^
Maga
Maga
Yone Ba:bodaise Ea Olelesu
Yesu Ea Ba:bodaise Hamoi amola Sa:ida:ne da Ema Dafama:ne Ado Ba:su
Yesu da Menabo Gasa:su Dunu Ema Fa:no Bobogema:ne Sia:i
Dunu Ea Dogoga Fio a:silibu Aligila Sa:i
Yesu da Oloi Dunu Bagohame Uhinisi
Yesu da Ga:lili Sogega Sia: Olelei
Yesu da Lebolosi Olo Madelai Dunu Uhinisi
Yesu da Gadoi Dialu Dunu Uhinisi
Yesu da Lifaima Ea Baligia Aligima:ne Sia:i
Ha:i Mae Nawane Sia:ne Gadosu hou
Sa:bade Eso Hou
Dunu Ea Lobo Gadoi Dialu
Dunu Bagohame Hano Wayabo Bega: Gilisi
Yesu da Dunu Fagoyale Ilegei
Yesu amola Bilisibale
Yesu Ea Ame amola Eya
Hawa: Bugisu Dunu Fedege Sia:
Hawa: Bugisu Fedege Sia: Ea Bai
Dilia Gamali Hadigi Noga:le Olelema:ne Gamali Bugisu amoga Ligisima
Fage Heda:su Hou Fedege Sia:
Masada Hawa: Fedege Sia:
Yesu Ea Sia:ga, Isu Gibula Bobodole Manu amo Hedofai
Yesu da Dunu ea Dogo Ganodini Fio a:silibu Aligila Sa:i amo Uhinisi
Yesu da Ya:ilase Idiwi Uhinisi. E da Logoga Ahoanoba, Eno Uda da Yesu Ea Abula Fe Digili Ba:i
Na:salede Dunu Ilia Yesu Higa:i
Yesu da Ado ba:su Dunu Fagoyale Gala Ea Sia: Olelema:ne Asuna Asi
Yone Ba:bodaise Ea Bogosu
Yesu da Dunu 5000 ilima Ha:i Manu Sagoi
Yesu da Hano Da:iya Mae Magufale Asi
Yesu da Genesalede soge Ganodini Oloi Dunu Uhinisi
Aowalali Fi Ilia Olelesu
Ledodafa Hou da Habidili Mabela:?
Uda Ea Dafawaneyale Dawa:su Hou
Yesu da Gega:i Sia: Hamedei Dunu Uhinisi
Yesu da Dunu 4000 agoane Ha:i Moma:ne Ha:i Manu Sagoi
Ilia da Gasa Bagade Dawa:digima:ne Olelesu Ba:musa: Hanai
Fa:lisi Dunu amola Helode Ilia Yisidi
Yesu da Si Wadela:i Dunu Uhinisi
Bida da Yesu da Mesaia Sia:i
Yesu da Ea Se Nabimu amola Bogomu Olelei
Yesu Ea Da:i Afadenei
Yesu da Goi ea Dogo Ganodini Fio a:silibu Aligila Sa:i amo Uhinisi
Yesu da Ea Bogomu Bu Olelei
Nowa ea Hou da Baligi Bagade Ba:sala:?
Nowa da Ninima Ha Lai Hame Galea, E da Ninia Fidisu Esala
Ado Ba:su amo da Wadela:i Hou ea Logo Fodosu
Yesu da Uda Fisiagasu Hou Olelei
Yesu da Mano Fonobahadi Ilia Gode Ea Hahawane Dogolegesu Lama:ne Sia:i
Bagade Gagui Dunu
Yesu Ea Bogomu Hou bu Olelei
Ya:mese amola Yone Ela Adole Ba:su
Yesu da Si Dofoi Dunu Badima:iase amo Uhinisi
Yesu E hahawane, Hinawane, Yelusaleme moilai bai bagadega Doaga:i
Yesu da Figi Ifa amoma Gagabusu Aligima:ne Sia:i
Yesu da Debolo Diasu Doga:i
Figi Ifa ea Olelesu
Yesu Ea Ouligibi Hou
Waini Sagai Hawa: Hamosu Dunu Fedege Sia:.
Su Lidisu Adole Ba:su
Bogoi Uhini wa:legadosu Hou
Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Baligi Bagadedafa
Mesaia da Nowa Ea Mano
Yesu da Sema Olelesu Dunu ilia Hou Dawa:ma:ne, Sisasu Olelei
Didalo Ea Godema Iasu
Yesu da Debolo Ea Mugulumu Eso Olelei
Se Nabasu Hou da Doaga:mu
Wadela:i Bagade Liligi
Dunu Egefe Ea Bu Misunu Eso
Figi Ifa ea Olelesu
Dunu huluane da Yesu E Bu Misunu Eso Hame Dawa:
Ilia da Yesu Medomusa: Dawa:i
Uda da Bedani Diasuga Gabusiga: Manoma Yesu Ea Dialumaga Sogadigi
Yudase da Yesu Hohonomu Sia:i
Yesu amola Ea Fa:no Bobogesu Dunu da Baligisu Lolo Mai
Hina Gode Ea Lolo Nasu
Yesu da Bida ea Dafamu Olelei
Yesu da Gedesemani Sogebi Ganodini Sia:ne Gadoi
Ilia da Yesu Afugili Lai
Yesu da Gobele Salasu, Asigilai amola Sema Olelesu Dunu (Gasolo ilia Gilisisu) Ilima Fofada:i
Bida da Yesu Na Hame Dawa: Sia:i
Ilia da Yesu Bailadema Fofada:musa: Hiouginana Asi
Ilia da Yesu Fuga:ma:ne Sia:i
Dadi Gagui da Yesuma Oufesega:su
Ilia da Yesu Bulufalegeiga Dabagala:i
Yesu E Bulufalegeiga Bogoi
Ilia da Yesu Ea Da:i Hodo Gele Gelaboga Sali
Yesu da Uhini, Wa:legadoi
Meli Ma:gadala da Yesu Ba:i
Ado ba:su Dunu Aduna da Yesu Ba:i Dagoi
Ado ba:su Dunu Gidayale Gala da Yesu Ea Da:i Ba:i
Gode da Yesu Hebene Sogega Lale Gadoi