^
REVELESEN
Hɨm me tɨwei ik
Jon kewis tɨwei ik ken mɨt nises God neit wit hispɨnak wik (7)
Jon kepu kɨtyak kɨr Krais
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne God nau neit wit Efesas
Jisas katɨp hɨm men mɨt nises hɨm me God nau neit wit Smena
Jisas katɨp hɨm men mɨt nises hɨm me God nau neit wit Pegamam
Jisas katɨp hɨm men mɨt nises hɨm me God nau neit wit Taiataira
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nau neit wit Sadis
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nau neit wit Filadelfia
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God nau neit wit Leodisia
Mɨt neit wit ke God hɨr newenɨpi niuk mɨrak
Jon kɨr tɨwei nɨpaa God keiyepetek
Jon kɨr mɨtɨk hɨrak ke God
Mɨt newenɨpi niuk me Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip
Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨrak kewep tɨrhin mau tɨwei
Mɨt ne Isrel nar 144,000 hɨr ensel ne God newis mak mau maat kɨr
Mɨt miyapɨr yapɨrwe newenɨpi niuk me God
Mɨt nɨnaaiwɨr menmen enum nɨpaa manɨp neit tɨ te hɨr nepu werek
Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kewep tɨrhin hispɨnak wik (7) mau tɨwei
Ensel tekyaait (4) te ensel hispɨnak wik (7) tetenwo taur mɨrakɨt.
Ensel hak (namba 5) ketenwo taur kɨrak
Ensel hak (namba 6) ketenwo taur kɨrak
Ensel kewet Jon tɨwei hɨrak ketɨwek kaak
Hɨm me mɨtɨkɨt wiketeret ten tɨ tewepyapɨr hɨm me God
Ensel hak (namba 7) hɨrak ketenwo taur kɨrak
Hɨm me mɨte wetike kɨrin enuk
Miyak wiketeret tewepyapɨr hɨrekses
Mɨt nar ke 144,000 nine henye
Mɨtɨkɨt ensel wikak tatɨp hɨm mɨrakɨt
Ensel neithis mɨt miyapɨr neriyei neri nan God
Ensel nar ke hispɨnak wik (7) netenen menmen enum mar hispɨnak wik (7).
Mɨt ensel neit menmen enum mekre mɨn neiyɨm nen newɨrem mamno tɨ
Hɨm me mɨte enu wari mɨt his wewenem
God kewaank wit iuwe Babilon
Mɨt miyapɨr neit wit ke God han yaaik nentar God kewaank wit Babilon
Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip keit mɨte, te hɨr yapɨrwe nererik naam menmen
Hɨm me mɨtɨk kau hos kɨre hike
Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kinɨn mɨt iuwe yapɨrwe.
Seten kau kekre hei 1,000 tito
God kewaank Seten hɨrak kewɨrek kekre si enum
God skelim mɨt miyapɨr yapɨrwe
Jon kɨr tɨ ketike nepni meiyam man mekrehɨr me tɨ ketike nepni nɨpaa mepu
Hɨm ke wit Jerusalem hak yaaik
Hɨm me nu metike tɨpar mamkaap mɨt miyapɨr nanu werek
Jisas pɨke kaknen waswas
Mepɨr keremem