^
LOMA
Faulo nuanuana tovetumagana Loma ꞌwaineye i na fogedi.
Keliso Valana ꞌAtumaina toketokena.
Tomotoga matatabuda ta sakona Yaubada mataneye.”
Tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye.
Veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i maiaga me Diu kebu i da vematayakeyakediga.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Yaubada yana tomotoga yadi nuanua i ꞌiveꞌivaudi.
Yaubada yana vonaꞌawaufaufa kebu i na geudi.
Kebu tamu aitoi tonovina Yaubada mataneye.
Yaubada tomotoga i ꞌiveꞌatumaida vetumagana ꞌwainega.
Ebelamo yana vetumagana yada ꞌeba ꞌisa.
Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye ꞌadi mogitana ta na veluagadi vetumagana ꞌwainega.
Iesu ꞌwainega Yaubada i veianeda.
Adama ꞌwainega wafa i souyeni,
weꞌe Keliso ꞌwainega mia-vagata i souyeni.
Keliso ꞌana miaveꞌitubama ꞌwainega mia ꞌivauna ta veluagai.
Ta na tauyeda Yaubada yana nuakalikali i na veimeyeda.
Ta na vetofolova sauluva tonovidi ꞌwaidie.
Yada mia ꞌivauna faifaina Faulo i awatalatutula nagi ꞌwainega.
Yaubada yana veꞌetoboda nani ꞌatumaidi, siwe ꞌwaidiega sakona i vetoketoke.
Nuanua ꞌatumaidi wata nuanua sakoidi tomotoga i veveyoꞌeyoꞌeyeda.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega yada mia i na veꞌatumai.
ꞌIda ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedaga Yaubada natunavo.
ꞌAwaie Yaubada natunavo ꞌaiꞌaiwabu i na veluagai.
Yaubada yana nuakalikali ꞌwaideye ta veluagai Iesu Keliso ꞌwainega.
Faulo i venuafouviga me Isileli faifaidi.
Yaubada yana tomotoga vevenuaꞌivinidi.
Yaubada yana nuakalikali wata yana nuasako Faulo i veifufuyedi.
Me Diu kebu nuanuadi i na vetumagana Keliso ꞌwaineye.
ꞌAda ꞌiveꞌatumai Yaubada ꞌaiseotogina ꞌwainega.
Tomotoga matatabudi ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.
Yaubada taunina yana tomotoga me Isileli i ꞌiꞌisanuakalikaliedi.
Tomotoganidi kebu me Isileli ꞌitaꞌitaꞌi i veluagai.
Yaubada matatabuda i ꞌisanuakalikalieda.
Yaubada ta na subiai.
Taunida ta na tauyeda Yaubada ꞌwaineye.
Nuakalikali.
Gabemani yadi veimea ta na vematayakeyakedi.
Ma edavo ta na vevenuakalikali
fai Iesu yana vila-vaitugana saiꞌafoga.
Kebu emiavo tovetumagana ꞌwa na awavesakoyediga.
Emiavo kebu ꞌwa na kiavebeꞌudi sakona ꞌwaidie.
Kebu ꞌaiseꞌavada, wata mali tomotoga ta na ꞌivaisedi.
Tomotoga matatabudi ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.
Faulo Keliso yana tomataꞌaulele
mali tomotoga taunidi kebu Diu faifaidi.
Faulo yana nuanua Loma ꞌana nago faifaina.
Faulo enavo i miamianiga Loma, ꞌwaidie i vekaiwa.
Faulo yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
Tovetumaganavo ꞌifwaidi yadi vekaiwa me Loma ꞌwaidie.
Yaubada ꞌana subia.