 5:17-22 Ib 13:7
Ib 13:17
Lixitkis koetemen dik lok keretna.
40. Loxoenasun dinap tuvuk keretna.
Mt 19:4-6 1 Ko 7:1-16 Ep 5:21-33 Kl 3:18-19 Ta 2:3-5
Ib 13:4 1 Pi 3:1-7
41. Laxamdak mi laxaalik dinap tuvuk keretna.
Mt 15:3-6 Lu 2:51 Ep 6:1-3 Kl 3:20 1 Ti 5:4
1 Ti 5:8 Ib 12:7-11
42. Luvuttemen mi luvutnen laxamdak dinap tuvuk keretna.
Ep 6:4 Kl 3:21 1 Ti 3:4-5
43. Lempatnaa dinap tuvuk keretna.
Gu 6:1 Ro 7:2-3 1 Ko 7:39-40 1 Ti 5:3-16 Je 1:27
44. Nemen dik guta soxope lavakin kopla lavatlok atdik.
Mt 5:31-32 Mt 19:3-9 Lu 16:18 Ro 7:2-3 1 Ko 7:10-16
Limixin di mumu asu loklok at ne Iesu, di vekip tangarang amisik mi levenmumuat.
45. Dina gagas ti ekip tangarang mi levempanga abinis.
Ro 8:18-25 Ro 8:28 2 Ko 1:4 2 Ko 4:16-18 Je 1:2-4
1 Pi 1:6-9 1 Pi 2:19-21 1 Pi 5:8-10
46. Dina gagas ti leveloklok asongot.
Mt 5:10-12 Mk 13:9-13 Lu 12:4-9 Jo 15:18-21 Jo 16:1-4
Gu 5:41 Ro 8:35-37 Ro 12:12-14 Ro 12:17-21 1 Ko 4:11-13
2 Ko 4:8-11 2 Ko 12:10 Pl 1:28-29 2 Ts 1:4-8 2 Ts 3:2-4
2 Ti 3:10-13 Ib 10:32-39 Ib 12:3-4 1 Pi 3:13-17 1 Pi 4:12-19
Li 2:10
47. Di noxo marat at lanmet.
Jo 6:39-40 Jo 11:17-27 Jo 14:1-4 Ro 8:10-11 Ro 8:38-39
Ro 14:7-9 1 Ko 15:12-58 2 Ko 5:1-10 Pl 1:20-24 1 Ts 4:13-18
Ib 2:14-15 Li 14:13 Li 21:1-4 Li 22:1-5
48. Moroa ik lok eburu minedi la ik lok tooro nedi.
Mt 18:19-20 Mt 28:19-20 Jo 14:16-23 Ro 8:35-39 2 Ko 6:16-18
Ep 3:17-19 Pl 4:13 Kl 2:6-7 2 Ts 3:16 Ib 13:5-6
49. Satan i vara i do nak lok kapmek lorooro atnedi.
Mt 13:19 Lu 4:1-13 Lu 22:3-4 Jo 8:42-44 2 Ko 2:10-11
2 Ko 4:4 2 Ko 11:13-15 Ep 2:2 1 Ts 2:18 2 Ts 2:9-12
1 Pi 5:8-9 1 Jo 3:8-10 Li 12:7-12 Li 20:1-3 Li 20:10
50. Moroa im taba di mi lolos tik lox asi ne Satan la na tu pavaa levenmumuat.
Mt 4:1-11 Mt 6:13 Lu 22:31-32 Jo 17:14-19 Ro 8:31-39
Ro 12:12 Ro 16:19-20 1 Ko 10:12-13 1 Ko 16:13 2 Ko 12:7-10
Ep 3:20-21 Ep 6:10-18 Pl 4:13 1 Ts 3:5-8 2 Ts 3:3
2 Ti 1:7-8 Ib 2:18 Ib 4:14-16 Ib 12:1-2 Je 4:7
1 Pi 1:5 1 Pi 5:8-11 1 Jo 4:4 1 Jo 5:3-5 Li 12:7-12
51. Moroa ik lox aroo limixin dik meres.
Mt 4:23-25 Mt 9:35 Mt 11:2-5 Gu 3:1-6 Gu 8:4-8
Gu 19:11-16 Gu 28:8-9 1 Ko 12:9 1 Ko 12:29-30 2 Ko 12:7-10
1 Ti 5:23 2 Ti 4:20 Je 5:14-15
Lavanga sala naba vot melemu.
52. Iesu nabamlong ti na lavatbung menemen.
Mt 24:29-44 Jo 14:1-3 Gu 1:10-11 Gu 3:19-21 Pl 3:20-21
Kl 3:4 1 Ts 1:9-12 1 Ts 3:13 1 Ts 4:135:11 2 Ts 1:6-10
2 Ts 2:1-4 1 Ti 6:13-15 2 Ti 4:8 Ib 9:28 2 Pi 3:1-18
1 Jo 3:1-3 Li 1:7 Li 22:12-13
53. Ne Iesu naba ru katling ne Moroa ti ila mumu loklok at limixin.
Mt 7:21-23 Mt 16:24-27 Mt 25:31-46 Jo 3:18-21 Jo 5:24-29
Gu 17:30-31 Ro 2:1-11 Ro 14:10-12 1 Ko 3:10-15 1 Ko 4:5
2 Ko 5:9-10 2 Ts 1:5-10 Ib 9:27-28 Ib 10:26-31 1 Pi 1:17
1 Pi 4:3-5 Li 20:11-15
54. Nedi diga roo su, dinaba nemen to vana at laxalibet.
Lu 12:32-34 Jo 14:1-3 2 Ko 5:1-8 Pl 1:23 1 Pi 1:4-5
Li 4:1-11 Li 21:1-4 Li 21:2222:5 Li 22:14-15
55. Nedi digoxo roo su, dinaba nemen to at lemenemen songsongot.
Mt 10:28 Mt 13:41-42 Mt 13:47-50 Mt 25:41 Lu 16:23-26
2 Ts 1:9 Li 20:10-15 Li 21:8