^
Jonɨ
Gotɨyarɨne Yagaalyai (Jizaazai) mwaalɨkerɨnesɨ.
Jonɨ aꞌmweraavɨ aalyaꞌ yadei wɨdɨnɨkeꞌnesɨ.
Jizaazai nemɨnyɨna balakerɨnesɨ.
Jizaazarera sɨnnawɨnyaraavɨnesɨ.
Jizaazai Pilipɨjɨ Nataanyalɨjɨ saraarɨ wɨdɨnɨkeꞌnesɨ.
Anga Kena aꞌmwei kwala maarakeꞌnesɨ.
Gotɨyare Angevɨna Jizaazai wawokeꞌnesɨ.
Jizaazai aꞌmwe yuyaraavɨrebwi yawɨꞌna yakeꞌnesɨ.
Jizaazalyɨ Nikothimaazalyɨ saraarɨnesɨ.
Jizaazalyɨ Jonɨjɨ saraarɨnesɨ.
Jizaazalyɨ Kwaaka Samerɨya mwaalyasɨ sawaarɨnesɨ.
Jizaazai kaimɨraayarɨna nabalyaꞌ marasɨꞌnakeꞌnesɨ.
Aalɨbunya Bethezɨtha Jizaazai aꞌmwe nalaavɨnakerɨ yɨdɨkaavakeꞌnesɨ.
Jizaazare dɨragɨnyaꞌnesɨ.
Jizaazai aꞌmwe kwalaalyaraavɨ (5,000) wapaaya wɨjaavakeꞌnesɨ.
Aalɨbunyavɨ Jizaazai gaꞌnɨgokeꞌnesɨ.
Aꞌmwera Jizaazarɨna bɨresaꞌnesɨ.
“Jizaazai Sɨgunyavɨne Wapaayalyɨ,” dɨnɨkeꞌnesɨ.
Aꞌmwera tewaanya mwaalyabwina dɨnɨkesɨ.
Jizaazalyɨ gyaꞌmwerari kɨdarakaavɨnesɨ.
Ne sɨnnawɨnyara sɨmɨnya yamwalyaasavɨya Munnevɨ Jizaazai mwaalakeꞌnesɨ.
“Kɨraazɨtɨyai daaka?” dɨnesaꞌnesɨ.
Jizaazarɨ wɨla pwɨyaꞌna damera wawesaꞌnesɨ.
Aalya nawɨꞌnya walyuna yadenna gaalyabwinengɨnesɨ.
Aꞌmweraavɨre yawɨta jaapainanyaꞌnesɨ.
Juya naangera Jizaazarɨ muꞌnyesaꞌnesɨ.
Aꞌmwe ata lɨmwagakevɨnesɨ.
Kwaakevakɨna Jizaazai dɨꞌbaakerɨnesɨ.
“Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna dɨwideihi mɨꞌ,” wɨdakeꞌnesɨ.
Yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨnajɨ aꞌmwe dɨragɨnyaraavɨnajɨyaꞌnesɨ.
Jizaazalyɨ Ne Evɨraamɨjɨ saraarɨnesɨ.
Jizaazai tɨbɨnyarɨ tewaanya tɨnnakerɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Perɨzɨyara tɨbɨnyarɨ kave yɨwaaravesaꞌnesɨ.
Sɨmunya kayaaꞌna yɨnɨkeꞌnesɨ.
Sipɨzipɨyaraavɨne kurɨsaꞌnesɨ.
Jizaazai sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaide tewaanyarɨnesɨ.
Juyara Jizaazarɨ malɨmwagyesaꞌnesɨ.
Aꞌmwe Lazaarazai balakeꞌnesɨ.
Jizaazai aꞌmweraavɨ wɨmwaaihyaꞌnejɨ baryaraavɨ yɨdɨkaayaꞌnejɨyaꞌnesɨ.
Jizaazai kɨnna dakeꞌnesɨ.
Balakerɨ yɨdɨkaavakerɨnesɨ.
Juya naangera “Jizaazai baladelyɨ,” dɨnesaꞌnesɨ.
Anga Betaani Jizaazarɨ welivananyaꞌ dɨngakeꞌnesɨ.
“Lazaarazarɨ tamakaana!” wɨdesaꞌnesɨ.
Jeruzaalemɨ Jizaazai Kingɨyai wɨlakeꞌnesɨ.
Maavera Gɨrikɨyara Jizaazarɨna bɨresaꞌnesɨ.
Gannya balyagaaꞌneꞌ Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
Juyara Jizaazarɨ muꞌnyesaꞌnesɨ.
Jizaazare yagaalyaꞌ aꞌmweraavɨ kotɨyaꞌ wɨjatheꞌnesɨ.
Jizaazai gannyaraavɨre sɨvɨla aalyaꞌ yakeꞌnesɨ.
Yɨkamaangeraavɨna yɨbwarɨdaakwiaꞌna Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
Yagaaikɨwɨnya mudɨkeꞌnesɨ.
“Pitai nɨmɨnyɨna ‘Menyalyɨra,’ wɨdatheva,” Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
Jizaazai Nɨmwaryawɨnna nemakilaawadeꞌnesɨ.
“Dɨvi Kuryai Tewaanyai walaabathelyɨ,” Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
Jizaazai gɨraipɨwɨla nebulyarɨnesɨ.
Kwaakevakɨ mwaalyara Jizaazareraavɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdeꞌnesɨ.
“Kuryai Tewaanyai yadevulyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ Jizaazai.
Kaleꞌnesɨ yɨlaayaꞌnesɨ sawaarɨnesɨra.
Jizaazarebwi Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨreburɨ wavɨlaꞌnɨkeꞌnesɨ.
Jizaazai gannyaraavɨna Gotɨyarɨ wɨdakeꞌnesɨ.
Aawɨlasara Jizaazarɨ wɨla pwɨyɨna yesaꞌnesɨ.
Aꞌmwe Anaazaryaba Jizaazai daavakeꞌnesɨ.
Pitai Jizaazarɨna “Maavelyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.
Gotɨyarɨne Tamiraꞌde Naangei Jizaazarɨ yɨwaaravakeꞌnesɨ.
Pitai Jizaazarɨna “Maavelyɨ,” ayɨna wɨdakeꞌnesɨ.
Gaꞌmaanɨyai Paailatɨmyaba Jizaazai daavakeꞌnesɨ.
Jizaazarɨ tamakyaꞌna Paailatɨ wɨdakeꞌnesɨ.
Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya tamesaꞌnesɨ.
Jizaazai balakeꞌnesɨ.
Jizaazarɨ lɨgɨlɨgɨsaba aawɨlasai sɨramɨnya saamɨnyaꞌ lɨvapɨna yakeꞌnesɨ.
Jizaazai gɨlaayarɨ wakagɨlyaꞌnesɨ.
Simaanga kuneꞌ waꞌdɨsɨyavɨnesɨ.
Maarɨyaaꞌ, Maahɨthaala mwaalyayaba Jizaazai daavɨna yakeꞌnesɨ.
Gannyaraayawɨ Jizaazai daavakeꞌnesɨ.
Jizaazalyɨ Tomaazalyɨ saraarɨnesɨ.
Bukuya daꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.
Jizaazai gamɨrera ata yuyi ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨ wɨjɨwaainnakeꞌnesɨ.
Jizaazalyɨ Pitalyɨ saraarɨnesɨ.
Jizaazalyɨ gamɨre pwalyɨ saraarɨnesɨ.
Miꞌnanyaꞌnesɨ.