^
Matthew
Iesu ta ohihi amita javo ikerekari
Mary na Iesu ingena amita ke
Tarama kiari embopo na enda nei ta eto puvua
Herod na meni isasaraho tenu ambuvujekea
Da Bethlehem ta meni singa isasaraho avo teo ambuvujekea
Joseph te Mary te meni Iesu te na egerembeto Israel enda ta pambua
John Bapataito ari embo na Iesu ta puvurari degi enu tambu ena
John na Iesu bapataito ena
Satan na Iesu ojagatambuta engekena
Iesu enda Galilee ta pambuna
Iesu na ambotani kiti umbuna
Iesu ta ate poekari
Iesu na embomeni tiri hamo ta ate poekena
Ungo enda ta aso te usasa te ra
Moses ta ke pepeni avo ate poekena
Iesu na tumo eora ate poekena
Iesu na tiha paiha ate poekena
Pamone jimbuto toari amita ke Iesu na ate poekena
Bada ta javo jigama eora ate poekena
Ari sapura mine ikeora avo Iesu na ate poekena
Kitoho embo osa ari avo Iesu na ate poekena
Hande naingeto ikasora avo Iesu na ate poekena
Pari naingeto aisora avo Iesu na ate poekena
God ke be ijie donda ajirekeora avo Iesu na ate poekena
Donda umbuora avo Iesu na ate poekena
No hamo ta usasa
Indari ombari asari ta ke Iesu na ate poekena
Embo nei ta ari sapura urumbari avo Iesu na ate poekena
God ta degi penunu ara Iesu na ate poekena
Eto embomeni na degi peni toto degi isapa ta pambasora avo Iesu na ate poekena
Embo ta ari amo i ta be aingera avo Iesu na ate poekena
Bada na ‘Na umo kiaera’ aisuja
Bande heriso gerikari embo amita hihi
Iesu amo kiari embo bera
Iesu na enu embo kondena
Rome ta isoro titi jigari embo ta pure embo vahai avo Iesu na enu kondena
Iesu na embomeni isapa mane kokondekena
Ambotani nei uhoho na jo tapa na Iesu ambo ambo aera
Eto Iesu na enu pisara te eva piri te jamo ena
Eto Iesu na embo heriso ahihi sasapura na andirari enu javotoho ea
Iesu na utu meni-amburari embo enu kondena
Iesu na Matthew umbunu ambo ambo ena
Ajirekari be avo Iesu na ate poekena
Iesu na Judea ta embo okose ta iae matu amburari avo enu vasiri te erena
Iesu na titi kuru ari embo heriso enu titi kundeto kia
Iesu na enu ke ambu embo itiketo ke ena
Iesu na embomeni kogunu jo ena
Iesu na apostel tapa 12 umbuna
Apostel 12 amina pure ara ikenu pambua
Memenga osaga kiari iji puvuresuja
Ungo embomeni mane joru aisova
“Nango Keriso ta tohora” ainge aisora
Na peka umbari embo mane rate na isoro embora
Ari ta mine God na ikau umbasora
John Bapataito ari embo ta ke agi ari embopo Iesu ta degi puvua
Da nei nei avo Iesu ke be ae ra
Nau degi ta jangu indesi have!
God ta jangu indari iji avo Iesu na ate poekena
Ingeni meni amburari embo avo Iesu na enu ingeni javotoho ena
Iesu amo God ta ke agi ari Meni ra
Satan ta sovera avo Iesu ta sovera na nembena
I be javotoho te sapura te
Pharisee embomeni Iesu na ari vahai God ta sovera umbuto aja penunu ea
Ahihi sapura egerembeto puvuresuja
Iesu na amita e te amita namei kamei te amo amunure avo harikena
Be urari embo ta ke
Iesu na do eto timu hatirari ke na ate poekena avo harikena
Be urari embo ta ke be avo Iesu na harikena
Bive arita timu hatirari ke
I javo Mustard ta timu hatirari ke
Timu hatirari ke flour pajirari sivo ta umbuto puvuna
Iesu ta timu hatirari ke
Bive ari ta timu hatirari ke avo Iesu na harikena
Koro enda ta koveto ahurekari amita timu hatirari ke
Daremo javotoho ta timu hatirari ke
Umo o parari amita timu hatirari ke
Kiari ehaha te manatu te
Da Nazareth embomeni na Iesu ta ke ingari uje ae ea
John Bapataito ari embo ta tunga avo Herod na tiukena
Embo tapa 5,000 avo Iesu na unduna.
Eto Iesu na umo hamo ta haito pambuna
Gennesaret ta ambure embopo avo Iesu na enu kokondekea
Pharisee embomeni ta ari
Donda deina au embo ta pe avo God ta titi ta tongopa aisuja
Enda Canaan pamone na Iesu tumota ena
Iesu na embomeni isapamane enu kokondekea
Iesu na embo 4,000 unduna
Pharisee embomeni na God ta hajire avo Iesu na au kesi eto ingia
Pharisee te Sadducee embomeni ta ate poekari sapura amita ke
Iesu amunure avo Peter na ena
Iesu memenga kito amburesuja avo ambotani ta degi ke ikena
Ambotani na Iesu ta usasa kia
Iesu na pipi konene meni enu kondena
Iesu ambuto vasiri te erasuja avo harikena
Temple ta tax koro avo Iesu te Peter te na ikea
God ta titi ta embo peni mo davore?
Ari sapura ta engekari amita ke
O sheep vahai sio pambasuja amita timu hatirari ke
Eto namei vahai ari sapura aisuja amita namei kamei na do aisora amita ke
Ke ari te ke toari te
Ari hotembeto toari amita ke
Embo na ae tora amita ke avo Iesu na ena
Iesu na meni isasaraho ta siro ta ingeni tembena
Embo eha koro embo avo iji datoho iresi uje ena amita ke
God na mine ikeuja amita timu hatirari ke
Eto Iesu pambuto Jerusalem ta amburesuja avo enu ingia
James te John te embo pepeni asi uje ea
Titi kuru ari embo heriso avo Iesu na enu kondea.
Iesu Keriso Judea embo ta hondate ari embo avo da Jerusalem ta torena
Iesu temple jo ta torena
Iesu na i junga enu jaise ena
Priests pepeni na Iesu ta ate poekari taekasi ea
Meni heriso ta timu hatirari ke
Grape pure Mamo na do ena avo Iesu na tirina
King ta meni na kakara jimbuto pondo ena amita timu hatirari ke
Pharisee embomeni na Iesu na ke sokova au ingesi ke eto ingari ke ea
Ambuto vasiri te erari amita ke avo Iesu na ena
God ta ke 10 amita jo ta ke nombo amo davore?
“Judea ta hondate ari embo amo ahije amuta re.” ainge Iesu na eto ingina
Ke javotoho davore sapura davore avo be eto kogoeto ingora Iesu na ena
Pharisee embomeni na hotembari heriso ue pure sapura ea
Pharisee embomeni na enana ta ari sapura ta mine umbasora avo Iesu na harikena
Iesu na da Jerusalem embomeni osa ena
Temple karaueto beasuja amita ke
Osaga memenga puvuresuja
Da Jerusalem ta osaga puvuresuja
Embo ta Meni naingeto puvuresuja
Embo ta Meni puvurari iji avo embo tapa kiaera
Be kogue irivujo
Embo peni ta indari agari embo amita timu hatirari ke
Kakara tapa ten amita timu hatirari ke
Embo 3 amina koro umbua amita timu hatirari ke
Iji kombute ari sirikasuja
Enana Priests pepeni te embo okokose te na Iesu taro amburoja ke kasea
Pamone vahai amina Iesu oil na kutena
Judas na Iesu ombasi sirikena
Bada na amita ambotani ga pondo ena
Iesu na amita pondo avo enu india
Peter na Iesu kiae ke aisuja avo Iesu na harikena
Degi javo Gethsemane ta puvuto pari ena.
Iesu umbua
Priests peni te amita ke pepeni ke be kiari embomeni te vahaita ea amo Sanhedrin council ke eora ai ta Iesu ikeo heteto koto umbuna
Peter na Iesu kiae ke ena
Iesu umbuto ikeo Pilate ta titi ta hetena
Embo Judas ambuna
Iesu Pilate ta titi ta hetena
Iesu taro amburoja ke ena
Iesu ta siro ta esi pepe te ikeo asukena
I atahu ta tea
Iesu ambuna
Iesu kovea
Rome ta isoro embopo ikeo panga simba ea
Iesu vasiri te erena
Rome simba ari embopo ke do ea
Iesu na ambotani enda tapa ta ke hande ara ena