^
Romans
Baikakaiu an Bayoi
Wasagobin an Faiwar
Sabu asi Bokomas nana Yen
God Sabu Engon Inigurubabanis
Jew Yangan a Moses an Baifafaro
Orot Jever Men Tani an Yawas Totorin
God Mamaba Ot Sabu Ebiyamet On Matanai ati Yawas‘R’ Totorin emamatar
Abraham an Baiyoboen
God An Aumatan on Baitutumai Tanboai
God Mat Ati Yawas Totorin Tanmatar
Adam a Keriso
Bokomasai Tarabob Baise Kerisoai Tabikaita on Tayawas
Yawas Totorin aurin Taniagir
Tabin an Baiyoboen
Baifafaro Dura a Bokomas
Orot Usin amonai on Ebigagam
Ayu An Gogoiai nan Tanama
On An Baiduduranin Ra Gibui enat Tanboai
God An Nuabo Iesu Kerisoai
God a On An Sabu Rurubinis
God An Yatatab a An Kaber
Paul Israel Yangan auris Ibayoi
Yawas on Sabu Engon Tutufin auris
God An Kaber Israel Yangan auris
Sabu Men Jew Yangan on Siyawas
God An Kaber Sabu Engon auris
God Tanifain
Yawas God An Boboai
Gawan asi Babadis auris Wonifonabo
Sabu Tous Sininuabo Bonen
Omi Men Taim Tuam Wonigurubabanai Mes
Omi Taim Tuam Men Woniyamai Inafeu Mes
Sabu Fani Woniyasisires, Men Omi Toum Ekesim
Wasagobin on Sabu Men Jew Yangan auris Sikurereb
Paul Dura Iyau Bubunag Aibo Mes an Dura Totor Wat Igagayam aurin on
Paul Inonotai au Rome Itinanawan Mes
Ekesiu au Baikakaiu
Dura Kanfoun
God Baifainin an Bayoi Kanfoun