^
Mak
Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ak takaw agñak
Jon Jisas nop ñɨg pakñak
Satan ne Jisas yad yɨl owaŋ agɨl, ap nop agnɨgak
Jisas Galili plopens wog gɨl gek amnak
Jisas ne bɨ omɨŋal omɨŋal dak
Jisas agek kɨcheki bɨ olap yek ak pɨlɨk amnak
Jisas ne Saymon nɨmak nop gek suŋ lak
Jisas ne binɨb kuŋay yɨbɨl gek suŋ lak
Jisas Galili plopens ajolɨgup
Jisas bɨ soy ladek lak olap gek suŋ lak
Jisas ne bɨ ñɨn tob kumak ak gek suŋ lak
Jisas Lipay2:12 Lipay yɨb ne olap Matyu agelɨgɨpal. nop agak, Nad owan agak
Tap bɨl gep takaw ak
Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak takaw ogɨnap
Jisas bɨ ñɨn tɨmel gak olap, Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak gek suŋ lak
Binɨb kuŋay nep Jisas ayɨp amnɨlak
Jisas bɨne anep umɨgan ak aglak
Jisas nop Satan mulɨk sɨkak agɨlak
Jisas nonɨm ayɨp nɨmam ne okok owlak
Tap yɨŋ yɨmeb agɨl takaw paladaŋ lɨl agak
Takaw paladaŋ lɨl apan jɨj ak tay agɨlak
Paladaŋ lɨl takaw jɨj ak agñak
Bɨ sup agɨlɨl ma we gɨlak
Tap mɨdup jakak agɨl takaw paladaŋ lɨl agak
Mab mastet mɨdup jakak agɨl takaw paladaŋ lɨl agak
Jisas takaw paladaŋ lɨl nep agak
Jisas gek yɨgen awl dek ak kelɨgak
Jisas ne bɨ kɨcheki mulɨk sɨkɨl yolɨgup olap agek pɨlɨk amnak
Jisas gek, bin olap suŋ lɨl, pay kumak olap tɨkjakɨl gak
Nasalet binɨb kɨli Jisas nop ma dɨlak
Bɨne anep umɨgan ak wog yɨp gɨnɨmɨb agɨl kɨlop agyokak
Jon nop kuŋam tɨkel kumak
Jisas 5,000 bɨ kɨlop tap ñek ñɨŋɨlak
Jisas ñɨg wɨj adek ak tawɨd amnak
Jisas gek Genesaled binɨb tap gak okok suŋ lak
God takaw ne ak tap awl, Juda based kɨli takaw ak sɨkol gak
Tap binɨb gek gach gup okok
Bin olap pay yɨp ak gek suŋ lɨnɨgab agɨl nɨgak
Bɨ tɨmud pɨl gɨl takaw agtep ma gɨl gak olap, Jisas nop gek suŋ lak
Jisas 4,000 bɨ kɨlop tap ñek ñɨŋɨlak
Kɨli Jisas nop agɨlak, Tap mageptek ak ge nɨgun agɨlak
Jisas yis takaw paladaŋ lɨl agɨlɨg, Pelisi takaw sek Helod takaw sek ma dɨnɨmɨb agak
Jisas bɨ wɨdɨn koy gak ak gek suŋ lak, taun Betsayda
Pita agak, Nad Bɨ God nop aglup ak agak
Jisas agak, Yad kumɨl tepayaŋ tɨkjakɨnɨgayn agak
Jisas wak ne ak ke lak
Ñɨsɨkol kɨcheki abaŋ lak ak Jisas agek pɨlɨk amnak
Jisas tepayaŋ agak, Yad kumɨl tɨkjakɨnɨgayn agak
Yad nokom bɨawl mɨdebin agɨl penpen agɨlak
Binɨb chɨnop gɨ tɨmel ma gɨpal okok, kɨli bogɨlak chɨn mɨdebal
Tɨmel gɨnɨgun tek lup agɨl chɨn pen gɨtep gɨnɨgun
Bin agyokep akaŋ mel
Jisas ñɨsɨkol paysɨkol okok kɨlop dak
Bɨ tap kuŋay yek olap, Jisas ayɨp takaw agɨlek
Jisas tepayaŋ pen agak, Kumɨl tɨkjakɨnɨgayn agak
Jemis ayɨp Jon ayɨp bɨawl mɨdɨnɨg gos nɨgɨlek
Jisas bɨ wɨdɨn koy gak olap gek wɨdɨn nɨgak
Jisas bɨnonɨm tek Jelusalem amnak
Mab pik bɨd olap mɨdup ma pulak
Bɨ God agnɨgep kal awl mɨgan ak sɨkim gɨlak okok, Jisas kɨlop agyokak
God nop nokom gos nɨŋɨd agnɨgem, agɨnɨgabɨm tek gɨnɨgab
Kɨli agɨlak, Nep an agek anɨgɨpan agɨlak
Bɨ tɨmel ogɨnap wayn wog gɨpal agɨl takaw paladaŋ lɨl agak
Lom gapman bɨnonɨm12:12 Lom binɨb okok, kɨli gapman bɨnonɨm kɨli okok mɨdupsek kɨlop Sisal agelɨgɨpal. nop takis ñɨnɨgun akaŋ mel agɨlak?
Kɨli agɨlak, Binɨb kumɨl tepayaŋ tɨkjakɨpal akaŋ agɨlak?
God takaw awl yɨbɨl agak ak
Bɨ God nop aglup ak bɨ an?
Bɨ God takaw nɨgtep gep okok tɨtɨmel gɨlak
Bin kaŋɨl olap God nop mani ñak
God agnɨgep kal awl ak tɨmel gɨnɨgab
Mɨŋel dɨlɨg koslam yenɨgabal
Tap tɨmel yɨbɨl gɨnɨgab
Bɨ Olap Ñɨne kɨdek adɨkɨd ownɨgab
Mab sɨlup lup ak nɨŋɨd nɨgɨnɨmɨb
Ñɨn akal tap anɨb okok gɨnɨgab ak ma nopun
Juda bɨawl okok, kɨli Jisas nop taydɨl paklɨnɨgun agɨl nɨgɨlak
Bin olap wel kuy tep owep ak Jisas kɨmɨg nop sogak
Judas ne Jisas nop pakep mɨmug nɨgak
Jisas bɨne okok ayɨp tap ñɨŋɨlak
Jisas bɨne okok kɨlop tap mɨdup sek ñɨg wayn sek ñak
Jisas Pita nop agak, Jisas nop ma nepin agɨnɨgaban agak
Jisas ne Nap nop agak
Jisas nop chɨchɨk dɨlak
Kɨli Jisas nop bɨawl takaw tɨg asɨkep okok wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak dad apɨl agɨlak
Pita agak, Yad Jisas nop ma nepin agak
Kɨli Jisas nop dad bɨawl Paylat yek ak amnɨlak
Paylat agak, Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agak
Bɨ chɨm kadɨŋ gep okok Jisas nop agjulak
Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak
Jisas kumak
Jisas nop kab mɨgan ak kamɨlak
Jisas tɨkjakak
Maliya taun Makdala nɨb ak Jisas nop nɨgak16:8 Bɨ gos nɨgep ogɨnap, kɨli anɨgɨl gos nɨgɨlak, takaw anɨb ak, ajɨp alaŋ tɨkɨl am ñɨn juwɨl ayɨm, Mak ne ma tɨkak. Bɨ olap ne ke kɨdek tɨkak.
Jisas bɨne omɨŋal kanɨb nab okok amɨlɨg nop nɨgɨlek
Jisas bɨne okok kɨlop agak, Nɨbi wog anɨgɨl gɨnɨgabɨm agak
God Jisas nop dad man ne alaŋ amnak