^
1 Korinto
Banamo 'Abina.
Paulo Namo 'Abina Tirama Ebena.
Tirama Ena Marea Haukia Baiatakiai Hoa Tihore.
Keriso Hanona Tirama Ena Hiabu Mai Ena Aobero.
Paulo Keriso Matiu Ibiriropoai Hauna Robana Eahuna.
Tirama Ena Aobero.
Hoa Hore Tirama Ena Marea Aonai.
Keriso Ena Iuhubeau Haukia.
Nabau Ki'a Tirama Ena Marea Haukia Baiatakiai Erama.
'Abaka A'i Kahaba bakainakia Atapaka Haukia Wairakiai.
Hauanimi Hanona Tirama Ibanuabina Akana Katobabaina.
Hawainibe 'Abi'abina.
Oi Aea Homamuai Tirama Eaparini'o Hanona Uahomamu Komiaho.
A'i Tehawainibe Haukia Ekia 'Abi.
Kaiba'uku Ekia Aniani 'Abi'abina.
Paulo Pou Namona Paunai 'Arana A'i Nitabuna.
Kaiba'uku A'i Kahakuti ainakia.
Babi'e 'Arakia Katebahu Abuna Hoana Bahuba'ari Aonai 'Abina.
Obiapaka Ena Anito'u Robena 'Abina.
Ibeni Tabakia Auba Robe Herenai Timai.
Aika Ikoikai Hanona Hauani Hamona Puapuana.
Raona'au.
Mahabanai Ibenina Mai Maea Haeaiai Ni'abi Ibenina.
Tirama Ena Marea Ena Aka Paipana.
Keriso Ena Mikiri Mue.
Aika Eka Mikiri Mue.
Mikiri Mue Hauanina Hanona Haeai.
Tirama Ena Maearima Ibaraikia Monina.
Paulo Ena Raona Eba'orunakia Haukia.
Banamo 'Abina Orena.